Ako pred exekútorom ochrániť aspoň časť peňazí na účte?

04.11.2019 | Barbora Magočová, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Obstavenie bankového účtu je v praxi jedným z najčastejších spôsobov, ktorým sa exekútori usilujú vymôcť dlžné pohľadávky. Čítajte, ako táto forma exekúcie prebieha a ktorých peňazí na účte sa nemôže týkať.


Blokácia sa nevzťahuje k účtu, ale k dlžnej sume

Ak chce exekútor uspokojiť pohľadávku veriteľa z peňazí na vašom účte, musí banke doručiť príkaz na začatie exekúcie. Po jeho doručení banka nemusí zablokovať celý účet. „Zmrazí“ sa len suma vo výške vymáhanej pohľadávky a jej príslušenstva, ktoré môžu tvoriť napríklad úroky z omeškania, trovy súdneho konania či zmluvné úroky. V dôsledku blokácie vám bude až do výšky blokovanej sumy znemožnená realizácia všetkých platieb; z účtu môžu odísť len platby určené na uspokojenie pohľadávky, jej príslušenstva a trov exekúcie, a to na účet určený exekútorom.

Upovedomenie o začatí exekúcie na bankový účet doručí exekútor vám aj vášmu veriteľovi. Zároveň vám zakáže nakladať s peniazmi na účte až do výšky vykonateľnej pohľadávky a jej príslušenstva.

Prvou možnosťou obrany je návrh na zastavenie exekúcie

Peňažné prostriedky z bankového účtu vám exekútor nestiahne hneď. Zákon vám ponecháva možnosť sa voči jeho postupu brániť. Vašou šancou je podanie návrhu na zastavenie exekúcie. Tento treba u exekútora podať do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie. Návrh na zastavenie exekúcie musí byť odôvodnený – môžete ho podať napríklad vtedy, ak ste už súdom priznanú pohľadávku zaplatili pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie alebo ak veriteľ exekučne vymáha pohľadávku až v dobe, keď už sa možnosť núteného vymáhania na základe exekučného titulu premlčala. Tento návrh má podľa zákona odkladný účinok. Znamená to, že kým sa o ňom nerozhodne, exekútor k samotnej exekúcii nepristúpi.  

Exekučný príkaz, na základe ktorého dôjde k výplate peňažných prostriedkov z účtu v prospech vymáhanej pohľadávky, bude vydaný do 15 dní po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie alebo po tom, čo mu bude doručené rozhodnutie súdu o zamietnutí takéhoto návrhu. Príkaz na vykonanie exekúcie vám musí byť doručený do vlastných rúk; okrem vás ho exekútor doručuje aj banke a veriteľovi. Akonáhle je banke exekučný príkaz na vykonanie exekúcie doručený, vyplatí túto vymáhanú pohľadávku a jej príslušenstvo exekútorovi.

V prípade, že exekútor exekučný príkaz na vykonanie exekúcie vo vyššie uvedenej lehote nevydá, musí vydať príkaz na odblokovanie vášho účtu. Takýto príkaz mu zákon umožňuje vydať aj z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Tieto zákon výslovne nekonkretizuje – exekútor si ich teda môže posúdiť podľa individuálnych okolností prípadu. V praxi dochádza k odblokovaniu účtov z uvedených dôvodov napríklad vtedy, keď dlžníci časť pohľadávky dobrovoľne splatia z iných zdrojov alebo sa s exekútorom a veriteľom dohodnú na postupnom hradení pohľadávky formou splátkového kalendára. Dôvod odblokovania účtu je exekútor vždy povinný v príkaze na odblokovanie účtu špecifikovať. Aj tento príkaz sa doručuje banke, ktorej zákon nariaďuje odblokovanie účtu ihneď po jeho doručení.  

Ako pred exekútorom ochrániť aspoň časť peňazí na účte?

Zdroj: Shutterstock

Exekúcia v banke sa nemusí týkať všetkých peňazí na účte

Exekúciou prikázaním peňažnej pohľadávky z vášho bankového účtu nemôže exekútor postihnúť finančné prostriedky na účte do výšky 165 EUR. Ak vám exekútor obstavil viacero účtov, platí zákaz postihu do výšky 165 EUR len pre jeden z nich.

Okrem toho nemôže exekútor siahnuť ani na prostriedky, ktoré budú vašim výslovným vyhlásením určené na výplatu miezd vašich zamestnancov. Týka sa to však len výplaty plánovanej v najbližšom výplatnom termíne ku dňu, v ktorom bol banke doručený príkaz na začatie exekúcie. Vo vyhlásení treba uviesť aj mená dotknutých zamestnancov a výšku ich miezd, a to súhrnne aj jednotlivo. Vyhlásenie sa v praxi doručuje aj banke, exekútorovi treba jeho rovnopis podľa zákona doručiť najneskôr do 5 dní odo dňa vyhlásenia.

Poslednou záchranou pre peniaze na vašom účte môže byť skutočnosť, že vám naň zamestnávateľ zasiela mzdu, prípadne sú vám naň zasielané tzv. iné príjmy. K týmto patria pracovná odmena členov družstiev či príjmy, ktoré nahrádzajú odmenu za prácu, odmena vyplývajúca z dohody o vykonaní práce, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, dávky sociálneho poistenia či dôchodky vyplývajúce zo starobného dôchodkového sporenia. V takomto prípade exekúcii nepodliehajú ani peňažné prostriedky do výšky sumy, ktorá vám podľa príslušných právnych predpisov nemôže byť zrazená z mesačnej mzdy či iných príjmov (bližšie článok: Koľko vám môže exekútor strhnúť zo mzdy?). Zákaz blokovanie platí od okamihu, keď túto skutočnosť oznámite banke. Na žiadosť banky musíte oznámiť aj výšku nezraziteľnej sumy. Ak by s ňou exekútor nesúhlasil, bude pre banku rozhodujúca výška sumy, ktorú na tento účel uvedie práve on. Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5