3 minúty klikania a vypĺňania a je to. Takto jednoducho môžete voliť zo zahraničia (návod)

23.01.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Ako môže občan SR žijúci mimo územia SR hlasovať vo voľbách? Vybaví si voľbu formou listu alebo elektronicky – emailom.


Slováci, ktorí chcú voliť v parlamentných voľbách zo zahraničia, musia hlasovací lístok doručiť v stanovený čas. V prípade parlamentných volieb v roku 2020 bol tento termín stanovený na 10. januára 2020. 

O tohtoročné voľby bol zo zahraničia mimoriadny záujem. Vďaka iniciatíve Srdcom doma, Slovensko.digital a ďalším sa podarilo presvedčiť viac ako 66-tisíc voličov s aktívnym volebným právom. To je takmer o polovicu viac ako pri posledných voľbách do NR SR.

Kto môže voliť zo zahraničia?

Na to, aby ste sa mohli zúčastniť parlamentných volieb do NR SR zo zahraničia, musíte byť občanom alebo občankou Slovenskej republiky a najneskôr v deň volieb musíte mať dosiahnutý vek 18 rokov. Voliť môžete aj v tom prípade, ak nemáte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

 

voľby zo zahraničia - ako si vybaviť parlamentné voľby poštou?

Zdroj: Shutterstock

Ako prebieha voľba zo zahraničia?

Vo voľbách do Národnej rady SR môžete voliť iba poštou. Ak však chcete mať možnosť voliť zo zahraničia vo všetkých voľbách, podpíšte online petíciu Srdcom doma za možnosť voliť zo zahraničia vo všetkých voľbách organizovaných na území SR.

Pozor, na internete kolovali rôzne diskusie o tom, či možno voliť na zahraničných zastupiteľstvách ako sú veľvyslanectvá. Takáto voľba ale nie je možná a nespoliehajte sa na ňu. Túto možnosť síce má väčšina ostatných krajín Európskej únie, Slovensko v tomto zaostáva. 

Každý občan alebo občanka s vekom nad 18 rokov môže voliť, avšak na území SR len ten/tá, ktorý/ktorá má trvalý pobyt v SR. Ak teda v čase volieb budete v mieste trvalého pobytu, nemusíte o nič žiadať. Jednoducho sa v deň volieb dostavíte do svojej volebnej miestnosti s občianskym preukazom (pozor, cestovný pas v tomto prípade nestačí). 

Ak máte trvalý pobyt v SR, chcete voliť na území SR, ale mimo miesta trvalého pobytu, požiadajte o hlasovací preukaz

Ako voliť poštou zo zahraničia 

V prvom rade musíte vytvoriť žiadosť. Zaberie to približne 3 minúty. Vyplníte požadované údaje a zadáte adresu v zahraničí, na ktorú vám budú zaslané hlasovacie lístky s pokynmi k voľbe. Pozor, adresa musí byť v zahraničí, ak zadáte slovenskú adresu, hlasovacie lístky vám neprídu.

Ak nemáte trvalý pobyt na území SR, priložte k žiadosti foto platného cestovného pasu. Ak ho nemáte, pripravte si foto osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky (dátum na osvedčení nemá byť starší ako 6 mesiacov).

Žiadosť o voľbu poštou musí byť doručená ministerstvu vnútra najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb. Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo, a ak mu nebolo pridelené, dátum narodenia,
  • adresu miesta pobytu v cudzine.

Volič k žiadosti o voľbu poštou pripája:

  • čestné vyhlásenie v štátnom jazyku, že nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (zákon nedefinuje povinnosť overenie notárom),
  • fotokópiu časti cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi voliča alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky.

Kam treba poslať hlasovacie lístky?

Podklady možno zaslať poštou na adresu:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
odbor volieb, referenda a politických strán
Drieňová 22
826 86   Bratislava 29
SLOVAK REPUBLIC

alebo elektronicky na e-mailovú adresu volby@minv.sk

Ak idete žiadať online, pošlite žiadosť e-mailom a do troch dní dostanete potvrdenie e-mailom. Ak ste e-mailom nedostali potvrdenie do 3 pracovných dní, zatelefonujte na úrad a overte si, či žiadosť dostali.

Poštou obdržíte hlasovacie lístky a obálky na adresu v zahraničí.

Podľa priložených pokynov vyberiete jeden hlasovací lístok, zakrúžkujete čísla najviac 4 kandidátov a v obálke ho pošlete späť na Slovensko.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5h