Môže zamestnávateľ zakázať odbory?

15.07.2019 | Barbora Magočová, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Aj vy môžete výrazne ovplyvniť pracovné podmienky na vašom pracovisku. Čítajte, akými spôsobmi sa možno podieľať na rozhodovaní vášho zamestnávateľa.


Informačná povinnosť sa musí plniť aj bez zástupcov zamestnancov

Bez ohľadu na existenciu zástupcu zamestnancov na pracovisku máte právo, aby vám zamestnávateľ poskytoval informácie o svojej hospodárskej a finančnej situácii a o predpokladanom vývoji jeho činnosti. Uvedené skutočnosti vám musia byť oznámené zrozumiteľným spôsobom a vo vhodnom čase.

Ak pracujete v menšej firme, kde organizované zastúpenie zamestnancov neexistuje, môžu byť informácie poskytnuté napríklad na spoločnej porade so šéfom. Oznámené skutočnosti nemusíte len vziať na vedomie s tým, že sa podľa nich zariadite pri plánovaní vašej pracovnej budúcnosti.

Zákonník práce vám garantuje právo sa k informáciám a pripravovaným rozhodnutiam zamestnávateľa vyjadriť a podávať k nim návrhy.

 

Zamestnancov nezastupujú len odbory

Najefektívnejším prostriedkom ovplyvňovania a kontroly zamestnávateľa je využívanie koordinovaného postupu zamestnancov prostredníctvom spoločného zástupcu. Záujmy zamestnancov môže u konkrétneho zamestnávateľa podľa podmienok stanovených zákonom obhajovať odborový orgán, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník. Osobitné postavenie má zástupca pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Zamestnanecký dôverník pôsobí u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva aspoň 3 a menej ako 50 zamestnancov. U zamestnávateľa, ktorý zamestnáva 50 a viac zamestnancov, pôsobí ako ich spoločný zástupca zamestnanecká rada. Z hľadiska možností ovplyvňovania pomerov na pracovisku sú však najsilnejším vyjednávacím partnerom zamestnávateľa odbory. Zákon im priznáva právo na kolektívne vyjednávanie, vďaka ktorému pre vás môžu dosiahnuť mnoho výhod nad rámec zákona.

Medzi tieto patrí napríklad predĺženie dovolenky alebo vyššie mzdy a odstupné. Ak aj u vášho zamestnávateľa pôsobia odbory, neriešte problémy či požiadavky na zamestnávateľa len za pomoci ustanovení Zákonníka práce. Vždy nahliadajte aj do kolektívnej zmluvy, ktorá vášho zamestnávateľa zaväzuje. Vznik odborov upravuje zákon o združovaní občanov a ich založenie vyžaduje aspoň 3 záujemcov, ktorí splnia základné podmienky pre evidenciu založenej odborovej organizácie Ministerstvom vnútra.

Odborová organizácia musí písomne informovať zamestnávateľa o začatí svojho pôsobenia a predložiť mu zoznam členov odborového orgánu. Členovia zamestnaneckej rady a zamestnanecký dôverník sú volení všetkými zamestnancami zamestnávateľa, ktorí u zamestnávateľa pracujú najmenej 3 mesiace. Členom zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckým dôverníkom sa môže stať každý bezúhonný zamestnanec starší ako 18 rokov, ktorý nie je blízkou osobou zamestnávateľa a pracuje u neho aspoň 3 mesiace.

Zákonník práce garantuje zástupcom zamestnancov výhody aj ochranu

Zamestnávateľ nemôže na svojich pracoviskách pôsobenie zástupcov zamestnávateľov obmedzovať ani zakázať. V prípade ich vzniku či ustanovenia musí naopak vytvárať podmienky pre ich fungovanie. Na činnosť súvisiacu s výkonom zastupiteľskej funkcie je povinný za podmienok vymedzených v Zákonníku práce poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy. Podľa prevádzkových možností zamestnávateľa si od neho môžu zástupcovia zamestnancov na výkon svojej činnosti nárokovať aj bezplatné poskytnutie miestnosti s nevyhnutným vybavením.

Môže zamestnávateľ zakázať odbory?

Foto: shutterstock

Mnoho pracovníkov odmieta činnosť v zastupiteľskom orgáne zamestnancov v strachu pred možnou stratou práce. Ak k nim patríte aj vy, mali by ste vedieť, že Zákonník práce kategoricky zakazuje zástupcov zamestnancov za plnenie úloh vyplývajúcich z výkonu ich funkcie znevýhodňovať či inak postihovať. Aj ukončenie pracovného pomeru so zástupcom zamestnancov je pre zamestnávateľa zložitejšie, než s bežným zamestnancom.

U člena príslušného odborového orgánu, člena zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckého dôverníka prichádza výpoveď či okamžité skončenie do úvahy len s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov. Tento možno použiť len v lehote 2 mesiacov od jeho udelenia. V prípade neudelenia súhlasu sa skončenie pracovného pomeru považuje za platné len vtedy, keď súd zistí, že od zamestnávateľa nemožno spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával.

Zástupcovia zamestnancov môžu ovplyvniť aj trvanie vášho pracovného pomeru

Existencia zastúpenia zamestnancov na pracovisku zamestnávateľovi výrazne komplikuje mnohé kroky. Právne predpisy mu totiž ukladajú, aby niektoré počiny so zástupcami zamestnancov vopred prerokoval či ich dokonca nechal odsúhlasiť.

Súhlas, resp. uzatvorenie dohody so zástupcami zamestnancov vyžaduje napríklad:

  • vydanie pracovného poriadku,
  • nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času na jednotlivé týždne,
  • zavedenie konta pracovného času,
  • určenie rozsahu a podmienok práce nadčas.

Predchádzajúce prerokovanie je podmienkou:

V neposlednom rade treba spomenúť, že zástupcovia zamestnancov vykonávajú aj kontrolu dodržiavania pracovnoprávnych predpisov a záväzkov z kolektívnej zmluvy.

Za týmto účelom môžu:

  • vstupovať na pracoviská zamestnávateľa,
  • vyžadovať od vedúcich zamestnancov informácie a podklady,
  • podávať návrhy na zlepšovanie pracovných podmienok,
  • vyžadovať, aby dal zamestnávateľ pokyn na odstránenie zistených nedostatkov,
  • navrhovať uplatnenie vhodných opatrení voči vedúcim zamestnancom, ktorí porušujú pracovnoprávne predpisy alebo povinnosti podľa uzatvorenej kolektívnej zmluvy,
  • vyžadovať, aby im zamestnávateľ poskytol informácie o opatreniach vykonaných na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone kontroly.


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 4 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo