Prídavky a príspevky na dieťa v roku 2020: na toto všetko máte okrem materského nárok

30.01.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Viete, že príspevok na školské potreby dostanete automaticky? Aké prídavky a príspevky patria rodičom v roku 2020?


Príspevok na dieťa, príplatok k príspevku, rodičovský príspevok či príspevok na školské potreby pre prváka ZŠ. Okrem štátom garantovaných dávok má rodič nárok aj na uplatnenie daňových výhod. Prinášame prehľad všetkých príspevkov na dieťa v roku 2020.

Príspevok pri narodení dieťaťa

S narodením dieťaťa je spojených množstvo radostí, ale aj povinností. Rodičia zároveň pri narodení dieťaťa získajú tiež nemalé množstvo finančných príspevkov od štátu, mestskej časti i blízkych.

V roku 2020 dostávajú od štátu príspevok pri narodení prvého až tretieho dieťaťa vo výške 829,86 eur. Pri narodení štvrtého a ďalšieho dieťaťa je príspevok o niečo nižší: 151,37 eur. Ak sa súčasne narodia dve a viac detí, možno tento príspevok navýšiť o 75,69 eur na každé dieťa. Všetky uvedené príspevky sú jednorazové a ich výška sa nezmenila už niekoľko rokov.

Nárok na tento príspevok pri narodení dieťaťa si môže uplatniť matka, ktorá dieťa porodila alebo otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela alebo po nej bolo vyhlásené pátranie alebo bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

O príspevok treba požiadať písomne, nie je automatický.

 

ako získať čo najviac prídavkov a príspevkovna dieťa v roku 2020

Zdroj: Shutterstock

Príspevok na viac detí narodených naraz

Narodili sa vám súčasne tri prípadne viac detí? Alebo sa vám v priebehu dvoch rokov narodili súčasne dve a viac detí. Máte ako rodičia nárok na sociálnu dávku, ktorá sa vypláca raz ročne.

O príspevok treba požiadať písomne a uplatniť nárok môže jeden z rodičov, prípadne osoba, ktorej boli deti zverené do opatery.

Výška príspevku je 110,36 eur a takisto je už niekoľko rokov nemenná.

Žiadať o dávku môže rodič písomne raz za rok, maximálne do uplynutia šiestich mesiacov od posledného dňa v kalendárnom mesiaci, do ktorého patrí deň rozhodovania o nároku na príspevok rodičom.

Príspevok na dieťa a príplatok k príspevku na dieťa

Je to dávka, ktorou štát mesačne prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa, ak spĺňa podmienku nezaopatrenosti.

Výška príspevku je 24,95 eur mesačne, minulý rok (2019) bola výška príspevku 24,34 eur.

O príspevok treba takisto požiadať písomne.

Príplatok vo výške 11,70 eur mesačne môže získať osoba, ktorá má spĺňa niekoľko kritérií: má nárok na prídavok na dieťa, poberá starobný, invalidný alebo predčasný starobný dôchodok, nevykonáva zárobkovú činnosť a neprizná si daňový bonus na dieťa.

O príplatok je potrebné požiadať písomne.

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je sociálna dávka vyplácaná mesačne a má pomôcť zabezpečiť riadnu starostlivosť o dieťa do troch rokov veku alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Od roku 2020 došlo k jej výraznejšiemu zvýšeniu.

Nárok na rodičovský príspevok má len jedna oprávnená osoba určená podľa dohody osôb, ktoré sa o dieťa starajú.

Od 1.1.2020 sa rodičovský príspevok zvýšil na sumu 270 eur mesačne a 370 eur mesačne v prípade oprávnenej osoby, ktorá o rodičovský príspevok požiadala a pred vznikom nároku na rodičovský príspevok sa jej vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte. 

Príspevok na starostlivosť o dieťa

Rodič, ktorý pracuje alebo študuje, má na výber 2 možnosti - môže si vybrať medzi poberaním rodičovského príspevku alebo príspevku na starostlivosť o dieťa.

Minimálna výška príspevku na starostlivosť o dieťa je 41,10 eur v prípade, že oprávnená osoba nepreukazuje výdavky vynaložené na starostlivosť o dieťa.

Maximálna výška príspevku na starostlivosť o dieťa môže dosiahnuť strop 280 eur podľa preukázaných výdavkov na starostlivosť o dieťa.

Daňový bonus na dieťa

Ak máte dieťa mladšie ako 6 rokov, môžete si ročne uplatniť sumu 545,52 eur. Na staršie deti a študentov si potom uplatníte polovičný daňový bonus.

V prípade, že si nemôžete uplatniť daňový bonus počas celého roka, uplatníte si ho za jednotlivé mesiace, kedy boli splnené podmienky.

Výška mesačného daňového bonusu na dieťa je 22,73 eur a 45,46 eur na dieťa do 6 rokov veku.

Príspevok pre školské potreby

Rodičia prvákov základných škôl dostávali v roku 2019 príspevok vo výške 100 eur, tento rok sa suma príspevku zvýšila v dôsledku nárastu sám životného minima na 102,50 eur. Príspevok na školské potreby pre dieťa dostávate dieťa automaticky, nemusíte oň žiadať.

Príspevok je vyplácaný v októbri, príde vám spoločne s rodinným prídavkom.

Rezort práce údaje o žiakoch preveruje cez centrálny register. V prípade detí študujúcich v zahraničí je potrebné doložiť tlačivo - potvrdenie o návšteve školy.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo