Príspevok pre mladých a dlhodobo nezamestnaných. Úspešní uchádzači si prilepšia o viac ako tisíc eur

20.08.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Nezamestnanosť na Slovensku historicky klesá. Mladým ľuďom a dlhodobo nezamestnaneným pomáha aj program Reštartu. Pre získanie finančného príspevku treba splniť niekoľko podmienok.


Zlepšenie podmienok pre mladých pri uplatňovaní sa na pracovnom trhu. Také je posolstvo národného projektu s názvom Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie. Cieľom je motivovať uchádzačov o prácu k ešte väčšej aktivite. Šikovnejší totiž môžu prísť k odmene viac ako tisíc eur.

Rovnako tak sa štát snaží motivovať aj skupinu nezamestnených, ktorí sú dlhodobo bez práce. Po splnení špecifických podmienok môžu aj oni prísť k finančnému príspevku.

Na úvod treba tiež povedať, že konkrétne projekty sa týkajú len nezamestnaných mimo Bratislavského kraja. Štát sa tak snaží zamestnať snaživých ľudí z ostatných regiónov Slovenska.

 

Národný projekt - Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie (podmienky a info)

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Reštart pre mladých alebo dlhodobo nezamestnaných

Nezamestnanosť na Slovensku má klesajúcu tendenciu a prispievajú k tomu aj aktivity Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. V snahe podporiť mladých absolventov i dlhodobo nezamestnaných vznikli dva programy:

  • „REŠTART pre mladých uchádzačov o zamestnanie 2“
  • „REŠTART – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce“

Úspešní uchádzači o zamestnanie môžu získať finančný príspevok v pravidelnej forme až na 12 mesiacov. Celkovo tak prídu k príspevku 1152 eur:

  • 126,14 € mesačne počas prvých 6 mesiacov preukázaného trvania zamestnania 
  • 63,07 € mesačne ďalších 6 mesiacov preukázaného trvania zamestnania

Ako získať príspevok pre mladých?

  • vek do 29 rokov 
  • evidencia na úrade práce minimálne 1 mesiac pred vznikom pracovného pomeru 
  • vznik pracovného pomeru: najskôr 29.8.2018

Ako získať príspevok pre dlhodobo nezamestnaných?

  • evidencia na úrade práce viac ako 24 po sebe nasledujúcich mesiacov pred vznikom pracovného pomeru

Ak spĺňate vyššie uvedené podmienky, musíte podať písomnú žiadosť o poskytnutie príspevku. Urobiť tak treba najneskôr do 1 mesiaca odo dňa vyradenia z evidencie úradu práce z dôvodu vzniku pracovného pomeru.

Najneskôr do 5 pracovných dní je potom potrebné oznámiť každú zmenu skutočností, ktoré sú rozhodujúce pre trvanie nároku na príspevok.

Kedy nemáte nárok na príspevok?

Pravidlá presne určujú, kto má resp. nemá nárok na finančný príspevok.

Ak patríte do skupiny mladých uchádzačov nárok nezískate v troch prípadoch. Ak sa napríklad zamestnáte u zamestnávateľa, u ktorého ste boli v pracovnom pomere pred zaradením do evidencie na úrade práce. Po druhé nesmiete poberať dávku v hmotnej núdzi a podporu nedostanete ani vtedy, ak ste už poberali finančný príspevok v rámci projektu Reštart.

Ak ste dlhodobo nezamestnení taktiež nie je isté, že získate finančný príspevok. Napríklad ak ste boli prijatý na podporované pracovné miesto v zmysle niektorého z aktívnych opatrení na trhu práce. Alebo ak ste poberateľom dávky v hmotnej núdzi, zamestnáte sa a vznikne vám nárok na osobitný príspevok podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi.

Štát prispieva aj zamestnávateľom

Ústredie práce podporuje aj zamestnávateľov. Konkrétne ide o príspevky pre zamestnávateľov, ktorí vytvoria pracovné miesto určené pre uchádzača o zamestnanie do 29 rokov. Tieto projekty sa nazývajú Praxou k zamestnaniu, Absolventská prax štartuje zamestnanie, Úspešne na trhu práce a Šanca pre mladých.

Takto vytvorené miesta môžu byť finančne podporené od 3 do 9 mesiacov. Maximálne sumou 705,73 eur mesačne.

Príspevok môže dostať aj osoba, ktorá bude pracovníka zaúčať, teda tzv. tútor. Ústredie práce podporí zamestnávateľa vo výške 147,02 eur mesačne (maxim. 3 mesiace) a dokonca vyplatí aj jednorázový príspevok vo výške 83,84 eur na úhradu nevyhnutných nákladov.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 4 krát 5 0.5h