Čo vám hrozí, ak z práce odídete pred uplynutím výpovednej doby?

18.11.2019 | Barbora Magočová, Finance.sk
Mzda - spravodajstvo


Ak uvažujete o odchode zo zamestnania, ponúka zákon viacero možností. Čítajte, kedy ktorú využiť, ako to urobiť a aké následky sa spájajú s jednotlivými formami rozviazania pracovného pomeru.


Prednostne sa skúste so zamestnávateľom dohodnúť

Ak potrebujete pracovný pomer ukončiť čo najrýchlejšie, najistejšou cestou je pre vás dohoda. Návrh dohody zamestnávateľovi predložte v písomnej forme; jeho akceptácia je na rozhodnutí zamestnávateľa. Najzásadnejšou obsahovou náležitosťou dohody je konkretizácia dňa skončenia pracovného pomeru. Dôvod ukončenia pracovného pomeru v dohode uvádzať nemusíte. Návrh dohody zamestnávateľovi vždy predložte aspoň v dvoch kópiách tak, aby po jej podpise jeden výtlačok zostal vám a jeden jemu.

 

V prípade, že chcete pracovný pomer ukončiť čo najrýchlejšie, oplatí sa zamestnávateľovi spolu s návrhom dohody predložiť aj písomnú výpoveď. Ak zamestnávateľ na dohodu nepristúpi, môže vám už plynúť výpovedná lehota.

Výpoveď môžete dať vždy, pracovný pomer ňou však nekončí okamžite

Výpoveďou môžete pracovný pomer ako zamestnanec ukončiť vždy. Zákonník práce vám umožňuje podať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez jeho udania; jediné, na čo si treba dať pozor, je splnenie formálnych náležitostí výpovede. V prvom rade je potrebné výpoveď vypracovať písomne. Nemali by v nej chýbať vaše identifikačné údaje, identifikačné údaje vášho zamestnávateľa a jednoznačné vyjadrenie vašej vôle ukončiť vymedzený pracovný pomer výpoveďou. Nezabudnite aj na vlastnoručný podpis. Výpoveď musíte zamestnávateľovi tiež riadne doručiť. Doručenie vrátane dátumu prevzatia výpovede si nechajte od zamestnávateľa písomne potvrdiť. Ak sa bojíte, že by s osobným prevzatím výpovede mohol byť problém, zašlite výpoveď doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou.

Samotným doručením výpovede pracovný pomer nekončí. Zamestnancom so všetkými povinnosťami ste ešte aj počas plynutia výpovednej lehoty. Výpovedná doba má dať zamestnávateľovi šancu, aby si za vás našiel adekvátnu náhradu. Zo zákona musí výpovedná doba trvať aspoň jeden mesiac. Ak však váš pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede trval najmenej 1 rok, je výpovedná doba najmenej dvojmesačná. Nepočíta sa už odo dňa doručenia, ale až od 1. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Ak chcete pracovný pomer rozviazať v tzv. skúšobnej dobe, ktorú s vami zamestnávateľ dohodol v pracovnej zmluve, je vaše postavenie lepšie. Nemusíte dávať výpoveď; postačí, ak zamestnávateľovi doručíte písomne oznámenie o skončení pracovného pomeru, a to ideálne aspoň 3 dni pred plánovaným koncom pracovného pomeru.

Čo vám hrozí, ak z práce odídete pred uplynutím výpovednej doby?

Zdroj: Shutterstock

Kedy môžete odísť z práce okamžite?

Na okamžité skončenie pracovného pomeru máte ako zamestnanec nárok len zo zákonom vymedzených dôvodov. Môžete k nemu pristúpiť, ak:

  1. podľa lekárskeho posudku nemôžete ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia vášho zdravia a zamestnávateľ vás ani do 15 dní od predloženia tohto posudku nepreradil na inú pre vás vhodnú prácu,
  2. vám zamestnávateľ nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,
  3. je bezprostredne ohrozený váš život alebo zdravie.

Ak patríte k mladistvým zamestnancom, smiete dať tzv. hodinovú výpoveď aj v prípade nemožnosti vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.

Možnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru máte len do 1 mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozviete. V súvislosti s okamžitým skončením vám zákon priznáva nárok na náhradu mzdy v sume vášho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov. Z formálneho hľadiska treba dodržať písomnú formu okamžitého skončenia a dôvod skončenia vymedziť tak, aby nebol zameniteľný s iným dôvodom.  Dôvod navyše nesmiete dodatočne meniť.

Do úvahy prichádza len výpoveď, ale nemôžete dodržať výpovednú dobu...

Pokiaľ nespĺňate podmienky pre okamžité skončenie pracovného pomeru, nie ste ani v skúšobnej dobe a snaha o dohodu stroskotá, výpovednej dobe sa nevyhnete. Mnoho zamestnancov rieši nemožnosť odchodu zo zamestnania pred uplynutím výpovednej lehoty tak, že si „vybaví“ uznanie za práceneschopného. Nevýhodou tohto postupu je nutnosť dodržiavania tzv. liečebného režimu. Ak by bolo zo strany Sociálnej poisťovne zistené jeho porušovanie, dôjde k strate nároku na výplatu nemocenského. Za niektoré obštrukcie súvisiace s nedodržiavaním liečebného režimu navyše hrozí pokuta.

Ak je dôvodom nedodržania výpovednej doby nájdenie nového výhodnejšieho zamestnania, nebýva fiktívna práceneschopnosť spravidla najlepšou možnosťou. Pred rozhodnutím o nezotrvaní v zamestnaní počas výpovednej doby treba skontrolovať, či ste sa so zamestnávateľom nedohodli (v pracovnej zmluve alebo v jej dodatkoch) na peňažnej náhrade za jej nedodržanie – jej výška môže zodpovedať maximálne sume, ktorá je súčinom vášho priemerného mesačného zárobku a dĺžky výpovednej doby.

Pokiaľ uvedenú peňažnú náhradu dohodnutú nemáte, nejasajte. Zamestnávateľ voči vám môže uplatniť aj náhradu škody, pokiaľ mu nedodržaním výpovednej doby vznikne. Plánovaný odchod z práce počas výpovednej lehoty môže v podstatnej časti prípadov spĺňať aj znaky úmyselného spôsobenia škody – v takom prípade by vaša zodpovednosť za škodu spôsobenú predčasným odchodom z práce nebola limitovaná štvornásobkom vášho priemerného mesačného zárobku a do úvahy by prichádzala aj náhrada ušlého zisku. Pokiaľ ste teda jediným zamestnancom, na ktorom stojí realizácia významného projektu a dôsledkom vášho odchodu bude omeškanie so splnením povinnosti zamestnávateľa voči jeho zákazníkom, zvážte, či sa vám nedodržanie výpovednej doby oplatí. Zamestnávateľ má samozrejme právo zohľadniť vašu absenciu aj pri vypracovávaní pracovného posudku.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.