Ako založiť politickú stranu na Slovensku a ako ju financovať

13.08.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Ako zaregistrovať politickú stranu? Kedy možno začať zbierať podpisy? Pozreli sme sa na to, čo všetko treba k založeniu politickej strany na Slovensku.


Politická strana je právnickou osobou, ktorá musí byť zapísaná v registri politických strán na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Je to verejný zoznam, v ktorom možno nájsť najdôležitejšie údaje týkajúce sa vzniku a zápisu strany. Všetko podstatné o vzniku a fungovaní politických strán upravuje zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach.

Pred vznikom funguje prípravný výbor

Ak sa rozhodnete založiť politickú stranu, zakladáte si najprv prípravný výbor. Ten, ako to už z jeho názvu vyplýva, pripraví všetko potrebné k založeniu strany. V prvom rade oznámi Ministerstvu vnútra SR, že začal zbierať podpisy k založeniu politickej strany.

V tomto oznámení prípravný výbor informuje Ministerstvo o viacerých údajoch. Oboznamuje úrad s identifikačnými údajmi členov prípravného výboru, takže uvedie ich mená a priezviská, rodné čísla, trvalý pobyt i to, kto z členov prípravného výboru je splnomocnencom. Nasleduje návrh názvu strany, prípadne jeho oficiálnej skrátenej verzie. V oznámení musí byť uvedený aj dátum začatia zberu podpisov na zoznam.

Druhý krok má v rukách Ministerstvo vnútra

Ministerstvo následne zverejní oznámenie na svojej webstránke. Udeje sa tak za polroka, teda 180 dní.

V tomto čase nesmie Ministerstvo vnútra prijať ani zverejniť oznámenie iného prípravného výboru, ktorý by mal rovnaký názov strany, prípadne zhodnú skratku.

Ak prípravný výbor v lehote 180 dní nepredloží ministerstvu návrh na registráciu strany uvedenej vo zverejnenom oznámení, vyššie uvedené obmedzenia sa prestanú uplatňovať.

 

ako založiť a financovať politickú stranu na Slovensku

Zdroj: Pixabay

Nasleduje návrh na registráciu strany

Ak prípravný výbor vyzbiera dostatočný počet hlasov a splní ďalšie podmienky, môže dôjsť k vzniku novej politickej strany. Okrem podpisov občanov Slovenskej republiky (musí ich byť minimálne 10 000) musí prípravný výbor predložiť aj stanovy strany, doklad o zaplatení správneho poplatku a vyhlásenie o adrese sídla strany s uvedením obce, názvu ulice a čísla domu podpísané splnomocnencom.

Sídlo politickej strany musí byť na Slovensku.

Zoznam občanov musí podpísať najmenej 10 000 občanov a každý občan musí uviesť svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a číslo občianskeho preukazu.

Stanovy strany musia obsahovať názov strany a jej skratku, taktiež jej program, práva a povinnosti členov, zásady hospodárania strany a ďalšie náležitosti.

Registrácia politickej strany

Ak sú všetky požadované údaje odovzdané do rúk Ministerstva vnútra SR, vzniká politická strana.

Register politických strán sa nachádza na adrese:  http://www.ives.sk/registre/startps.do

Stranu možno taktiež zrušiť či zlúčiť s iným politickým subjektom.

Politická strana zaniká dobrovoľným zrušením (s likvidáciou alebo bez likvidácie), zlúčením s inou stranou, vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní, právoplatným rozhodnutím správneho súdu o rozpustení strany alebo z iných dôvodov uvedených v zákone o politických stranách.

Financovanie politickej strany

Príjmami politickej strany môžu byť len:

  • príjmy z členských príspevkov,
  • príjmy z darov a iných bezodplatných plnení,
  • príjmy z dedičstva,
  • príjmy z predaja alebo prenájmu jej hnuteľného majetku alebo nehnuteľností,
  • príjmy z úrokov z vkladov jej prostriedkov v bankách,
  • podiely na zisku z podnikania obchodných spoločností,
  • výnosy z cenných papierov verejne obchodovateľných na verejnom trhu,
  • príjmy z pôžičiek a úverov,
  • príspevky zo štátneho rozpočtu,
  • iné príjmy z právnych vzťahov a plnení povinností podľa osobitných predpisov.

Politická strana môže zo štátneho rozpočtu dostať peniaze za právoplatné hlasy získané vo voľbách, takisto môže dostať príspevok na činnos a príspevok na mandát. Tieto príspevky politická strana nemôže použiť na pôžičky a úvery fyzickým či právnickym osobám, zmluvy o tichom spoločenstve, podnikanie obchodnej spoločnosti, ručenie, darovanie či úhradu pokút.

Strana je povinná vyhotovovať výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok. Ak tak neurobí, čakajú ju sankcie do výšky 3 500 eur.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 8 krát 5 0.5