Máte doma záškoláka? Štát vám môže siahnuť na sociálne dávky

12.11.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Rodičia školopovinného dieťaťa by sa mali pravidelne zaujímať o jeho školskú dochádzku. Rodič nedostane prídavok na dieťa, ktoré nechodí riadne do školy, prípadne ak spácha priestupok.


Záškoláctvo znamená neospravedlnenú neprítomnosť dieťaťa na vyučovaní. Zväčša sa deje bez vedomia rodičov, kedy dieťa chodí “poza školu” a rodičom tvrdí pravý opak. Takáto neúčasť na vyučovaní potom nie je ospravedlnená ani rodičom, ani lekárom.

Kedy je študent záškolákom

Záškoláctvo sa u detí objavuje ako na základných, tak aj na stredných školách a ako forma správania býva často reakciou na zložitú životnú situáciu, ktorú dieťa nevie spracovať a rieši ju chodením poza školu. Dôvodom môže byť rodinná situácia ale aj situácia priamo v škole - šikana zo strany spolužiakov, zlý prospech z niektorého z predmetov, ale môže to byť aj istý druh zábavy, kedy je dieťa ovplyvnené skupinou spolužiakov. 

Zodpovední za školopovinné deti sú vždy rodičia a tí by sa mali pravidelne zaujímať o správanie a školskú dochádzku svojho dieťaťa, komunikáciou s vyučujúcimi, účasťou na triednych združeniach a najmä komunikáciou so svojím dieťaťom. 

Prílišný počet vymeškaných hodín môže mať neblahé následky na budúcnosť dieťaťa, pretože môže skončiť až vylúčením zo školy. 

Ak sa však rodič o svoje dieťa po tejto stránke nezaujíma, budú voči nemu zo strany štátu podniknuté kroky a v prípade, ak je poberateľom sociálnych dávok, môže o ne prísť. 

 

kedy príde rodič o prídavky na dieťa - ak nechodí do školy

Zdroj: Pixabay

Rodič je zodpovedný za svoje dieťa

Rodič je povinný kontrolovať dochádzku svojho dieťaťa. V opačnom prípade spôsobí problémy sebe i svojmu dieťaťu. Dlhodobo neospravedlnené hodiny môžu viesť až k trestu odňatia slobody. Ukážme si tri konkrétne príklady z praxe.

Ak rodič dostáva prídavok na dieťa alebo príplatok k prídavku a dieťa si neplní povinnú školskú dochádzku, úrad práce určí osobitného príjmcu pre tieto dávky – je to obec, v ktorej má rodič trvalý pobyt.

Ak rodič poberá náhradné výživné a dieťa si neplní povinnú školskú dochádzku, nárok na náhradné výživné stráca.

Ak rodič dostáva rodičovský príspevok a jeho ďalšie dieťa si 3 po sebe nasledujúce kalendárne mesiace neplní povinnú školskú dochádzku, zníži sa mu výška rodičovského príspevku na 50 % sumy na obdobie 3 mesiacov.

Sankcie podľa počtu zameškaných hodín

  • 15 neospravedlnených vyučovacích hodín mesačne - riaditeľ školy je nútený bezodkladne oznámiť túto skutočnosť obci, kde má rodič trvalý pobyt a takisto na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
  • 60 neospravedlnených vyučovacích hodín v školskom roku - obec začne na základe oznámenia riaditeľa školy konanie o priestupku
  • 100 a viac neospravedlnených vyučovacích hodín v školskom roku - obec podá na rodiča, resp. zákonného zástupcu dieťaťa trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže. V takýchto prípadoch hrozí dokonca väzenie na 6 mesiacov až 5 rokov!

O ktoré príspevky môžete prísť 

Prídavok na dieťa predstavuje štátnu sociálnu dávku, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Nárok na prídavok má rodič, ktorý sa stará o nezaopetrené dieťa. Výška prídavky na dieťa v roku 2019 je 24,34 eur mesačne.

Poberatelia dôchodku, ktorí nepracujú a starajú sa o nezaopatrené dieťa si môžu nárokovať k prídavku na dieťa ešte príplatok. Ten je v roku 2019 vyšší o 31 centov, v sume 11,41 eur.

Zákon hovorí, že hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť príjem vlastnou prácou, výkonom vlastníckych práv alebo uplatnením nárokov. Vtedy môžete požiadať o pomoc resp. dávku v núdzi.

Rodičovký príspevok 

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorá sa poskytuje mamičke (alebo aj otcovi) počas trvania rodičovskej dovolenky. Táto dávka umožňuje starať sa o maloleté dieťa a nie je naviazaná na nemocenské poistenie, ako napríklad materské. V roku 2019 je výška príspevku na jedno dieťa 220,70 eur. Rodičovský príspevok sa štandardne vypláca do 3 rokov veku dieťaťa. V prípade nepriaznivého zdravotného stavu až do 6 rokov veku dieťaťa. Pripomíname, že v roku 2020 začne platiť novela zákona, ktorý zvýši rodičovský príspevok pre niektorých rodičov až na 370 eur mesačne.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo