Dá sa vrátiť tovar na e-shop bez udania dôvodu aj po roku?

09.09.2019 | Barbora Magočová, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Nakupovanie cez internet je využívané čoraz častejšie. Jeho výsadou však nemusí byť len časová či finančná úspora. Spotrebiteľ je pri ňom vo výhode aj z hľadiska jeho práv. Ktoré to sú?


Chyba predávajúceho vám môže priniesť tovar zdarma

Nakupovanie cez internet je upravené zákonom č. 102/2014 Z.z., ktorý sa stal súčasťou slovenského právneho poriadku na základe požiadavky Európskej únie. Vďaka uvedenému môžete s väčšinou oprávnení garantovaných týmto zákonom v zásade počítať aj pri nakupovaní v e-shopoch iných členských štátov únie. Zákon sa netýka len nakupovania cez internet; vzťahuje sa aj na iné zmluvy uzavreté na diaľku. Týmito sa rozumejú zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim v postavení spotrebiteľa, ktoré boli dohodnuté a uzavreté výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán. V praxi teda ide najmä o zmluvy uzatvorené prostredníctvom najrôznejších internetových obchodov, e‑mailov, telefónu či ponukového katalógu.

Spomínaný zákon kladie na e-shopy mnoho informačných povinností. Predávajúci musí napríklad zaistiť, aby ste mu výslovne potvrdili, že vás oboznámil s tým, že sa s realizáciou objednávky spája záväzok uhradiť cenu. Ak sa objednávka na e-shope odosiela stlačením tlačidla, musí byť označené ľahko čitateľným slovným spojením „objednávka s povinnosťou platby“ alebo podobnou formuláciou, ktorá vás na vašu povinnosť úhrady peňažnej čiastky upozorní. Pokiaľ predávajúci uvedené nezabezpečí a jeho konanie je spôsobilé uviesť vás do omylu o odplatnosti zmluvy, celkovej cene tovaru či služby alebo o spôsobe výpočtu celkovej ceny, nemáte povinnosť uhradiť cenu za dodaný tovar alebo poskytnutú službu.

 

Tovar môžete vrátiť do 14 dní, obchod lehotu nesmie skrátiť

Pri zmluvách uzatvorených na diaľku si nadobúdané plnenie spravidla nemôžete vopred prezrieť a skontrolovať. Zákon vám preto dáva takmer pri všetkých typoch takýchto zmlúv možnosť od nich odstúpiť aj bez udania dôvodu, a to spravidla v lehote 14 dní odo dňa:

  • prevzatia tovaru (v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy),
  • uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby,
  • uzatvorenia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

Lehota v trvaní 14 dní od vyššie uvedených okamihov však platí len vtedy, ak vás predávajúci s vaším právom odstúpiť zoznámil riadne a včas. Informácia musí zahŕňať aj podmienky odstúpenia, dĺžku lehoty a postup, akým treba odstúpenie urobiť. Predávajúci by vám mal zároveň poskytnúť aj vzorový formulár, ktorého vyplnením a odoslaním možno odstúpenie realizovať. Pokiaľ ale predávajúci zákonom požadované informácie o odstúpení poskytol až dodatočne (najneskôr však do 12 mesiacov od okamihu, v ktorom by za normálnych okolností mala začať plynúť lehota na odstúpenie), máte na odstúpenie čas ešte 14 dní odo dňa dodatočného informovania o možnosti odstúpiť.

V prípade, že vás predávajúci o možnosti odstúpiť neinformuje ani do 12 mesiacov od okamihu, v ktorom by mala začať plynúť lehota na odstúpenie, uplynie vám lehota na odstúpenie až po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa, v ktorom by v prípade riadneho splnenia informačnej povinnosti začala lehota plynúť.

Pre úplnosť dodajme, že uvedené pravidlá pre odstupovanie budú platiť pre zmluvy uzatvorené na diaľku so spotrebiteľom aj vtedy, keď e-shop vo vami akceptovaných obchodných podmienkach uvádza niečo iné (napr. ak stanovuje kratšiu lehotu pre odstúpenie alebo ho podmieňuje splnením iných povinností nad rámec zákona). Znenie zákona v tomto prípade favorizuje kupujúceho v postavení spotrebiteľa a predávajúci ho nemôže obchádzať.

Tip: Nákup darčekov cez internet: na čo si dať pozor a ktorým e-shopom sa vyhnúť

Vrátenie tovaru v e-shope

Zdroj: Shutterstock

Čo musíte pri odstúpení splniť vy a čo e-shop

Ako už bolo uvedené vyššie, zákon predávajúcemu ukladá, aby vám za účelom odstúpenia poskytol osobitný formulár. V konečnom dôsledku je však na vás, či ho aj využijete. Z hľadiska obsahu pre platnosť odstúpenia postačí, ak z neho jednoznačne vyplýva, že využívate svoje právo odstúpiť od zmluvy; zmluvu vyšpecifikujte tak, aby nebola zameniteľná s inou. Odstúpenie sa uplatňuje písomne v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Ak však bola zmluva uzatvorená ústne, postačí na uplatnenie vášho práva na odstúpenie od zmluvy akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie vyjadrujúce vašu vôľu odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie postačí v posledný deň lehoty preukázateľne odoslať – nie je teda potrebné, aby v tento deň bolo predávajúcemu už aj reálne doručené.

Odo dňa doručenia odstúpenia plynie predávajúcemu štrnásťdňová lehota na to, aby vám vrátil všetky platby, ktoré od vás prijal na základe zrušovanej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Nevracajú sa len dodatočné náklady, ktoré vznikli v dôsledku vami zvoleného iného spôsobu doručenia, než aký je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Ak bol predmetom zrušovanej zmluvy predaj tovaru, predávajúci vám nie je povinný vrátiť platby skôr, než mu tovar vrátite alebo než preukážete, že ste mu ho zaslali.

Tovar musíte najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy buď zaslať predávajúcemu alebo mu ho odovzdať; to neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Pri odstúpení znášate len náklady na vrátenie tovaru. Ak vás však predávajúci na znášanie nákladov na vrátenie tovaru v prípade odstúpenia vopred neupozornil, idú aj tieto na ťarchu predávajúceho.

Pre úplnosť dodajme, že všetky uvedené upozornenia predávajúceho sa najčastejšie nachádzajú vo všeobecných obchodných podmienkach, s ktorými pred realizáciou objednávky vyslovujete súhlas. Mnoho e-shopov však ich znenie do dnešného dňa neprispôsobilo aktuálnej právnej úprave.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5