Chýba nejaký tovar? Kedy vám ho zamestnávateľ môže strhnúť z výplaty

19.08.2019 | Barbora Magočová, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Zveril vám zamestnávateľ tovar či finančný obnos? Pravdepodobne s vami uzavrel aj dohodu o hmotnej zodpovednosti. K čomu vás zaväzuje a ako sa brániť, ak vznikol na zverených hodnotách schodok?


Do akej miery zodpovedáte pri dohode o hmotnej zodpovednosti

Drvivá väčšina škôd spôsobených pri výkone povolania vzniká kvôli nedbanlivosti. Za takéto škody zodpovedáte len do výšky štvornásobku vášho priemerného mesačného zárobku.

Limitácia sa za bežných okolností netýka prípadov úmyselného spôsobenia škody alebo jej zavinenia pod vplyvom alkoholu či iných omamných alebo psychotropných látok.

Zákonník práce ďalej zamestnávateľom umožňuje stanovený strop preklenúť aj pomocou uzatvorenia osobitných dohôd o zodpovednosti za škodu. Jednou z nich je dohoda o zodpovednosti za stratu zverených predmetov, druhou je tzv. dohoda o hmotnej zodpovednosti. Jej uzatvorenie sa bežne vyžaduje pri výkone práce predavača či skladníka, ale aj v iných profesiách, v ktorých sa zamestnancom zverujú hodnoty určené na obeh alebo obrat.

 

Akceptáciou dohody o hmotnej zodpovednosti na seba preberáte zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré ste povinní vyúčtovať. Ak bude pri vyúčtovaní zistený schodok, nebudete zaň po uzatvorení dohody zodpovedať len do výšky štvornásobku vášho priemerného mesačného zárobku, ale v plnej výške. Zamestnávateľ navyše nie je povinný preukazovať, že schodok vznikol v dôsledku vášho zavinenia. Schodkom sa rozumie záporný rozdiel medzi skutočným stavom zverených hodnôt a medzi údajmi v účtovnej evidencii; zisťuje sa predovšetkým inventarizáciou. O uplatnení zodpovednosti podľa uvedenej dohody možno uvažovať vtedy, ak hodnoty (resp. tovar) chýbajú.

Ručenie za ukradnutý tovar

Zdroj: Shutterstock

Pri uplatnení zodpovednosti podľa dohody overte jej platné uzatvorenie a plnenie. Primárnou podmienkou platnosti dohody o hmotnej zodpovednosti je jej uzatvorenie v písomnej forme. Hmotnou zodpovednosťou nemožno zaťažiť neplnoletého; najskôr možno dohodu uzavrieť v deň, keď zamestnanec dovŕši osemnásty rok veku. Judikatúra prijala záver, že hodnoty nemusia byť v dohode vymedzené konkrétne, napr. formou pripojenia ich zoznamu apod. (bližšie rozhodnutie Krajského súdu Banská Bystrica, sp.zn. 15CoPr/7/2016). Musia vám však byť reálne zverené počas trvania vášho pracovného pomeru.

Zákon zároveň stanovuje, aby v súvislosti s uzatvorením dohody o hmotnej zodpovednosti bola vykonaná aj inventarizácia. Táto sa musí vykonať nielen pri jej podpise, ale aj pri jej zániku, pri vašom preradení na inú prácu alebo na iné pracovisko, pri vašom preložení a pri skončení pracovného pomeru. Pokiaľ sa na vašom pracovisku uplatňuje spoločná hmotná zodpovednosť viacerých zamestnancov, treba inventarizáciu vykonať so všetkými spoločne zodpovednými zamestnancami aj pri skončení všetkých dohôd o hmotnej zodpovednosti, pri preradení na inú prácu alebo preložení všetkých spoločne zodpovedných zamestnancov, pri zmene vo funkcii vedúceho alebo jeho zástupcu, na žiadosť ktoréhokoľvek zo spoločne zodpovedných zamestnancov pri zmene v ich kolektíve a pri odstúpení niektorého z nich od dohody o hmotnej zodpovednosti.

Zodpovednosti sa môžete zbaviť, zavinenie iného však nemusí vždy pomôcť

Ak voči vám zamestnávateľ uplatní nárok na náhradu škody v zmysle uzatvorenej dohody o hmotnej zodpovednosti, nezúfajte. Zodpovednosti sa môžete zbaviť. Musíte však preukázať, že schodok vznikol celkom alebo aspoň sčasti bez vášho zavinenia. Podľa ustálenej judikatúry vám v tomto smere môže pomôcť napríklad dokázanie skutočnosti, že vám váš zamestnávateľ nevytvoril vhodné podmienky na hospodárenie so zverenými hodnotami.

Výhodou je tiež, ak ste zamestnávateľa upozornili na nedostatky a tento ich bez zbytočného odkladu neodstránil (napr. ste poukázali nedostatočné zabezpečenie predajne proti krádeži apod.); táto skutočnosť vás podľa Najvyššieho súdu zbavuje zodpovednosti za schodok vždy aspoň čiastočne (rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 10 Sžo 261/2015).

Na nedostatok vášho zavinenia sa naopak nemôžete odvolávať vtedy, ak schodok vznikne v dôsledku krádeže či uvedenia do omylu a vaše správanie (resp. nedbalosť) spáchanie protiprávneho konania voči majetku zamestnávateľa uľahčilo.

Zodpovednosti sa preto v prípade krádeže zbavíte len vtedy, keď si budete v súvislosti so zverenými hodnotami riadne plniť svoje povinnosti a počínať si tak, aby boli voči podobným ohrozeniam riadne zabezpečené (rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 2 Cdo 244/2007).

Pri zmene podmienok vždy zvážte odstúpenie od dohody.  Zákonník práce vám v niektorých situáciách umožňuje od dohody o hmotnej zodpovednosti odstúpiť. Za využitie tejto možnosti vás zamestnávateľ nesmie postihovať. Odstúpenie je možné:

  • pri vašom preradení na inú prácu, zaradení na iné pracovisko či preložení,
  • ak ani do 1 mesiaca po doručení vášho písomného upozornenia zamestnávateľ neodstránil nedostatky
  • v pracovných podmienkach, ktoré bránia vášmu riadnemu hospodáreniu so zverenými hodnotami,
  • pri spoločnej hmotnej zodpovednosti na pracovisku v prípade, ak je na pracovisko zaradený iný zamestnanec
  • alebo ustanovený iný vedúci, príp. jeho zástupca.

Odstúpenie musí byť zamestnávateľovi oznámené v písomnej forme. Dodajme, že dohoda o hmotnej zodpovednosti zaniká dňom odstúpenia a tiež dňom skončenia pracovného pomeru.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo