Sociálna poisťovňa spustila v septembri niekoľko pozitivných noviniek

18.09.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


V sociálnom poistení sa od 1. septembra 2019 udialo niekoľko noviniek. Týkajú sa sirôt, posudkoch zdravotného stavu či 14. platu.


Sociálna poisťovňa v lete nezahálala, od septembra prináša zopár zmien. postupne prinesú niektorým skupinám poistencov úľavy v komunikácii so Sociálnou poisťovňou. Prinášame stručný prehľad, koho sa úpravy týkajú.

Posudkový lekár môže zhodnotiť stav aj na diaľku

Od 1. septembra 2019 môže posudkový lekár Sociálnej poisťovne v niektorých prípadoch určiť, že prítomnosť poistenca alebo poškodeného nebude pre posúdenie zdravotného stavu pred posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne vždy potrebná.

Ako je to možné? Zdravotný stav posudkový lekár posúdi v neprítomnosti poistenca na základe doložených lekárskych odborných nálezov.

Pre koho je to určené? Týka sa to ťažkých, najmä liečbou neovplyvniteľných stavov, ako napr. ťažkých onkologických prípadov, prípadov po ťažkých cievnych mozgových príhodách, nevidomých, poistencov po amputácii končatín a pod.

Poistenec bude o takejto možnosti posúdenia zdravotného stavu v neprítomnosti vopred informovaný, keď o tom rozhodne posudkový lekár. Ak poistenec napriek tomu prejaví vôľu osobne sa zúčastniť na posúdení jeho dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, Sociálna poisťovňa mu vyhovie a predvolá ho.

 

Sociálna poisťovňa bojuje s byrokraciou, od septembra spúšťa novinky

Zdroj: Shutterstock

Siroty už nemusia predkladať potvrdenie o štúdiu

Ak žiadateľ o sirotský dôchodok študuje na strednej škole alebo vysokej škole v Slovenskej republike, a táto škola poskytuje údaje o študentoch do informačného systému Ministerstva školstva, od 1. septembra 2019 nemusí predkladať potvrdenia o návšteve školy.

V žiadosti uvedie len názov a adresu školy, na ktorej študuje. Sociálna poisťovňa však na svojej stránke uvádza, že v záujme čo najrýchlejšieho rozhodnutia o nároku na sirotský dôchodok a jeho výplate odporúča k žiadosti priložiť potvrdenie o návšteve školy, z ktorého bude zrejmé, že študuje, ako aj predpokladaný dátum ukončenia jeho štúdia.

Ak žiadateľ o sirotský dôchodok študuje v zahraničí, splnenie podmienky sústavnej prípravy na povolanie sa posudzuje na základe rozhodnutia Ministerstva školstva. K žiadosti o priznanie sirotského dôchodku je preto potrebné predložiť originál alebo úradne overenú fotokópiu rozhodnutia Ministerstva školstva.

Štrnásty plat oslobodený od platenia poistného

Dostávate na konci roka prémie či ďalší plat od zamestnávateľa? Sociálna poisťovňa upozorňuje, že od 1. septembra 2019 nastáva zmena v platení poistného na sociálne poistenie z 13. a 14. platu. V tomto roku sa zmena dotkne štrnásteho platu.

Od platenia poistného na sociálne poistenie bude oslobodený 14. plat najviac do výšky 500 eur, vyplatený v decembri 2019 až 2021 od každého zamestnávateľa. Podmienkou však je, že tento štrnásty plat musí byť vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu), súčasne pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trval k 31. októbru príslušného kalendárneho roka nepretržite aspoň 48 mesiacov a zamestnancovi bol v júni príslušného kalendárneho roka vyplatený aj 13. plat.

Takáto úľava sa však spomínaného trinásteho platu netýka. Z 13. platu vyplateného v júni 2019 a 2020 majú zamestnávateľ a zamestnanec povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie.

Úľava z trinásteho platu prichádza do úvahy až od júna 2021. Od platenia poistného na sociálne poistenie bude oslobodený 13. plat najviac do výšky 500 eur.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvoh