Mediácia namiesto súdu. Kedy sa oplatí a koľko stojí?

14.08.2019 | Marek Mittaš, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Ak sa s niekým dostanete do sporu, ešte to nemusí znamenať súdne pojednávanie. Lacnejšia, rýchlejšia a rovnako právne účinná cesta je vybrať si mediáciu. Dokonca sa oplatí aj po začiatku súdneho sporu. Stále to môže byť lacnejšia možnosť ako sa roky súdiť.


Čo je mediácia?

Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré mediáciu zakotvili popri súdnych rozhodnutiach do svojho právneho systému. Mediácia dostala svoje zákonné pravidlá, ktoré sú zhrnuté v
Zákone č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.

V princípe predstavuje mediácia zmierovací proces, kde medzi dve strany sporu vstúpi tretia osoba. Nie je však sudcom, snaží zmieriť strany sporu, aby sa vyhli dlhému a komplikovanému súdnemu procesu a našli obojstranne výhodné riešenie. Mediátor je v úlohe zmierovateľa, ktorý dokáže nájsť kompromis aj tam, kde sa dvaja ľudia nevedia spoločne rozprávať. Napríklad pri rozhnevaných exmanželoch, či susedských sporoch, v ktorých vládnu emócie.

Mediátor neformuluje finálnu dohodu ako je to v prípade sudcu. Mediátor len asistuje a umožňuje rozhádaným stranám, aby dokázali presne vyjadriť, v čom vidia svoj problém a aké riešenie by pre nich bolo prijateľné. Definitívnym výsledkom mediačného procesu by mala byť dohoda, ktorú vnímajú obe sporové strany pozitívne.

Mediáciu možno využiť v občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodno-právnych a pracovnoprávnych záležitostiach. Zapadajú sem susedské spory, rozdelenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, či pracovné spory o plnení kolektívnej zmluvy, ale napríklad aj spory vyplývajúce z nevrátenia pôžičky, spotrebiteľské spory a podobne.

Mediácia však nie je riešenie na každý spor a mediácia je vylúčená pri sporoch, kde je nutné, aby existenciu alebo neexistenciu daného práva alebo právneho vzťahu určil súd.

 

Koľko stojí mediácia?

Odmena mediátora je nastavená tak, aby bola finančne výhodnejšia ako súdne konanie. Pri oslovení mediátora sa neplatia žiadne poplatky, ako pri podaní podnetu na súd. Platí sa spravidla hodinová sadzba u nemajetkových sporov alebo percentuálna sadzba z hodnoty mediovanej veci. Prípadne môže ísť o kombináciu týchto odmien.

Spôsob určenia výšky odmeny závisí od:

  • a. Právnej subjektivity strán zúčastnených na mediácii,
  • b. druhu sporu,
  • c. povahy a hodnoty predmetu sporu.

Čo sa týka výšky odmien, Slovenská komora mediátorov pre svojich členov za výkon mediácie podľa zákona č. 420/2004 Z.z. odporúča nasledovné sumy:

Tabuľka č. 1: Mediácia v občianskych sporoch ako sú susedské a rodinné spory. Vzťahy rodičov a detí, partnerov, komunít a podobne

Nemajetkové občianske spory: 20 eur/hodinu
Majetkové občianske spory do 1660 eur: 67 eur/hodinu
Majetkové občianske spory nad 1660 eur: 100 eur/hodinu

Tabuľka č. 2: Mediácia v súkromnom podnikateľskom sektore (fyzické a právnické osoby)

Nemajetkové spory v súkromnom
podnikateľskom sektore – fyzické osoby
67 eur/hodinu
Nemajetkové spory v súkromnom
podnikateľskom sektore – právnické osoby
134 eur/hodinu
Majetkové spory v súkromnom
podnikateľskom sektore podľa výšky sumy
Od 1% do 10% z hodnoty

Kedy vám vrátia súdne poplatky pri mediácii

Zdroj: Shutterstock

Pri mediácii vám vrátia súdny poplatok

Ak ste s niekým v súdnom spore a vidíte komplikované domáhanie sa pravdy, prípadne by ste boli už aj ochotní prijať kompromisnú dohodu, ešte stále môžete zo súdu prejsť na mediáciu.

Ustanovenie zákona garantuje účastníkom súdneho konania vrátenie súdneho poplatku vo výške 90 %, ak účastníci skončia konanie schválením súdneho zmieru pomocou mediácie do začiatku pojednávania. Ak prídete k zmieru až po začatí pojednávania, aj tak máte nárok na vrátenie 50 % zo zaplateného poplatku. Ak nechcete riešiť celý spor mediáciou, ale len jeho časť, aj to sa oplatí. Pri vyriešení časti sporu mediáciou v sa vám vráti 30 % zo zaplateného poplatku za ďalšie konanie súdu v tejto veci.

Výsledok mediácie je dohoda

Ak sa mediáciou nedarí dospieť ku konsenzu, vždy môžete pokračovať vo vymáhaní súdnou cestou. Mediácia nie je prekážkou súdnemu konaniu, iba prostriedkom, ktorá môže pomôcť vyhnúť sa súdu.

Ak však mediáciou príde k zmieru a dohode, úspešné mediačné konanie končí mediačnou dohodou. Tú vytvoria obe strany spolu. Aby spĺňala náležitosti zákona, obvykle jej znenie a formu pripraví mediátor. Mediačná dohoda je následne záväzná.  Mediačnú dohodu je možné dať vyhotoviť  vo forme notárskej zápisnice, prípadne môže byť schválená ako zmier pred súdom alebo rozhodcovským orgánom. V týchto prípadoch sa stáva exekučným titulom a jej plnenie je vynútiteľné.

Nemalým prínosom mediácie je okrem urovnania sporu aj zlepšenie vzťahov medzi znepriatelenými stranami. To má často pre ďalšie spolužitie napríklad v susedských, či partnerských vzťahoch nemalý prínos.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 4 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo