Napálil vás obchodník či poskytovateľ úverov? Žiadajte finančné zadosťučinenie

25.11.2019 | Barbora Magočová, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Vedomosť o práve reklamovať vadu výrobku má dnes snáď už každý. Nárokmi z vád zakúpenej veci ale vaše spotrebiteľské práva zďaleka nekončia. Čítajte, čo by mal vedieť každý spotrebiteľ.


Základné práva spotrebiteľa

Postavenie spotrebiteľa vám zákon priznáva vtedy, keď pri nákupe tovaru či objednávke služby vystupujete ako fyzická osoba. Zároveň nesmiete konať v rámci svojho podnikania, zamestnania či povolania. Vaším zmluvným partnerom je naopak osoba, ktorá vám tovar alebo službu poskytuje ako profesionálny obchodník či podnikateľ. Ak teda tovar nakupujete menom vašej spoločnosti s ručením obmedzeným, spotrebiteľské výhody sa vás týkať nebudú.

 

K vašim základným právam patrí okrem už spomínaného práva na uplatnenie reklamácie napríklad aj:

 1. Právo na výrobky a služby v bežnej kvalite

  • Bežná kvalita podľa zákona zahŕňa zachovanie všetkých podstatných vlastností výrobku, ktoré podmieňujú jeho bezprostredné používanie a spĺňajú predpokladané očakávania osoby v postavení spotrebiteľa.  
 2. Právo na informácie

  • Vaše právo na informácie sa netýka len informácií o predmete nákupu a o rozsahu vašich práv z uzatvorenej kúpnej či inej zmluvy (ktorého výrazom je napr. povinnosť obchodníka umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste). Zodpovedá mu aj povinnosť príslušných orgánov zverejňovať právoplatné rozhodnutia vo veciach súvisiacich so zákonom o ochrane spotrebiteľa a ďalšími predpismi upravujúcimi spotrebiteľské práva. Ak si kvôli stanoveniu postupu ohľadom vami riešeného porušenia spotrebiteľských práv chcete zistiť, ako rozhodol konkrétny orgán v podobnej veci, môžete tiež požiadať o sprístupnenie jeho právoplatného rozhodnutia. Orgán, ktorý rozhodnutie vydal, vám musí vo svojom sídle umožniť do neho nahliadnuť. Rozhodnutie si môžete odfotiť alebo vám orgán na vašu žiadosť vydá jeho kópiu.
 3. Právo na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru, dohľadu a kontroly a tiež obci, a to v prípade porušenia zákonom priznaných práv spotrebiteľa

  • So sťažnosťami ohľadom kvality a nedostatočnej zdravotnej bezpečnosti potravinárskych či poľnohospodárskych výrobkov sa môžete obracať na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu. Na závadné jedlá, suroviny a nápoje v zariadeniach reštauračného typu treba upozorniť Úrad verejného zdravotníctva; tento zároveň rieši aj podnety týkajúce sa kozmetických výrobkov. Ak máte problém so službami telefonického operátora či poskytovateľa internetu, kontaktujte Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Podnety na porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa rieši tiež Slovenská obchodná inšpekcia.
 4. Právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách

  • Zmluvy, ktoré s dodávateľmi tovarov či služieb uzatvárate, nesmú obsahovať ustanovenia spôsobujúce značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán vo váš neprospech. Nemali by napríklad obmedzovať vaše práva zo zodpovednosti za vady tovaru či neprimerane vysoké zmluvné pokuty. Neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách sú zo zákona neplatné.

Napálil vás obchodník či poskytovateľ úverov? Žiadajte finančné zadosťučinenie

Zdroj: Shutterstock

Za porušenie spotrebiteľských práv žiadajte zadosťučinenie

Ak obchodník poruší vaše práva alebo si voči vám nesplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú z predpisov na ochranu spotrebiteľa, môže ho to vyjsť draho. Jeho protiprávne konanie sa dá riešiť aj súdnou cestou. V prípade, že budete v súdnom konaní úspešní, máte voči nemu aj nárok na primerané finančné zadosťučinenie.

V súčasnosti je uvedený nárok hojne uplatňovaný najmä dlžníkmi zo spotrebiteľských úverov. Hlavne v posledných rokoch poskytovatelia úverov čelia náporu žalôb, ktorými spotrebitelia primárne uplatňujú vydanie nároku na bezdôvodné obohatenie; toto spočíva v nezákonne zaplatených úrokoch a poplatkoch z úverov. Dlžníci v postavení spotrebiteľov nárok opierajú o chýbajúce náležitosti zmlúv o úvere, ktorých absencia (v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 129/2010 Z.z., o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov) spôsobuje, že sa úver zo zákona musí posúdiť ako bezúročný a bez poplatkov. Spolu s priznaním nároku na bezdôvodné obohatenie súdy priznávajú aj nárok na primerané finančné zadosťučinenie, ktorého cieľom je v prvom rade ponúknuť spotrebiteľom satisfakciu za ujmu vzniknutú protiprávnym postupom obchodníka; v druhom rade má nutnosť vyplatenia uvedenej finančnej čiastky odradiť porušovateľa od (ďalšieho) nekalého konania voči spotrebiteľom.

Výška nároku na primerané zadosťučinenie nie je zákonom konkretizovaná. Súd ju určí podľa svojej úvahy po zhodnotení okolností konkrétneho prípadu. Čiastku uplatnenú v žalobe je preto potrebné zdôvodniť a ideálne ju aj podporiť adekvátnymi dôkazmi. Argumentovať môžete mierou závažnosti a vyššou intenzitou protiprávneho konania, ktorého sa obchodník (alebo aj poskytovateľ úveru) voči vám dopustil. Poukázať môžete tiež na rozsah nepriaznivých následkov, ktoré jeho konanie vo vašom živote vyvolalo (napr. aj v podobe dlhotrvajúceho stresu zo súdneho vymáhania pohľadávky veriteľom). Samotný vznik ujmy nie je podmienkou pre priznanie nároku na finančné zadosťučinenie – postačí, ak vám v dôsledku protiprávneho konania dodávateľa tovaru či služieb ujma aspoň hrozila.

Pre úplnosť dodajme, že pre uplatnenie  nároku nemusíte byť v spore ani žalobcom – uplatniť si ho môžete aj v rámci obrany proti nároku uplatnenému dodávateľom. V praxi boli spotrebiteľom z titulu nároku na primerané finančné zadosťučinenie priznané napr. čiastky vo výške 1.100,- EUR (výška sumy bola určená s prihliadnutím na čiastku, o ktorú sa chcel dodávateľ finančnej služby na úkor spotrebiteľa obohatiť - bližšie rozhodnutie Krajského súdu Prešov, sp.zn. 3Co/101/2017). Spotrebiteľom sa už ale podarilo z titulu zadosťučinenia vysúdiť aj 5.000,- EUR (v danom prípade súd prihliadol na výšku úveru a aj na to, že poskytovateľ úverov pravidelne zneužíval finančnú tieseň žiadateľov o pôžičky, bližšie rozhodnutie Krajského súdu Prešov, sp.zn. 12Co/3/2015).Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5