Ako sa zdaňujú príjmy z autorských honorárov? Existujú tri režimy

04.02.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Ktorý spôsob zdaňovania je pre autora najvýhodnejší? Jednoznačná odpoveď neexistuje. Konkrétny príklad si treba vždy porovnať.


Buď vám daň zrazia ešte pred vyplatením autorského honorára alebo ju vyrovnáte sami v daňovom priznaní za predchádzajúci kalendárny rok. Zdaňovanie príjmu autora upravuje § 6 ods. 2 písm. a) alebo § 6 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Príjem: aktívny alebo pasívny?

Príjmy autorov sa riadia autorským zákonom. Ich zdaňovanie závisí najmä od toho, či ide o aktívny alebo pasívny príjem.

Čo je to aktívny príjem autora (podľa § 6 ods. 2)? 

Patria sem napríklad príjmy z vytvorenia diela (literatúra, článok, kód programátora, atď. ), príjmy z umeleckého výkonu (výstupenie, moderovanie podujatia, atď.), príjmy z vytvorenia zvukového záznamiu alebo ide skrátka o príjem autora vyplácaný na základe zmluvy o dielo.

Čo je to pasívny príjem autora (podľa § 6 ods. 4)? 

Patria sem príjmy z použitia autorského diela a použitia umeleckého výkonu, a taktiež príjmy za poskytnutie práva na použitie diela a umeleckého výkonu. Zaraďujeme sem príjmy autora vyplácané na základe licenčnej zmluvy.

 

ako zdaniť autorské príjmy z roku 2019

Zdroj: Pixabay

Zdaňovanie závisí od rozhodnutia autora

Daň z autorského honoráru možno vyrovnať dvomi spôsobmi. Buď sa dohodnete na zrážkovej dani (19%) a bude vám subjekt, ktorý honorár vypláca strhávať z každého honoráru daň a odpočíta aj príspevok do autorského fondu (2%). Alebo si daň vyrovnáte sami, v daňovom priznaní za kalendárny rok. Nedá sa s určitosťou povedať, ktorý spôsob je lepší. 

Daň musíte v oboch prípadoch uhradiť. Druhý spôsob (cez daňové priznanie) môže fyzickej osobe umožniť lepšiu optimalizáciu nákladov, v prípade prvého spôsobu (zrážková daň) naopak už nemáte ďalšie starosti s daňami a nemusíte podávať daňové priznanie a platiť z týchto príjmov zdravotné a sociálne odvody.

Ak sa autor rozhodne zdaňovať svoje príjmy daňovým priznaním, musí sa písomne dohodnúť s platiteľom príjmu o nezdaňovaní autorského príjmu zrážkou. Takýto autor, ak dosahuje aktívny príjem podľa § 6 ods. 2 písm. a) je povinný sa zaregistrovať na daňovom úrade a musí požiadať o pridelenie daňového identifikačného čísla (DIČ). Potrebuje tak urobiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom začne vykonávať takúto zárobkovú činnosť.

Dilema: reálne výdavky vs. paušálne výdavky

Ak zdaňujete autorské príjmy prostredníctvom daňového priznania, máte pred sebou ďalšiu voľbu. Buď zdokladujete v daňovom priznaní reálne výdavky a zárobky alebo si uplatníte tzv. paušálne výdavky, ktoré sa po poslednej úprave zákona stali omnoho priaznivejšie aj pre autorov. V tomto prípade si môže autor uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % zo zdaniteľných príjmov, maximálne však do výšky 20 000 eur. Výdavky sa zvyšujú aj o sociálne a zdravotné odvody.

Kto si uplatňuje nezdaniteľnú čiastku a kto nie?

Ak ako autor dosahujete aktívny príjem, môžete si základ dane znížiť o o nezdaniteľné časti základu dane (ročná čiastka 3 937,35 eur). Ak dosahujete pasívny príjem, nezdaniteľné časti základu dane si v daňovom priznaní nemôžete uplatniť. Takisto autor s aktívnym príjmom môže vykázať na konci roka daňovú stratu (výdavky prevyšujú zdaniteľných príjmov), ale autor s pasívnym príjmom nie - ak by suma výdavkov prevyšovala sumu zdaniteľných príjmov, môže si uplatniť výdavky len do výšky zdaniteľných príjmov. Autor s pasívnym príjmom si nemôže uplatniť daňový bonus na dieťa.

Ak si uplatňujte zrážkovú daň, nie je možné uplatniť preukázateľne ani paušálne výdavky (výdavkom je len odvod do umeleckého fondu) a nie je taktiež možné uplatniť nezdaniteľné časti základu dane, ani daňový bonus na dieťa, či zaplatené úroky.

Odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne

Ako autor s aktívnym príjmom máte povinnosť platiť odvody do zdravotnej i Sociálnej poisťovne. Odvodová povinnosť do Sociálnej poisťovne však môže v závislosti od výška príjmov zaniknúť alebo naopak vzniknúť. Ak máte tzv. pasívne príjmy, nevzniká vám povinnosť platiť odvody.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5