Máte nárok na vyšší invalidný dôchodok? Takto požiadate o zvýšenie

29.01.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Výška invalidného dôchodku sa okrem iného odvíja od zdravotného stavu a posúdenia miery invalidity. Posudzuje sa na základe rozhodnutia lekára.


Mnohí poberatelia invalidného dôchodku sa na Sociálnu poisťovňu obracajú s prosbou o zvýšenie. Tá rok čo rok upozorňuje na to, že tak svojvoľne nemožno urobiť. Ak cítite zhoršenie zdravotného stavu, v prvom rade treba ísť k špecialistovi a ten posúdi, či sa vaša diagnóza zmenila. 

Ak chce poberateľ invalidného dôchodku požiadať o jeho zvýšenie, musí ísť najskôr na lekárske vyšetrenia. Oprávnení špecialisti objektívne zdokumentujú prípadné zhoršenie jeho zdravotného stavu.

Ak sa invalidnému dôchodcovi zhorší zdravotný stav, nemusí čakať na vopred určený termín kontrolnej lekárskej prehliadky (niekedy ho dokonca nemusí mať ani určený). Môže z vlastnej iniciatívy požiadať o prehodnotenie zdravotného stavu a zvýšenie invalidného dôchodku.

 

ako treba požiadať o invalidný dôchodok

Zdroj: Shutterstock

Ako požiadať o zvýšenie? Splňte týchto 6 krokov:

  1. Na základe vašej diagnózy absolvujete vyšetrenie u príslušného špecialistu. Môže to byť neurológ, ortopéd, kardiológ, atď. 
  2. Napíšete vlastnými slovami situáciu, ktorá vás vedie k potrebe navýšenie invalidného dôchodku. Stačí tak urobiť neformálne a bez vypĺňania predpísaného formulára. 
  3. Takúto žiadosť podáte v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu. Súčasne s touto žiadosťou odovzdáte aj výsledky spomínaných vyšetrení, ktoré preukazujú zhoršenie zdravotného stavu a ošetrujúcim lekárom vyplnené tlačivo Prehliadka zisťovacia – kontrolná.
  4. Počkáte na výzvu zo Sociálnej poisťovne a v stanovenom čase sa dostavíte na posúdenie zdravotného stavu.
  5. Posudkový lekár posúdi výsledky odborných vyšetrení a na základe toho rozhodne o zmene invalidity. Ďalej už nemusíte nič. Podľa výšky percenta invalidity Sociálna poisťovňa následne upraví výšku invalidného dôchodku.
  6. V prípade, že lekár vyhovel žiadosti, ako výsledok obdržíte na korešpondenčnú adresu písomné rozhodnutie o zvýšení invalidného dôchodku. Ak neprišlo k zmene percenta invalidity, aj v tomto prípade dostane písomné rozhodnutie o tejto skutočnosti.

Sociálna poisťovňa je povinná o žiadosti rozhodnúť do 60 dní od jej podania. Ak ide o obzvlášť zložité prípady - lehota je do 120 dní. 

Ako pochopiť percentá indvalidity?

Ak vám zistili mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 40 % vrátane, nemáte nárok na výplatu invalidného dôchodku.

Ak vám zistili mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozpätí od 41 % do 70 %, dostávate určené percento z vypočítaného invalidného dôchodku. V prípade žiadosti o zvýšenie invalidného dôchodku vzhľadom na zhoršený zdravotný stav sa vám percento poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť môže zvýšiť. A tým pádom musí byť adekvátne navýšený aj invalidný dôchodok.

Ak vám priznali invaliditu nad 70 %, patrí vám celý vypočítaný invalidný dôchodok a tak ďalšie zvýšenie invalidného dôchodku už nie je možné. Ak by takýto invalidný dôchodca aj požiadal o zvýšenie invalidného dôchodku z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu, zostane mu suma celého invalidného dôchodku vo výške, ako bola určená. Ak teda máte 70% invaliditu a lekári vám určia 80% invaliditu, nič sa pre vás z pohľadu financií nezmení.

Nesúhlasíte s rozhodnutím? Môžete sa odvolať

Ak máte dojem, že rozhodnutie o invalidnom dôchodku nie je správne, prípadne že žiadosť o váš invalidný dôchodok bola zamietnutá alebo nesúhlasí so stanovenou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, máte právo do 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia podať  tzv. odvolanie. 

Odvolanie sa podáva priamo v Sociálnej poisťovni. Pri písaní odvolania je vhodné držať sa faktov súvisiacich so zdravotným stavom, preukázaných lekárskymi správami. Vaša sociálna situácia žiaľ pre posúdenie invalidity nie je braná do úvahy.

Dôchodok vám môžu vyplatiť aj spätne

Sociálna poisťovna vyplatí invalidný dôchodok žiadateľovi aj spätne za obdobie odo dňa vzniku invalidity. Ak však invalidita vznikla skôr ako tri roky pred podaním žiadosti o invalidný dôchodok, ten sa mu doplatí iba za obdobie týchto troch rokov. Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo