Ako si uplatniť daňový bonus na dieťa a na úroky z hypotéky u zamestnávateľa

10.02.2020 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Ak ste mali príjmy iba od zamestnávateľa, stačí ak mu donesiete všetky potvrdenia a nemusíte podávať daňové priznanie. Čas na odovzdanie dokladov však máte iba do 17. februára.


Aj zamestnanci, ktorí si nepodávajú daňové priznanie, ale im ho robí zamestnávateľ formou ročného zúčtovania, si môžu uplatniť nezdaniteľné časti základu dane a daňové bonusy.

Nezdaniteľné časti základu dane, ako už z ich názvu vyplýva, znižujú základ dane, z ktorého sa vypočítava suma daňovej povinnosti zamestnanca.  Teda daň sa nevypočítava priamo hneď z hrubých príjmov. Najskôr sa z týchto príjmov odvedie poistné na sociálne a zdravotné poistenie. Tak získame čiastkový základ dane.  A práve tu nastupujú nezdaniteľné časti základu dane.  Čím viac nezdaniteľných častí si môžete uplatniť, tým nižší bude základ dane a následne i samotná vypočítaná daň.

Znížiť základ dane z príjmu sa dá o tieto nezdaniteľné časti:

  • „na daňovníka“
  • „na manželku/manžela“
  • na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
  • na úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou

O tom, aké doklady potrebujete odovzdať zamestnávateľovi, aby ste si mohli uplatniť tieto zníženia základu dane sa dočítate v článku: 4 doklady, vďaka ktorým si aj zamestnanci znížia základ dane v roku 2019 a 2020.

 

Druhou položkou, ako dosiahnuť nižšie dane, sú práve daňové bonusy.  Daňový bonus sa na rozdiel od nezdaniteľnej časti základu dane uplatní úplne na konci výpočtu daňovej povinnosti.  Samotná daň, ktorá by vám mala byť strhnutá zo mzdy, sa zníži o sumu daňového bonusu. Momentálne si zamestnanci môžu uplatniť daňový bonus na dieťa a daňový bonus na úroky z hypotekárne úveru. Pokiaľ splňujú podmienky na uplatnenie.

Ak  zamestnanec chce, aby mu zamestnávateľ urobil ročné zúčtovanie príjmov, musí ho o to požiadať najneskôr do 17. februára 2020.  To znamená, že najneskôr do tejto doby, musí doložiť všetky doklady a potvrdenia a tiež musí podpísať žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Ako vyplniť prvé dva oddiely v žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania čítajte v článku 4 doklady, vďaka ktorým si aj zamestnanci znížia základ dane v roku 2019 a 2020.

Ako vyplniť žiadosť o ročné zúčtovanie: daňové bonusy a ďalšie oddiely

III. Uplatnenie daňového bonusu v žiadosti o ročné zúčtovanie

V ročnom zúčtovaní si uplatňuje daňový bonus predovšetkým ten zamestnanec, ktorý si doteraz bonus neuplatňoval, alebo si ho uplatňoval u iného zamestnávateľa a nebol mu vyplatený. V takom prípade sa uvádza v žiadosti  meno, rodné číslo dieťaťa a tiež kalendárne mesiace, za ktoré má daňovník nárok.

O výške daňového bonusu aj o všetkých podmienkach na splnenie nároku na poskytovanie daňového bonusu sa dočítate na našich stránkách. Výšku daňového bonusu si môžete priamo vypočítať aj na našej kalkulačke.

  • Prikladá sa kópia rodného listu (u maloletých detí), potvrdenie od školy dieťaťa, prípadne potvrdenie od úradu, o tom že dieťa sa považuje za vyživované a nemôže študovať ani pracovať kvôli úrazu alebo chorobe. Prípadne sa môže priložiť potvrdenie o poberaní prídavku na vyživované dieťa.

IV. Uplatnenie daňového bonusu na úroky z hypotéky

Ak ste podpísali zmluvu o hypotéke pred 31. decembrom 2017, môžete tento oddiel preskočiť. Netýka sa to ani tých, ktorý majú hypotéku pre mladých.

V prípade, že máte nárok, prikladáte potvrdenie banky o zaplatených úrokoch. Maximálna suma, o ktorú si môžete znížiť daň je 400 eur. Avšak sa uplatňuje 50 % zo skutočne zaplatených úrokov. Aby ste si mohli uplatniť maximálnu sumu, museli by ste v roku 2019 zaplatiť na úrokoch 800 eur.

Ako si uplatniť daňový bonus na dieťa a úroky z hypotéky u zamestnávateľa

Zdroj: Shutterstock

V. Uplatnenie poistného a príspevkov

Zamestnanec, ktorý si sám platil poistné a príspevky na verejné zdravotné poistenie prípadne sociálne poistenie, uvedie sumu príspevkov práve v tomto oddiely. Prílohou je doklad o zaplatení poistného a príspevkov.

VI. Žiadosť o priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie

Nárok na zamestnaneckú prémiu majú len zamestnanci, ktorých príjem za rok 2019 nebol nižší než 6 240 eur a základ dane bol nižší ako 3 937,35 eur.  Ak si zamestnanec vyplní žiadosť o zamestnaneckú prémiu a nárok mu na ňu nevznikne, zamestnávateľ k tomuto oddielu neprihliada a uplatní u zamestnanca nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.

VII. Žiadosť o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona

V tomto oddiely označí "x" ten zamestnanec, ktorý chce venovať 2 alebo 3 % svojej zaplatenej dane.

Na záver, zamestnanec, ktorý nemal príjmy od iných zamestnávateľov uvedie v záverečnom vyhlásení nulu. 

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania musí byť podpísaná.  Ročné zúčtovanie vám zamestnávateľ nevykoná, ak ste v roku 2019 mali aj iné príjmy ako zo závislej činnosti. Napríklad príjmy z podnikania, alebo príjmy z prenájmu, prípadne ste niečo vyhrali, či iné príjmy. V takomto prípade si musíte podať daňové priznanie. Zamestnávateľ vám však vystaví Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch. 


KVÍZ: Čo všetko viete o daňových zvýhodneniach a nezdaniteľnej časti základu dane?

Aké nezdaniteľné časti základu dane (NČZD) z príjmu si môže daňovník uplatniť?Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5