Ako reklamovať chybný tovar? Nezahadzujte bločky ani záručný list, obal netreba (návod)

18.12.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Ak výrobok nemá také vlastnosti, ako výrobca sľubuje alebo má výrobné chyby a nedostatky, máte právo ho vrátiť.


Spotrebiteľ má právo na kúpu tovaru a služieb v bezchybnom stave. Ak bol spotrebiteľovi dodaný tovar alebo služba s chybami, môže si toto právo uplatniť v rámci reklamačného konania.

Predávajúci zodpovedá za kvalitu

Ako kupujúci máte nárok dostať tovar či výrobok v bezchybnej kvalite. To znamená, že musí mať také vlastnosti, ktoré sú určené v zmluve, prípadne garantované predávajúcim alebo sľúbené v reklame. Okrem toho musí byť výrobok dodaný v stanovenom množstve, miere alebo hmotnosti a musí zodpovedať svojmu účelu. 

Vrátiť môžete po prevzatí alebo v záručnej dobe 

Ak výrobok vyššie spomenuté náležitosti nemá, môže byť reklamovaný. Za výrobok zodpovedá predávajúci, takže ak má vadu, môže byť vrátený až do 6 mesiacov. Až do polroka od zakúpenia sa to totiž považuje za tzv. vadu pri prevzatí. Vady, ktoré sa objavia po tejto dobe už sa považujú za vady v záručnej lehote - tá je v drvivej väčšine produktov na Slovensku 2 roky od zakúpenia (48 mesiacov). V druhom prípade si však treba dať pozor na to, že niektoré vady mohli vzniknúť opotrebením a výrobca túto skutočnosť musí posúdiť.

Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode vyznačená dlhšia doba (určená výrobcom), predávajúci ju nesmie krátiť.

Dvojročná záručná lehota sa týka najmä spotrebného tovaru zakúpeného spotrebiteľom. Preto ak kupujete výrobok na firmu, tento vzťah sa už riadi obchodným zákonníkom, ktorý neobsahuje zákonnú záruku. Predajca ju však môže poskytovať na základe zmluvy alebo jednostranného vyhlásenia. Ak idete kupovať spotrebiče, ale materiál s vyššou nákupnou cenou, preverte si tieto skutočnosti na webstránke predajcu.

Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru. Ak dôjde k jeho reklamácii, plynutie záručnej doby sa zastavuje až do vybavenia reklamácie.

 

Návod ako reklamovať tovar

Foto: Shutterstock

Zistil som vadu na výrobku, čo teraz?

Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie, možné alebo u poverenej osoby. Napríklad pri skupinových zájazdoch musí byť v mieste zájazdu prítomná po celý čas poverená osoba oprávnená vybavovať reklamácie.

Máte právo, aby sa vec pred vami prekontrolovala alebo predviedla jej činnosť. Požiadajte o rozbalenie a kontrolu tovaru najneskôr pri platení, predajca tak nemusí urobiť automaticky. Keď kupujete tovar cez internet, produkt okamžite po prevzatí skontrolujte.

Produkt nemusí byť vrátený v pôvodnom obale. Zákon dokonca neustanovuje ani to, akým dokladom sa preukazuje, že výrobok bol u predávajúceho skutočne zakúpený. Najlepšie je samozrejme predložiť originál dokladu o kúpe alebo záručný list. Ak nejde o výrobok, ktorého užívanie je všeobecne známe, musí obsahovať návod v slovenskom jazyku.

Požadovať môžete opravu, výmenu, vrátenie kúpnej ceny a vyplatenie primeranej zľavy z ceny. V odôvodnených prípadoch (ak je reklamácia neoprávnená, alebo je výrobok poškodený zavineným kupujúceho) môže predajca reklamáciu zamietnuť a vyzvať vás na prevzatie výrobku. 

Koľko môže trvať reklamačné konanie?

Podľa zákona musí predávajúci reklamáciu vybaviť ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Ak si produkt alebo služba vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu, predajca má čas najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak uplynie 30 dní a predajca nevybavil vašu reklamáciu, má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie peňazí alebo má právo na výmenu výrobku za nový.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia (náklady znáša výlučne predávajúci).

Nezabudnite, že k reklamácii je predajca povinný vydať vám písomné potvrdenie. 

Kedy možno žiadať vrátenie peňazí za výrobok

Ak ide o chybu, ktorá sa dá odstrániť, môžete požadovať odstránenie chyby a predajca tak musí urobiť bezplatne a za krátky čas, prípadne vymeniť produkt za nový. 

Ak ide o chybu, ktorá sa nedá odstrániť a produkt nemožno ďalej užívať, v tomto prípade môžete žiadať výmenu veci alebo môžete od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie peňazí. 

Ak má výrobok chybu, ktorá sa nedá odstrániť, ale dá pouužívať, môžete zaň požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 4 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo