Hromadné zastavenie exekúcií v novom roku: Netýka sa aj vás?

07.01.2020 | Barbora Magočová, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Začiatkom roka dochádza k ukončeniu veľkej časti exekučných konaní priamo zo zákona. Ktoré to sú, ako sa ich zastavenie dotkne veriteľov a čo možno proti nemu podniknúť?


Nový zákon má riešiť najmä zahltenie súdov

Masívne ukončovanie exekučných konaní si zákonodarca sľuboval už od veľkej novely Exekučného poriadku účinnej od roku 2017. Napriek systémovým zmenám sa však administratívne zaťaženie súdov starými exekúciami odstrániť nepodarilo. Súdne kapacity sú stále nútené riešiť ešte približne 2,6 milióna tzv. „starých“ exekučných konaní. Ide o konania začaté do 31. 3. 2017, ktoré sú z veľkej časti vedené len formálne. Reálne sa v nich už od dlžníkov nič nevymáha, a to kvôli nedostatku majetku, z ktorého by bolo možné pohľadávky uspokojiť. Veritelia ale so zastavením vymáhania nesúhlasia, pretože by v tejto súvislosti boli nútení uhradiť exekučné trovy. Nová právna úprava v podobe zákona č. 233/2019 Z.z., o ukončení niektorých exekučných konaní sa snaží doriešiť práve túto skupinu exekúcií; na jednej strane chce odbremeniť súdy od časti agendy, na druhej uľahčiť nemajetným dlžníkom, nad ktorými stále visí pomyselný Damoklov meč v podobe hrozby zhabania ich potenciálnych príjmov či novonadobudnutého majetku.

 

Akú skupinu exekúcií zákon postihuje

Prijatá právna úprava sa vzťahuje na tzv. staré exekúcie. Týmito sa rozumejú exekúcie začaté pred 1. 4. 2017 a vedené podľa právnych predpisov účinných do 31. 3. 2017.

K zastaveniu starej exekúcie dochádza, ak:

 • 1) uplynulo obdobie 5 rokov odo dňa doručenia prvotného poverenia na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi (obdobie sa označuje ako tzv. rozhodná doba a podľa zákona sa môže aj predĺžiť. K predĺženiu dochádza po splnení zákonných podmienok napríklad v prípade, že súd ku dňu, v ktorom sa má stará exekúcia podľa zákona zastaviť, rozhoduje o jej odklade, o námietkach proti starej exekúcii či o jej zastavení. Ďalšie prípady predĺženia rozhodnej doby upravuje ustanovenie § 4 zákona),
 • 2) veriteľ alebo dlžník zanikol bez právneho nástupcu alebo ak došlo k zastaveniu dedičského konania po dlžníkovi alebo veriteľovi z dôvodu nezanechania majetku alebo zanechania majetku nepatrnej hodnoty,
 • 3) zastavenie starej exekúcie navrhol veriteľ,
 • 4) ak je zastavenie exekúcie odôvodnené povolením reštrukturalizácie dlžníka alebo vyhlásením konkurzu na majetok dlžníka.

Vymáhanie výživného zákon nepostihne

K zastaveniu starých exekúcií naopak nedochádza vtedy, keď sú vedené za účelom:

 • 1) vymoženia pohľadávky na výživnom,
 • 2) uspokojenia práva na nepeňažné plnenie, vrátane uspokojenia práva na peňažné plnenie, ak sú vymáhané v tom istom exekučnom konaní,
 • 3) vymoženia pohľadávky vzniknutej pri realizácii spoločných programov SR a EÚ financovaných z fondov EÚ,
 • 4) vymoženia plnenia priznaného rozhodnutím inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry EÚ,
 •  5) vymoženia plnenia priznaného rozhodnutím správneho orgánu vo veci porušenia pravidiel hospodárskej súťaže.

Nezastavujú sa ani:

 • 6) staré exekúcie, v ktorých sa v posledných 18 mesiacoch predo dňom splnenia podmienok pre ich zastavenie podľa zákona podarilo dosiahnuť výťažok spolu aspoň vo výške 15 EUR,
 • 7) staré exekúcie dlžníkov, u ktorých neboli splnené podmienky pre usporiadanie ich majetkových pomerov podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

Zastavenie exekúcie sa dá zvrátiť, veriteľovi sa to však môže predražiť

O zastavení starých exekúcií vyhotovia exekútori upovedomenia, ktoré budú následne zasielať veriteľom.  Ak bude upovedomenie veriteľovi doručené napriek tomu, že nebudú splnené zákonné podmienky pre zastavenie exekúcie, môže sa brániť námietkami. Tieto musí podať do 30 dní od doručenia upovedomenia; rozhodne o nich súd. V súvislosti so zastavením starých exekúcií smie exekútor veriteľom vyúčtovať iba paušálne trovy v maximálnej sume 35 EUR, ktorú je možné navýšiť len o daň z pridanej hodnoty.

Upovedomenie musí exekútor veriteľovi zaslať najneskôr do 120 dní od zastavenia starej exekúcie. Ak ide o starú exekúciu, ktorá splňuje všetky podmienky pre jej zastavenie už k 1. januáru 2020, má exekútor na zaslanie upovedomenia o jej zastavení 180 dní. Pokiaľ sa exekútorovi nepodarí lehoty dodržať, nárok na náhradu paušálnych trov exekúcie stráca. Nárok nie je daný ani pri starej exekúcii, ktorá nebola zapísaná v centrálnom registri exekúcií.

Ak sa veriteľ domnieva, že napriek doterajšej bezúspešnosti exekučného konania má jeho pohľadávka v budúcnosti šancu na uspokojenie, môže podať opätovný návrh na vykonanie exekúcie. Jeho podanie si však treba dobre spočítať. Aj v prípade vymoženia pohľadávky totiž veriteľovi nemožno priznať náhradu trov spojených s jeho podaním (t.j. predovšetkým náhradu trov právneho zastúpenia). Výnimkou je len náhrada súdneho poplatku.

 Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo