Kto má nárok na dávky v núdzi ako o ne možno žiadať

21.08.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Ste bez práce a bez financií? Práve pre vás je určená dávka v hmotnej núdzi. Aká je výška dávky a ako o ňu možno žiadať? Prečítajte si nasledujúce riadky.


Ak ste prišli o prácu, nemusíte sa automaticky nachádzať v hmotnej núdzi. V tomto prípade žiadajte podporu v nezamestnanosti. Nezamestnaný občan, ktorý nedokáže vyžiť z podpory môže požiadať o dávku v hmotnej núdzi.

Kedy je človek v hmotnej núdzi

Zákon hovorí, že hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť príjem vlastnou prácou, výkonom vlastníckych práv alebo uplatnením nárokov.

Ak je domácnosť v hmotnej núdzi, neznamená to ešte, že má automaticky nárok na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi. Pomoc v hmotnej núdzi sa poskytuje iba do sumy nárokov stanovenej v zákone o pomoci v hmotnej núdzi, nie do sumy životného minima.

 

dávky v hmotnej núdzi podmienky a ako o ne žiadať

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm:

 • 210,20 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 146,64 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 95,96 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Pomoc od štátu v hmotnej núdzi má niekoľko podôb:

 • dávka v hmotnej núdzi,
 • ochranný príspevok,
 • aktivačný príspevok,
 • príspevok na nezaopatrené dieťa,
 • príspevok na bývanie.

V apríli 2019 došlo k novele zákona, vďaka ktorej došlo aj k navýšeniu príspevkov od štátu v hmotnej núdzi:

 • jednotlivec bez detí 61,60 € na sumu 64,70 €
 • jednotlivec s jedným až štyrmi deťmi zo sumy 117,20 € na sumu 123,10 €
 • dvojica bez detí zo sumy 107,10 € na sumu 112,50 €
 • dvojica s jedným až štyrmi deťmi 160,40 € na sumu 168,40 €
 • jednotlivec s viac ako štyrmi deťmi zo sumy 171,20 € na sumu 179,80 €
 • dvojica s viac ako štyrmi deťmi zo sumy 216,10 € na sumu 226,90 €

Ako požiadať o pomoc v hmotnej núdzi

Pre získanie dávky v hmotnej núdzi je potrebné podať písomnú žiadosť na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Nárok na dávku vzniká až po rozhodnutí úradu.

Budete však musieť odpracovať 32 hodín v mesiaci v prospech obce. V praxi to znamená, že budete robiť menšie obecné služby alebo dobrovoľníctvo. Pri takejto práci musíte mať podpísanú dohodu o pracovnej činnosti. Budete poistený a prejdete aj školením BOZP.

Ochranný príspevok

Ochranný príspevok zohľadňuje také životné situácie, počas ktorých si občan v hmotnej núdzi nemôže zabezpečiť príjem vlastnou prácou. Najmä ak

 • dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 • je osamelý rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa,
 • sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa, ktoré je podľa posudku príslušného orgánu dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • sa osobne, celodenne a riadne stará o občana, ktorý je podľa posudku príslušného orgánu občan s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • má nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa na účely tohto zákona považuje choroba, porucha zdravia uznaná príslušným ošetrujúcim lekárom trvajúca nepretržite viac ako 30 dní alebo
 • sa zúčastňuje na resocializačných programoch, v rámci ktorých si nemôže zabezpečiť príjem vlastnou prácou.

Výška ochranného príspevku je 63,07 € mesačne.

Aktivačný príspevok

Aktivačný príspevok sa poskytuje na podporu udržania alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností alebo pracovných návykov. Je to jeden z nárokov pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi. Občana v hmotnej núdzi má motivovať, aby sa aktívne spolupodieľal na riešení sociálnej situácie seba a osôb s ním spoločne posudzovaných. 

Výška aktivačného príspevku je 63,07 € mesačne.

Príspevok na nezaopatrené dieťa

Príspevok na nezaopatrené dieťa je určený na podporu výchovy, vzdelávania a všestranného rozvoja dieťaťa v domácnosti, ktoré riadne plní povinnú školskú dochádzku.

Príspevok na každé nezaopatrené dieťa podľa je 18,10 eura mesačne.

Príspevok na bývanie

Nárok na príspevok na bývanie má občan v hmotnej núdzi alebo niektorá z fyzických osôb, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, ak je vlastníkom bytu, vlastníkom rodinného domu, nájomcom bytu alebo nájomcom rodinného domu alebo nájomcom obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 6 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvoh