Aké zmeny v Zákonníku práce prišli a prídu v roku 2020? Pozrite si prehľad

13.02.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Rok 2020 potešil rodičov novinkami, zvýšil minimálnu mzdu, motivuje zamestnávateľov podporovať šport a oslobodí nás aj od niektorých súdnych poplatkov. 


V roku 2020 došlo resp. dôjde k viacerým zmenám v oblasti pracovného práva. Ide o zmeny zákonníka práce a ďalších súvisiacich predpisov účinných ku dňu 1. januára 2020 a plánované zmeny zákonníka práce s účinnosťou k 30. júlu 2020. 

Nárok na dlhšiu dovolenku 

Zmena Zákonníka práce sa týka navýšenia dĺžky základnej výmery dovolenky. Podľa novely sa základná výmera dovolenky pre zamestnancov, ktorí doposiaľ nedovŕšili 33 rokov veku, ale trvalo sa starajú o dieťa, navýši na päť týždňov. Novela nadobudla účinnosť 1. januára 2020. 

V praxi sa v danej súvislosti naskytuje otázka, ako sa s výkladom podmienky „trvalo sa starať o dieťa,“ ktorá v Zákonníku práce nie je definovaná, vysporiada aplikačná prax. 

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa 

Cieľom novely je podpora športu detí a mládeže formou dobrovoľného príspevku zamestnávateľa na výdavkoch, ktoré jeho zamestnanec vynakladá na pravidelnú športovú činnosť svojho dieťaťa. 

V zmysle predmetnej novely môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, a na jeho žiadosť, príspevok na športovú činnosť dieťaťa v sume 55% oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca, a to u oprávnenej osoby, ktorou je výlučne športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb v športe. 

Motiváciou zamestnávateľa k poskytnutiu tohto príspevku zamestnancovi je jeho oslobodenie od platenia daní a odvodov zamestnancom aj zamestnávateľom. 

 

Príspevok na športovú činnosť detí v roku 2020

Zdroj: Shutterstock

Rozšírenie oslobodenia od súdnych poplatkov 

Novelou zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch bol rozšírený zoznam špecifických sporov, ktoré doteraz boli oslobodené od súdnych poplatkov, a to aj o konania, ktoré sa všeobecne týkajú individuálnych pracovnoprávnych vzťahov, štátnozamestnaneckých pomerov a služobných pomerov. Tieto súdne spory sú oslobodené od súdnych poplatkov len v prípade, ak na strane žalobcu nevystupuje zamestnávateľ. 

Cieľom zákona bolo uľahčenie obrany zamestnancov pred nekalými praktikami zamestnávateľov a poskytnutie možnosti pre zamestnancov domáhať svojich práv bez ďalšej finančnej záťaže. 

Zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2020

Minimálna mzda sa zvýšila z 520 eur na 580 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, resp. z 2,989 eur na 3,333 eur za každú hodinu odpracovanú zamestnancom; a to s účinnosťou od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020. 

Vysielanie zamestnancov v rámci EÚ

Účinnosť tejto novely je stanovená na 30. 7. 2020. Novela zákona je určená na transpozíciu smernice o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb do právneho poriadku Slovenskej republiky. Medzi najpodstatnejšie zmeny patrí: 

  • Zmena konceptu odmeňovania - zamestnávateľ bude povinný zabezpečiť rovnaké pravidlá odmeňovania (t. j. minimálnu mzdu, minimálne mzdové nároky, mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce, iné povinné zložky mzdy a náhradu mzdy za dovolenku), ako majú bežní zamestnanci v danom členskom štáte. 
  • Umožnenie dočasného pridelenia a následného vysielania pracovníka. Zamestnanec, ktorý je dočasne pridelený do užívateľského podniku v inom členskom štáte, môže byť v rámci dočasného pridelenia vyslaný do iného členského štátu, ako je ten kde bežne pracuje (t. j. do tretieho členského štátu), za účelom vykonávania práce v rámci nadnárodného poskytovania služieb. V takomto prípade platí, že zamestnanca vysiela jeho dočasný zamestnávateľ).
  • Rozdelenie vyslania na „krátkodobé“ a „dlhodobé“ - vyslanie bude obmedzené na obdobie 12 mesiacov, s možnosťou predĺženia na 18 mesiacov. Vyslanie trvajúce dlhšie ako 12 mesiacov je možné, avšak na vyslaného zamestnanca sa nebude vzťahovať len tzv. tvrdé jadro, ale všetky uplatniteľné pracovné podmienky, ktoré sú v SR stanovené s výnimkou právnej úpravy založenia, vzniku, skončenia a zániku pracovnoprávneho vzťahu, výkonu inej zárobkovej činnosti a obmedzenia zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru. 
  • Tzv. „reťazenie vyslania“ – ustanovuje pravidla pre počítanie doby vyslania. Ak hosťujúci zamestnanec nahrádza iného hosťujúceho zamestnanca, ktorý vykonával tú istú pracovnú úlohu na tom istom mieste, do trvania vyslania pre účely jeho rozdelenie na „krátkodobé“ a „dlhodobé“ sa započítava aj trvanie vyslania nahrádzaného hosťujúceho zamestnanca; vykonávanie tej istej pracovnej úlohy na tom istom mieste sa posudzuje s ohľadom na povahu vykonávaných činností a miesto ich vykonávania a povahu poskytovanej služby

Článok vznikol na základe sumáru advokátskej kancelárie Havel&Partners.  Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5