Kedy mám nárok na dávku z garančného poistenia? Na Slovensku ju poberajú len desiatky ľudí

01.10.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Zamestnávateľ nevyplatil mzdu a je v konkurze? Z garančného fondu môžete získať podporu na niekoľko mesiacov.


Čo robiť, aby som dostal dávku z garančného poistenia? Túto otázku si najčastejšie kladú ľudia, ktorým zamestnávateľ nevyplatil mzdu za vykonanú prácu. Garančné poistenie a vyplácanie týchto dávok však má svoje pravidlá. Závisí to napríklad aj od toho, či je zamestnávateľ v konkurze. Na Slovensku v posledný rokoch poberali dávku z garančného poistenia desiatky ľudí.

Garančné poistenie platí zamestnávateľ

Garančné poistenie je zložkou sociálneho poistenia. Jedná sa poistenie subjektov, na ktoré môže byť vyhlásený konkurz a teda sa jedná o poistenie platené pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca, prípadne slúži na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu.

V prípade, že sa firma dostane do platobnej neschopnosti a nie je schopná niekoľko mesiacov vyplácať mzdy, zamestnanci si toto obdobie môžu "vykryť" dávkou garančného poistenia. 

Zamestnanca v nelichotivej situácii poteší fakt, že podmienkou vyplatenia nie je to, aby zamestnávateľ poistné na garančné poistenie aj v skutočnosti platil. Neplatenie garančného poistenia neohrozí nárok zamestnanca na dávku. Za neplatenie je zodpovedný samotný zamestnávateľ.

 

Ako si uplatniť nárok na dávku z garančného poistenia

Zdroj: Pixabay

Dávku pýtate od Sociálnej poisťovne

Túto dávku poskytuje Sociálna poisťovňa zo spomínaného garančného poistenia a je určená na uspokojenie mzdových nárokov zamestnancov.

Nemusí ísť len pritom len o trvalý pracovný pomer. O dávku môže požiadať aj zamestnanec, ktorý pracuje na dohodu o vykonaní práce, taktiež si ju môžu nárokovať študenti - brigádnici na dohodu, ako aj člen družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu.

Podmienkou nároku na dávku nie je skončenie pracovnoprávneho vzťahu, ten môže trvať naďalej.

Nárok na dávku garančného poistenia si zamestnanec uplatňuje na základe písomnej žiadosti. Tlačivá žiadostí o poskytnutie dávky garančného poistenia sú k dispozícii v príslušných pobočkách Sociálnej poisťovne a na internetovej stránke Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa vyplatí dávku, ak sú splnené nasledovné podmienky:

  • zamestnávateľ musí podať návrh na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu (za deň vyhlásenia konkurzu sa potom považuje deň doručenia návrhu príslušnému súdu)
  • zamestnanec podá žiadosť v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste evidencie zamestnávateľa (podáva v tom meste, kde má sídlo firma)
  • zamestnanec žiadosť podáva do 60 dní od vzniku platobnej neschopnosti firmy, v ktorej pracoval, alebo od skončenia pracovnoprávneho vzťahu
  • v žiadosti musí byť uvedená aj výška nevyplatených miezd, tú však v žiadosti musí potvrdiť aj zamestnávateľ

Žiadať možno náhradu za tri mesiace

Zamestnanec môže od Sociálnej poisťovne požadovať v rámci garančnej dávky vyplatenie neuspokojených nárokov najviac za tri mesiace. 

Výška dávky je limitovaná sumou trojnásobku jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu určeného ku dňu vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

Maximálna výška dávky, ktorú môže poisťovňa zamestnancom vyplatiť, je v súčasnosti vo výške 2415 eur, čo je viac ako 800 eur mesačne. Túto dávku vypláca Sociálna poisťovňa jednorazovo.

Kedy zamestnanec nemá nárok na dávku

Ak zamestnanec uzatvoril pracovnoprávny vzťah až po vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa a súčasne bol na platobnú neschopnosť zamestnávateľa písomne upozornený, nemá nárok na dávku garančného poistenia.

Najviac ľudí poberalo garančnú dávku v roku 2016

Sociálna poisťovňa eviduje počty vyplatených dávok za garančné poistenie na ročnej báze. Podľa verejne dostupných údajov boli v roku 2016 vyplatené garančné dávky pre 164 ľudí, čo je najviac spomedzi posledných rokov. V roku 2017 to bolo 121 a v minulom roku 142.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo