Ako platiť odvody do zdravotnej poisťovne (kompletný návod)

19.11.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Poistenie - spravodajstvo


Povinnosť platiť zdravotné odvody vyplýva zo zákona. Až na pár výnimiek ho platia všetky SZČO i podnikatelia, za zamestnancov uhrádza zdravotné poistenie zamestnávateľ.


Viete, ako a kedy platiť odvody do zdravotnej poisťovne? Kedy vzniká povinnosť platenia takýchto odvodov? Kto je oslobodený od platenia zdravotného poistenia? Odpovede nájdete v článku nižšie.

Kto je povinný platiť preddavky na zdravotné poistenie

Preddavky na poistné (ďalej len preddavky) sú povinní vypočítať, platiť a odvádzať zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), zamestnávateľ, osoba tzv. dobrovoľne nezamestnaná, štát a platiteľ dividend.

Za zamestnanca (ako aj zamestnávateľa) vypočítava a odvádza preddavky zamestnávateľ. SZČO a osoba tzv. dobrovoľne nezamestnaná si vypočítavajú a odvádzajú preddavky na poistné samy.

Štát je platiteľom preddavkov (a tiež poistného) jednak za tzv. poistencov štátu (osoby taxatívne vymenované v § 11 ods. 7 zákona o zdravotnom poistení), a za určitých podmienok aj za zamestnancov a SZČO.

Ako, kedy a komu treba platiť zdravotné odvody

Poistné na verejné zdravotné poistenie platíte na základe vyššie spomínaných preddavkov. Ide v podstate o mesačné platby, ktoré musíte ako platiteľ poistného odvádzať zdravotnej poisťovni, v ktorej ste nahlásený - na Slovensku máme tri zdravotné poisťovne (VŠZP, Union a Dôvera).

Zdravotné odvody sa vypočítavajú na základe percentuálnej výšky z vymeriavacieho základu poistenca. Výška sadzby sa u jednotlivých typov poistencov líši. Pre každý kalendárny rok sú však presne stanovené minimálne a maximálne vymeriavacie základy, a tak aj minimálne a maximálne výšky preddavkov na poistné (okrem niekoľkých výnimiek).

 

Ako správne platiť zdravotné poistenie

Zdroj: Shutterstock

Minimálna a maximálna výška odvodov je daná zákonom

Oznámenie o tom, že ste živnostník, doručí zdravotnej poisťovni živnostenský úrad. Samozrejme, podmienkou je, že ste si splnili oznamovaciu povinnosť prostredníctvom Jednotného kontaktného miesta (JKM) na živnostenskom úrade.

Ak ste iná samostatne zárobkovo činná osoba, oznámte začiatok tejto činnosti do ôsmich dní od vzniku (napr. od zapísania do rôznych registrov, od uzavretia zmluvy športovcom a pod.).

Platiť musíte aspoň minimum, v roku 2019 t. j. najmenej 66,78 eur. Ak ste SZČO so zdravotným postihnutím aspoň 33,39 €. Maximálna suma preddavku nie je ohraničená.

Za celý rok 2019 je minimálny odvod spolu 801,36 € (66,78 € *12 mesiacov alebo minimálny ročný vymeriavací základ 5 742,00 € * 14 %), resp. u SZČO so zdravotným postihnutím polovica.

Od prvého januára 2020 budete platiť mesačný preddavok najmenej 70,91 eura. Osoby so zdravotným postihnutím budú platiť najmenej polovicu z tejto sumy, čiže minimálne 35,45 eura.

Ako teda platiť zdravotné odvody?

Neskoré platenie odvodov, prípadne vynechanie splátky vás môže vyjsť draho. Zdravotná poisťovňa na nedoplatky vyzýva takmer okamžite a ak tieto výzvy budete ignorovať, čelíte problémom. Napríklad ak budete potrebovať pomoc zdravotného odborníka, nemusí vás ošetriť.

Odvody sa platia vždy mesiac dozadu. Napríklad za september 2019 zaplatíte v októbri 2019. SZČO a samoplatitelia sú povinní zaplatiť novú sumu najneskôr do ôsmeho dňa v mesiaci a zamestnávatelia za svojich zamestnancov v deň výplaty príjmov, najneskôr ale do posledného kalendárneho dňa v mesiaci.

Platiť treba v správnej výške, včas a pravidelne každý mesiac.

Spôsob platby

 • Bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného
 • Poštovým poukazom
 • V hotovosti na všetkých kontaktných miestach vašej zdravotnej poisťovne

Ako sa vyhnúť problémom? Nastavte si správne platby

Zriaďte si trvalý príkaz na uvedenú sumu a uveďte správne variabilný a špecifický symbol. Variabilným symbolom je v prípade:

 • SZČO a samoplatiteľa – rodné číslo (v prípade 9-miestneho rodného čísla sa pridáva za týmto číslom 0), prípadne pridelené číslo zdravotnou poisťovňou
 • ostatných platiteľov – rodné číslo, prípadne pridelené číslo zdravotnou poisťovňou
 • v prípade nedoplatkov – číslo výkazu nedoplatkov

Neviete, aký konštantný symbol použiť? Pozrite si prehľad konštantných symbolov používaných na Slovensku

Tvar špecifického symbolu je rozdielny:

 • Poisťovňa Dôvera používa špecifický symbol v tvare MMRRRR (napríklad za august 2019 v tvare 082019)
 • Všeobecná zdravotná poisťovňa používa špecifický symbol v tvare RRRRMM (napríklad za august 2019 v tvare 201908)
 • Union zdravotná poisťovňa používa pre úhradu preddavkov z príjmu zo závislej činnosti tvar RRRRMM (napríklad za august 2019 v tvare 201908), pre úhradu preddavkov z príjmu z dividend tvar RRRRMM88 alebo 88MMRRRR (napríklad za august 2019 v tvare 20190988 alebo 88092019), pre úhradu nedoplatku z ročného zúčtovania tvar RRRR99 (napríklad 201999 za rok 2019)
 • ak platíte poistné prvýkrát, nezabudnite uviesť správne uviesť číslo účtu zdravotnej poisťovne
 • ak príde k zmene údajov na občianskom, prípadne zmeníte svoj rodinný stav, aktualizujte aj tieto údaje (mobil, e-mail) zdravotnej poisťovni (cez internet, telefonicky alebo osobne).

V ktorých prípadoch neplatíte zdravotné poistenie, ale ho za vás odvádza štát?

 • nezaopatrené dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky,
 • študent do 26 rokov, pričom nie je rozhodujúce, akou formou študuje (t.j. aj za denných aj externých študentov), ale len do získania vysokoškolského vzdelania II.stupňa,
 • študent denného štúdia vo veku do 30 rokov do získania vysokoškolského vzdelania II. stupňa,
 • zahraničný študent z iného členského štátu EÚ, zahraničný študent študujúci na základe medzinárodných zmlúv alebo žiak či študent, ktorý je Slovákom žijúcim v zahraničí a študuje na slovenskej škole,
 • doktorand (vo veku do 30 rokov, študuje v dennej forme štúdia, študuje nie dlhšie ako je štandardná dĺžka doktorandského študijného programu a nezískal ešte vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa),
 • poberateľ starobného, invalidného alebo výsluhového dôchodku alebo poberateľ dôchodku z cudziny,
 • osoba v dôchodkovom veku bez nároku na dôchodok,
 • invalidná osoba bez nároku na invalidný dôchodok,
 • evidovaný uchádzač o zamestnanie,
 • poberateľ rodičovského príspevku,
 • osoba, ktorá sa stará o dieťa do šiestich rokov,
 • osoba, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • osoba, ktorá sa stará o blízku osobu staršiu ako 80 rokov,
 • osobný asistent ťažko zdravotne postihnutej osoby,
 • poberateľ dávky v hmotnej núdzi alebo spoločne posudzovaná osoba,
 • osoba vo výkone trestu alebo vo väzbe,
 • azylant, 
 • osoba vykonávajúca činnosť pre cirkevné, rehoľné alebo charitatívne spoločenstvo,
 • osoba celoročne umiestnená v zariadení sociálnych služieb,
 • osoba poberajúca nemocenské, materské alebo ošetrovné
 • osoba, ktorej zanikol nárok na nemocenské alebo ošetrovné po podpornej dobe jeho vyplácania ale práceneschopnosť alebo potreba ošetrovania blízkej osoby stále trvá,
 • poberateľ príspevku za opatrovanie,
 • manželka alebo manžel štátneho zamestnanca v cudzine,
 • cudzinec zaistený na území Slovenska,
 • osoba, ktorá poberá náhradu príjmu služobného platu policajta alebo vojaka kvôli dočasnej neschopnosti vykonávať štátnu alebo vojenskú službu,
 • zvýhodnený zamestnanec, t.j.osoba v pracovnom alebo štátnozamestnaneckom pomere, ktorý bol predtým evidovaný ako uchádzač o zamestnanie najmenej 12 mesiacov a jeho príjem je nižší ako 67% štatisticky zistenej priemernej mesačnej mzdy


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5