Zmena priezviska po rozvode? Poponáhľajte sa, inak si poriadne priplatíte

13.07.2021 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Zmenu priezvisku poriešte čím skôr, inak si priplatíte. Ideálne do troch mesiacov.


Zmenu mena a priezviska na Slovensku upravuje zákon o mene a priezvisku. Zákon rozlišuje najmä to, či je potrebné k zmene povolenie okresného úradu alebo nie.

Do troch mesiacov je to jednoduchšie

Ak ide o zmenu priezviska po rozvode manželstva, povolenie na zmenu priezviska nie je potrebné. To ale platí len v tom prípade, ak zmenu stihnete vykonať do troch mesiacov po právoplatnosti rozsudku o rozvode.

Podľa zákona o rodine totiž manžel alebo manželka, ktorí pri uzavretí manželstva prijali priezvisko druhej osoby ako spoločné priezvisko, môžu do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že prijímajú späť svoje predošlé priezvisko.

Ak teda nestihnú oznámiť matričnému úradu prijatie predošlého priezviska, musia si podať žiadosť.

 

ako a kde si zmeniť priezvisko po rozvode

Zdroj: Shutterstock

Ako zmeniť priezvisko po uplynutí troch mesiacov?

V prípade, že lehotu troch mesiacov na bezplatnú zmenu priezviska nestihnete, musíte sa obrátiť na príslušný okresný úrad podľa trvalého pobytu.

Žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska musí byť podaná písomne. Ako odôvodnenie žiadosti môžete uviesť napríklad zmeškanie zákonnej lehoty na oznámenie o prijatí svojho predošlého priezviska.

Žiadosť o zmenu priezviska musí byť písomná a musí obsahovať:

  • meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a rodné číslo osoby, ktorej sa žiadosť týka, a dátum a miesto uzavretia manželstva, 
  • meno alebo priezvisko, ktoré si osoba, ktorej sa žiadosť týka, zvolila, 
  • údaj o štátnom občianstve osoby, ktorej sa žiadosť týka, 
  • odôvodnenie žiadosti

K žiadosti je potrebné predložiť originál alebo kópiu rodného listu, sobášneho listu, právoplatného rozhodnutia súdu o rozvode manželstva a občianskeho preukazu. Úrad má na vybavenie zo zákona 30 dní, často však tieto žiadosti vybaví približne do 2 týždňov.

Pozor! Oznámenie o späťvzatí priezviska treba podať na tom matričnom úrade, v ktorom bolo manželstvo uzatvorené a zapísané. Miesto vášho trvalého alebo prechodného pobytu tu teda nerozhoduje.

Ak priezvisko, s ktorým ste vstupovali do manželstva, nie je totožné s tým, ku ktorému sa chcete vrátiť, musíte osloviť iný úrad. Toto platí najmä pre tých, ktorý sa rozviedli viackrát a chcú používať rodné priezvisko – v takom prípade musia navštíviť príslušný okresný úrad podľa svojho trvalého bydliska.

V prípade, ak nemáte čas na to, aby ste sa osobne dostavili na príslušný matričný úrad alebo tento úrad je od Vášho aktuálneho bydliska ďaleko, môžete žiadosť o zmenu priezviska po rozvode spolu s príslušnými dokladmi doručiť príslušnému matričnému úradu aj prostredníctvom pošty.

Koľko stojí zmena?

Poriadne si priplatíte. Za zmenu mena a priezviska sa uhrádza správny poplatok vo výške 100 eur. Vašu žiadosť rieši odbor všeobecnej vnútornej správy (oddelenie štátneho občianstva a matrík).

Priezvisko zmenené. Čo teraz?

Po povolení zmeny priezviska je, samozrejme, potrebné vybaviť si nové doklady. S tým sú rovnako spojené náklady na poplatky.

Správny poplatok vo výške 5 eur zaplatíte na matričnom úrade za potvrdenie – výpis z matriky, s ktorým si vybavíte nové doklady. 

Budete si musieť zmeniť občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný pas a zmenu budete musieť nahlásiť zamestnávateľovi, do zdravotnej a Sociálnej poisťovne, mobilnému operátorovi, banke, dodávateľom energií do domácnosti a všade tam, kde majú váš starý údaj o priezvisku.

Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu zmeny alebo zápisu nových údajov stojí 4,50 eur. Za zmenu vodičského preukazu z titulu úpravy údajov platíte poplatok 6,50 eur. Za nový cestovný pas zaplatíte 33 eur v lehote 30 dní, ak budete pas potrebovať skôr priplatíte si desiatky eur.

Ako zmeniť priezvisko dieťaťu po rozvode?

Maloleté osoby a zmenu ich priezviska možno riešiť takisto, avšak osobitne. Ak s ňou nesúhlasí jeden z rodičov, o udelení súhlasu rozhodne na návrh žiadateľa súd. Inak o ňu žiadajú partneri spoločne na okresnom úrade v mieste trvalého bydliska dieťaťa. 

Ak je dieťa staršie ako 15 rokov, budete potrebovať jeho písomný súhlas so zmenou priezviska a úradne overený podpis.

Zmena priezviska neplnoletého dieťaťa je účtovaná poplatkom 33 eur.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 9 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo