NR SR: Aké má slovenský parlament výbory a aká je ich funkcia

27.08.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Slovenská Národná Rada má až 19 parlamentných výborov. Prinášame prehľad o tom, akú úlohu plnia.


Národná rada SR je orgánom štátnej moci a od jej primárneho postavenia v republike je odvodené postavenie ostatných štátnych orgánov. Právo podávať návrhy zákonov majú výbory, poslanci národnej rady a vláda Slovenskej republiky.

Zákonodarný proces sa v národnej rade realizuje prostredníctvom troch čítaní, z ktorých popri hlasovaní je ťažiskové druhé čítanie vo výboroch a na schôdzi národnej rady. Poďme si predstaviť jednotlivé parlamentné výbory.

Právomoci parlamentných výborov

Výbory sú iniciatívne a kontrolné orgány národnej rady. Ich hlavnou úlohou je podrobne prerokovať návrh zákona, ktorý im národná rada pridelí. Národná rada prideľuje návrh zákona spravidla dvom alebo trom výborom pričom jeden z nich určuje ako gestorský výbor. Gestorský výbor prostredníctvom svojho člena, ktorý je označovaný ako spoločný spravodajca výborov, informuje národnú radu o stanoviskách výborov k návrhu zákona a o ich návrhoch na jeho zmenu a doplnenie.

Výbory majú právo zákonodárnej iniciatívy (oprávnene predkladať návrhy zákonov), na svoje schôdze môžu pozývať členov vlády, vedúcich iných orgánov štátnej správy a generálneho prokurátora a vyžadovať od nich správy, vysvetlenia a potrebné podklady.

Členmi výborov môžu byť výlučne poslanci národnej rady. V priemere má jeden výbor 12 členov, pričom poslanci sú zaradení najviac do dvoch výborov. Zloženie výborov odráža zastúpenie strán v parlamente.

 

aká je funkcia parlamentných výborov na Slovensku

Zdroj fotografie: Shutterstock.com

Mandátny a imunitný výbor

Činnosť mandátového a imunitného výboru charakterizuje najmä konanie vo veciach, týkajúcich sa poslancov, ich mandátov a v disciplinárnych veciach. Disciplinárne konanie sa začína v mandátovom a imunitnom výbore. Mandátový a imunitný výbor môže začať disciplinárne konanie aj na základe vlastného uznesenia.

Výbor pre nezlúčiteľnosť funkcií

Tak, ako je to už z názvu zrejmé, výbor posudzuje nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností.

Výbor pre európske záležitosti

Od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie v roku 2004 sa Národná rada SR nepriamo podieľa na rozhodovacích procesoch v Európskej únii a na tvorbe európskej legislatívy prostredníctvom posilnenej kontroly činnosti vlády Slovenskej republiky v orgánoch Európskej únie.

Výbor pre európske záležitosti posudzuje súlad návrhov legislatívnych aktov Európskej únie a má za úlohu sledovať zmeny a procesy smerujúce z vyšších orgánov Európskej únie.

Ústavnoprávny výbor

Tento výbor podáva národnej rade podnety na zdokonalenie právneho poriadku v Slovenskej republike. Napríklad prerokúva všetky návrhy zákonov najmä z hľadiska ich súladu s ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi Slovenskej republiky a s právom Európskej únie.

Výbor pre financie a rozpočet

Výbor sleduje všetky návrhy zákonov a ďalšie prerokúvané správy a informácie a posudzuje ich hlavne z pohľadu dopadu na štátny rozpočet, dodržiavania rozpočtových pravidiel, účelného využívania verejných financií a dopadu na hospodársky a sociálny rozvoj Slovenskej republiky.

Výbor pre hospodárske záležitosti

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokúva návrhy zákonov a ďalšie dokumenty, ktoré posudzuje najmä z hľadiska plnenia zámerov hospodárskej politiky vlády SR. Dbá o vytváranie priaznivého podnikateľského prostredia, rastu konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky a podpory investičnej činnosti.

Výbor pre hospodárstvo a životné prostredie

Do pôsobnosti výboru patrí oblasť poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, oblasť geodézie, kartografie a katastra, rozvoj vidieka, životného prostredia a ochrany prírody. V súvislosti s ním sleduje úpravy legislatívy a novinky smerujúce z EÚ.

Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor Národnej rady SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako iniciatívny a kontrolný orgán Národnej rady Slovenskej republiky je príslušný rokovať o otázkach verejnej správy a regionálneho rozvoja.

Výbor pre sociálne veci

Tento výbor posudzuje úroveň správ, analýz, návrhov predkladaných ústrednými orgánmi a inštitúciami v gescii výboru, spolupracuje s orgánmi štátnej a verejnej správy a odbornou verejnosťou a využíva na svoju činnosť ich podnety a návrhy.

Kontrolnú činnosť zameriava predovšetkým na oblasti sociálneho poistenia, sociálnu pomoc, nezamestnanosť, služby zamestnanosti, hmotnú núdzu, Zákonník práce, štátnu službu a verejnú službu a zosúlaďovanie nášho právneho poriadku s právom Európskej únie.

Výbor pre zdravotníctvo

Výbor pokrýva oblasť zdravotníctva. Sleduje napríklad čerpanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie v operačných programoch patriacich do jeho pôsobnosti.

Výbor pre obranu a bezpečnosť

Výbor vykonáva kontrolu nad dodržiavaním zákonnosti činnosti Ministerstva obrany SR, ozbrojených síl SR, Ministerstva vnútra SR, Policajného zboru SR a Správy štátnych hmotných rezerv SR. 

Zahraničný výbor

Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokúva návrhy zákonov, ktoré súvisia s realizáciou zahraničnej politiky Slovenskej republiky, usmerňuje a kontroluje realizáciu zahraničnej politiky a jednotné uplatňovanie záujmov našej krajiny vo vzťahu k zahraničiu.

Výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport je príslušný rokovať o otázkach, ktoré sa týkajú štátnej politiky v oblasti výchovy a vzdelávania, odbornej prípravy, štátnej politiky vo vzťahu starostlivosti k deťom a mládeži a ku športu a štátnej vednej a technickej politiky.

Výbor pre kultúru a médiá

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá ako iniciatívny a kontrolný orgán NR SR plní úlohy v oblasti kultúry a médií, a to najmä prerokúva návrhy zákonov v uvedenej oblasti.

Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny

Základnou úlohou výboru je posudzovať návrhy zákonov predložených oprávnenými subjektmi z pohľadu dodržiavania a podpory ľudských práv, práv príslušníkov národnostných menšín, ostatných zraniteľných skupín, ochrany osobných údajov, rovnoprávnosti žien a mužov s dôrazom na princíp zákazu diskriminácie.

Osobitný kontrolný výbor na kontrolu činnosti NBÚ

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu vykonáva parlamentnú kontrolu činnosti NBÚ. Členmi kontrolného výboru môžu byť len poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a schôdze sú neverejné.

Osobitný kontrolný výbor na kontrolu činnosti SIS

Ďalší osobitný kontrolný výbor NR SR má za úlohu kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby. Členmi kontrolného výboru môžu byť len poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a schôdze sú neverejné.

Osobitný kontrolný výbor na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva

Tretí osobitný kontrolný výbor NR SR má za úlohu kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby. Členmi kontrolného výboru môžu byť len poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a schôdze sú neverejné.

Výbor na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ

Posledný osobitný kontrolný výbor NR SR, ktorého úloha je preskúmavať rozhodnutia Národného bezpečnostného úradu. Členmi kontrolného výboru môžu byť len poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a schôdze sú neverejné.

Zdroj fotografPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo