Čo robiť, ak nesúhlasíte so závetom?

09.12.2019 | Barbora Magočová, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Zanechal po sebe zosnulý poručiteľ testament, ktorý vám vôbec nevyhovuje? Aké skutočnosti spochybňujú jeho platnosť a čo podniknúť, aby sa podľa neho nededilo?


Aké chyby umožňujú napadnutie závetu

Vôľa poručiteľa prejavená v testamente má zvyčajne významné majetkové dopady. Jeho platné vyhotovenie preto vyžaduje splnenie viacerých zákonných podmienok. V súlade s uvedeným môžu byť dôvodom pre jeho napadnutie nasledujúce skutočnosti:

 

1) Nedodržanie formálnych náležitostí vybraného druhu závetu

Právny poriadok umožňuje vytvorenie platného testamentu v troch základných formách:

  • 1.Vlastnoručný závet

Musí byť napísaný a zároveň aj podpísaný vlastnou rukou poručiteľa; ak sú tieto podmienky splnené, nevyžaduje nijakých svedkov.

  • 2. Závet spísaný inak, než vlastnou rukou poručiteľa  

Ak nie je celý závet napísaný vlastnou rukou poručiteľa (napr. z dôvodu jeho zlého zdravotného stavu, príp. je spísaný na počítači), musí poručiteľ minimálne pred dvoma súčasne prítomnými svedkami výslovne prejaviť, že závetná listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Závet musí byť poručiteľom aspoň vlastnoručne podpísaný; podpísať ho musia aj obaja svedkovia.

Pokiaľ je poručiteľ v stave, ktorý mu vôbec neumožňuje čítať alebo písať, musí byť listina obsahujúca jeho poslednú vôľu pred tromi súčasne prítomnými svedkami prečítaná a týmito aj podpísaná; poručiteľ musí tiež potvrdiť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Tento typ závetu môže celý spísať aj jeden zo závetných svedkov, pisateľ ale nesmie byť zároveň predčitateľom. V závetnej listine musí byť ďalej uvedené, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, meno pisateľa a meno predčitateľa a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôľu.

  • 3. Závet vo forme notárskej zápisnice

Za splnenie formálnych náležitostí tohto druhu závetu zodpovedá notár. Okrem Občianskeho zákonníka ich upravujú aj ustanovenia § 46 až 54 Notárskeho poriadku. Tento typ závetu je jedinou prípustnou formou prejavenia poslednej vôle maloletých po dovŕšení 15. roku ich veku.

Pre úplnosť dodajme, že osobitné pravidlá pre vyhotovenie testamentu stanovuje zákon pre nevidomých či nepočujúcich poručiteľov (bližšie § 476d Občianskeho zákonníka).

    2) Asistencia nespôsobilých osôb pri vyhotovení závetu

Závetnými svedkami môžu byť iba osoby spôsobilé na právne úkony, ktoré nie sú nevidomé, nepočujúce či nemé. Svedkom nemôže byť ani ten, kto nepozná jazyk, v ktorom je závet spísaný a ani ten, kto má podľa testamentu dediť či jemu blízka osoba. Závetom povolaní a zákonní dediči ani ich blízke osoby zároveň nesmú pri spisovaní závetu asistovať ani ako úradné osoby, pisatelia, tlmočníci či predčitatelia.

    3) Nedodržanie obsahových náležitostí závetu

Testament musí v prvom rade obsahovať zrozumiteľne a dostatočne určitým spôsobom prejavenú vôľu poručiteľa, kto má v prípade jeho úmrtia dostať jeho majetok, prípadne jeho jednotlivé súčasti. Niektoré druhy závetov musia obsahovať vyhlásenia poručiteľa či svedkov týkajúce sa okolností ich spísania (napr. vyššie špecifikovaný opis spôsobu potvrdenia poručiteľa, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu). Každý závet musí obsahovať deň, mesiac a rok jeho podpisu.

    4) Nespôsobilosť poručiteľa vyhotoviť závet

Závet nemôže spísať osoba mladšia ako 15 rokov či osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony. Platnosť závetu vylučuje aj jeho vyhotovenie v duševnej poruche, ktorá neumožňuje prejaviť vážnu poslednú vôľu ohľadom naloženia s majetkom pre prípad smrti. Platný nebude ani spoločný závet viacerých osôb, napríklad manželov.

    5) Závet ukracuje neopomenuteľných dedičov

Potomkovia poručiteľa majú oproti ostatným potenciálnym dedičom (a to aj závetným) výhodu. Maloletí potomkovia musia totiž z dedičstva dostať aspoň toľko, na koľko by mali nárok podľa zákona; plnoletým sa musí ujsť aspoň 1/2 ich zákonného dedičského podielu. Ak by podľa závetu mali dostať menej, treba sa aktívne domáhať jeho neplatnosti. Potomkov možno z dedičstva úplne vylúčiť len vydedením, ktoré musí spĺňať pomerne prísne zákonné podmienky (bližšie Deti nemožno vylúčiť z dedenia závetom).

Pokiaľ poručiteľ časť svojho majetku previedol na iných dedičov ešte za života (hoci aj na jeho sklonku), nejde o dôvod pre spochybnenie platnosti závetu. V takomto prípade treba skôr uvažovať o splnení podmienok pre započítanie daru na dedičský podiel. Toto je v prípade dedenia zo závetu možné vtedy, ak dal na to poručiteľ príkaz alebo ak by bol obdarovaný dedič neodôvodnene zvýhodnený oproti neopomenuteľným dedičom. Vo väčšine prípadov sa teda môžu proti špekulatívnemu darovaniu z majetku poručiteľa účinne brániť jeho deti.

Čo robiť, ak nesúhlasíte so závetom?

Zdroj: Shutterstock

Čo podniknúť, ak máte dôvodné pochybnosti o platnosti závetu

Aby ste mohli závet napadnúť, musíte poznať jeho presný obsah. Súd vám do neho umožní nahliadnuť, ak osvedčíte, že na tom máte právny záujem. Tento v zásade dotvrdíte vždy, keď patríte do okruhu dedičov, ktorí by v prípade absencie závetu dedili podľa zákona.

Vďaka nahliadnutiu do testamentu môžete posúdiť, do akej miery máte šancu uspieť v prípadnom spore o jeho platnosť. Pokiaľ nespĺňa ktorúkoľvek z vyššie uvedených podmienok, treba dedičské právo závetných dedičov poprieť. Ak zhodnotenie závetu závisí iba na právnom posúdení skutočností, ktoré medzi účastníkmi dedičského konania nebudú sporné, súd uznesením rozhodne, na koho sa bude v konaní o dedičstve naďalej obracať a koho účasť v dedičskom konaní naopak ukončuje.

V prípade, že sa o platnosti závetu s ostatnými potenciálnymi dedičmi s ohľadom na povahu jeho vady nezhodnete, pokúsi sa súd najskôr o zmier. Keď nebude úspešný, odkáže toho z dedičov, koho dedičské právo sa javí ako menej pravdepodobné, aby za účelom rozsúdenia spornej otázky podal žalobu. Na jej podanie určí lehotu; táto nesmie byť kratšia, než 1 mesiac. O (ne)platnosti závetu sa následne rozhodne v samostatnom súdnom spore. Po rozsúdení spornej skutočnosti sa bude v dedičskom konaní pokračovať s víťazom sporu. Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5h