Aj počas materkej dovolenky vás môžu prepustiť! Ale len v tomto konkrétnom prípade

27.01.2020 | Barbora Magočová, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Môžete si od zamestnávateľa nárokovať rodičovskú dovolenku aj po 3. roku dieťaťa? Kedy vás môže zamestnávateľ počas materskej či rodičovskej dovolenky prepustiť?


Materskú a rodičovskú dovolenku treba rozlišovať

Obdobie, v ktorom sa žene poskytuje voľno od narodenia dieťaťa až do návratu do práce sa hovorovo označuje ako materská dovolenka. V skutočnosti sa však podľa zákona zvyčajne skladá z dvoch samostatných „dovoleniek“. Prvou je materská dovolenka - až na ňu nadväzuje tzv. rodičovská dovolenka. Materskú a rodičovskú dovolenku je potrebné rozlišovať kvôli rozdielnemu rozsahu práv a povinností, ktoré vám počas týchto období vyplývajú z právnych predpisov. Za všetky spomeňme napr. prísnejšie vymedzenie zákazu výpovede zo strany zamestnávateľa v priebehu čerpania materskej dovolenky.

 

Na poskytnutie materskej dovolenky máte nárok v súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa. Zamestnávateľ vám ju musí poskytnúť v nasledujúcom režime:

 • a) V najbežnejšom prípade, keď sa vám narodí 1 dieťa a máte partnera, máte právo na poskytnutie materskej dovolenky v trvaní 34 týždňov;
 • b) Ak budete dieťa vychovávať ako osamelá žena bez partnera (tzv. matka samoživiteľka), máte právo na 37 týždňov materskej dovolenky;
 • c) Pokiaľ sa vám naraz narodí 2 a viac detí, patrí vám 43 týždňov materskej dovolenky.

Na materskú dovolenku sa nastupuje spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, najskôr však od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom. Ak kvôli predčasnému pôrodu vyčerpáte z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako 6 týždňov, čerpáte dovolenku vo vyššie uvedenej výmere. Pokiaľ však pred pôrodom vyčerpáte z materskej dovolenky menej ako 6 týždňov z iného dôvodu, bude vaša materská dovolenka odo dňa pôrodu trvať:

 • a) 28 týždňov, ak sa vám narodí 1 dieťa a máte partnera;  
 • b) 31 týždňov, ak ste osamelá žena bez partnera;
 • c) 37 týždňov, ak porodíte 2 a viac detí.

Materská dovolenka v súvislosti s pôrodom nikdy nesmie byť kratšia než 14 týždňov a nemôže sa skončiť ani prerušiť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu. Ak sa vám narodí mŕtve dieťatko, patrí vám dovolenka aspoň po dobu 14 týždňov. Dodajme, že pokiaľ by dieťa zomrelo v priebehu vašej materskej či rodičovskej dovolenky, poskytne sa vám dovolenka ešte počas 2 týždňov odo dňa jeho úmrtia, najdlhšie však do dňa, keď by dosiahlo 1 rok veku.

Materská a rodičovská dovolenka: aké máte práva voči zamestnávateľovi?

Zdroj: Shutterstock

Predĺženie rodičovskej dovolenky len kvôli zlému zdravotnému stavu dieťaťa

Rodičovská dovolenka je obdobie voľna, ktoré sa poskytuje na prehĺbenie starostlivosti o malé dieťa. Ak o ňu požiadate, zamestnávateľ vám ju musí poskytnúť:

 • a) do dňa, kedy vaše dieťa dovŕši 3 roky veku,
 • b) ak máte dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, poskytuje sa rodičovská dovolenka až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov veku,
 • c) len v prípade, že sa na tom so zamestnávateľom dohodnete, môže vám byť rodičovská dovolenka poskytnutá až:
  • do dňa, v ktorom vaše dieťa dovŕši 5 rokov veku,
  • a ak máte dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši 8 rokov veku,

najviac však môže byť aj po dohode rodičovská dovolenka poskytnutá v rozsahu, v ktorom sa táto dovolenka nevyčerpala v období podľa písm. a) a b).

Rodičovská dovolenka sa po splnení vyššie uvedených podmienok poskytuje v rozsahu, v akom o ňu požiadate; spravidla však najmenej na 1 mesiac. Ak si teda o ňu požiadate len na 3 mesiace, nemôže vás zamestnávateľ nútiť, aby ste ju čerpali dlhšie, pretože za vás nedokáže nájsť na takú krátku dobu adekvátny zástup.

Nárok na dovolenku môže uplatniť aj otec

Ak sa o dieťatko plánuje starať otec, môže nastúpiť na rodičovskú dovolenku najskôr po uplynutí šiestich týždňov od pôrodu. Na dovolenke môže zostať 28 týždňov. Osamelí otcovia si ju môžu predĺžiť na 31 týždňov a otcovia starajúci sa o dve alebo viac súčasne narodených detí na 37 týždňov. Aj otcovia môžu čerpať následnú rodičovskú dovolenku určenú na prehĺbenie starostlivosti o dieťa (t.j. zvyčajne do 3 rokov veku dieťaťa).

Aj počas materskej dovolenky vás možno prepustiť

Predpokladaný nástup na materskú a rodičovskú dovolenku treba zamestnávateľovi oznámiť najmenej 1 mesiac vopred. V rovnakom termíne sa oznamuje predpokladaný deň ich prerušenia a skončenia či zmeny týkajúce sa týchto skutočností.

Všeobecne platí, že v dobe čerpania materskej a rodičovskej dovolenky vám zamestnávateľ nemôže dať výpoveď. Zákaz výpovede však neplatí:

 • a) ak vám zamestnávateľ dáva výpoveď z dôvodu jeho zrušenia,
 • b) pre výpoveď danú z dôvodu, z ktorého by s vami zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer – ani túto výpoveď vám však zamestnávateľ nemôže dať počas materskej dovolenky čerpanej po pôrode, ale až počas rodičovskej dovolenky nadväzujúcej na materskú dovolenku,
 • c) ak ste z vlastnej viny stratili predpoklady pre výkon dohodnutej práce podľa osobitného zákona.

Ak by vám bola doručená výpoveď pred začiatkom čerpania dovolenky tak, že by výpovedná doba uplynula počas nej, skončí sa váš pracovný pomer uplynutím posledného dňa dovolenky; to neplatí, ak zamestnávateľovi oznámite, že na predĺžení pracovného pomeru netrváte.

Obmedzenia pre ukončenie pracovného pomeru počas materskej a rodičovskej dovolenky ale platia len pre zamestnávateľa; vy môžete pracovný pomer jednostranne rozviazať výpoveďou aj počas tohto obdobia.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo