Koľko priznávajú súdy za urážku či traumu spôsobenú úmrtím blízkeho?

11.11.2019 | Barbora Magočová, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Kritizovanie, očiernenie, ublíženie na zdraví ale aj nedovolené fotografovanie – za toto všetko možno od vinníka za určitých podmienok požadovať slušné sumy. Aké nároky sú spojené so zásahom do osobnostných práv?


Za aké zásahy možno žiadať aj peňažnú satisfakciu

Právo na ochranu osobnosti má každý z nás. Toto právo zahŕňa viacero čiastkových oprávnení, medzi ktoré patrí napríklad ochrana nášho života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ale aj ochrana nášho súkromného a rodinného života.

Ešte v nedávnej minulosti nebolo uplatňovanie osobnostných práv až také časté. V súčasnosti však už aj slovenské súdy na dennom poriadku riešia spory, v ktorých ľudia nežiadajú len ochranu pred narúšaním osobnostných práv. Uplatňujú aj peňažné nároky, ktoré im voči narušiteľom priznáva zákon. V súvislosti s ochranou osobnosti sa súdy najčastejšie zaoberajú týmito typmi sporov:

1) Spory pozostalých vedené s osobami zodpovednými za úmrtie blízkej osoby

Uvedené spory sú veľmi často iniciované žalobami proti zamestnávateľom, ktorí spôsobili úmrtie zamestnanca nedodržaním bezpečnostných predpisov; hojnému počtu žalôb čelia aj zdravotnícke zariadenia, ktoré zavinili úmrtie pacienta nesprávnym poskytnutím alebo zanedbaním zdravotnej starostlivosti. V neposlednom rade sú súdne spory vedené aj proti vodičom zodpovedným za smrteľné dopravné nehody. Všeobecne platí, že za zásah do práva na rodinný život v dôsledku úmrtia rodinného príslušníka súdy pozostalým priznávajú z titulu náhrady tzv. nemajetkovej ujmy najvyššie finančné sumy.

 

2) Spory iniciované kvôli zásahom do práva na česť a ľudskú dôstojnosť

Tieto súdne spory zahŕňajú riešenie rôznych urážok, klebiet, kritiky či nepravdivých tvrdení na adresu poškodenej osoby. Do popredia sa dostáva aj posudzovanie rozličných foriem šikanovania či zosmiešňovania na internete. Špecifickou skupinou sú súdne spory osôb, ktoré sú verejne známe či dokonca politicky alebo komunálne angažované. Za zásahy do osobnostných práv v dôsledku urážok, zverejňovania nepravdivých informácií alebo neoprávnenej kritiky tiež možno žiadať značné sumy. Na náhradu nemajetkovej ujmy môžete pomýšľať najmä vtedy, ak šírenie urážlivých či nepravdivých tvrdení v značnej miere znížilo vašu dôstojnosť alebo vašu vážnosť v spoločnosti. Dôvodom navýšenia priznanej sumy môže byť aj skutočnosť, že ste kvôli ohováraniu prišli o pracovné príležitosti alebo dokonca zasiahlo vaše dobré rodinné vzťahy.

x

Zdroj: Shutterstock

3) Spory o rôznych zásahoch do práva na súkromný život

Do týchto sporov patria napríklad súdne konania o oprávnenosti zverejnení rôznych fotografií či informácií zo súkromného života poškodených, ktoré naberajú na aktuálnosti v súvislosti s fenoménom sociálnych sietí. Kontroverznými bývajú napríklad konflikty zlodejov, ktorých si poškodení zachytia na kameru a v snahe zistiť ich identitu zverejnia ich podobizeň. V konečnom dôsledku však okradnutí týmto postupom môžu zasiahnuť do práva na ochranu osobnosti páchateľa, ktorého zverejnený kamerový záznam usvedčuje z trestného činu.

V praxi sa ďalej v súvislosti s narušením práva na súkromie vyskytujú žaloby ohľadom fotografovania bydliska či neustáleho „špehovania“ zo strany susedov. Prostredníctvom ochrany práva na súkromný život možno riešiť aj rôzne rozbroje medzi pozostalými, ktoré vedú až k zatajeniu termínu pohrebu či miesta posledného odpočinku zosnulého príbuzného. Aj v tomto prípade priznanie náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch závisí hlavne na okolnostiach konkrétneho prípadu.

Prisúdené čiastky môžu byť značné

Pri zásahu do práva na ochranu osobnosti sa môžete žalobou domáhať, aby sa od neoprávnených zásahov upustilo, aby sa odstránili ich následky a aby vám bolo dané primerané zadosťučinenie. Toto môže spočívať napríklad v ospravedlnení, ktoré môže byť aj verejné. Ak súdu preukážete, že primerané zadosťučinenie vo vašom prípade ako satisfakcia nepostačuje, máte nárok na náhradu už spomínanej nemajetkovej ujmy v peniazoch. Jej výšku musí určiť súd; do úvahy berie závažnosť vzniknutej ujmy a okolnosti, za ktorých k porušeniu práv došlo.

Pomyselný strop pre určenie výšky náhrady za akýkoľvek zásah do osobnostných práv podľa judikatúry predstavuje výška náhrady, ktorá sa priznáva v súvislosti s narušením práva na rodinný život v dôsledku usmrtenia blízkej osoby (napr. rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 3 Cdo 106/2012). V konkrétnych prípadoch bolo priznaných napr. 15.000,- EUR ako náhrada ujmy za usmrtenie manžela v dôsledku pracovného úrazu (rozhodnutie Krajského súdu Trnava, sp.zn. 25Co/131/2018) ale aj 20.000,- EUR ako náhrada ujmy spôsobenej manželke a 10.000,- EUR jednému a 15.000,- EUR druhému dieťaťu v dôsledku úmrtia otca rodiny, ku ktorému došlo kvôli neposkytnutiu adekvátnej zdravotnej starostlivosti (rozhodnutie Krajského súdu Žilina, sp.zn. 10 Co 33/2016).

V nezanedbateľnej výške sa zvyknú pohybovať aj sumy priznanej náhrady nemajetkovej ujmy spôsobenej zásahom do práva na česť a dôstojnosť – za zverejnenie článku, ktorý zasiahol do osobnej cti a profesionálnej vážnosti, bolo priznaných 11.681,- EUR (rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 3 Cdo 106/2012). V prípade neverejných incidentov býva priznaná čiastka o čosi nižšia. Za posielanie urážlivých sms správ súdy napríklad uložili náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 500,- EUR (rozhodnutie Krajského súdu Trenčín, sp. zn. 5 Co 8/2016).Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.