4 doklady, vďaka ktorým si aj zamestnanci znížia základ dane v roku 2019 a 2020

06.02.2020 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Aj zamestnanci si môžu znížiť dane v daňovom priznaní.  Môžu o to požiadať zamestnávateľa, ak mu dodajú všetky potrebné doklady a potvrdenia. Čas však majú len do 17. februára!


Zamestnanci obvykle nepodávajú daňové priznanie, urobí to za nich zamestnávateľ prostredníctvom ročného zúčtovania. 

Ak chcete, aby vám zamestnávateľ urobil ročné zúčtovanie, musíte ho o to požiadať najneskôr do pondelka 17. februára.  A to tak, že vyplníte Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Toto  tlačivo vám buď priamo poskytne  zamestnávateľ, alebo je  verejne dostupné na stránkách Finančnej správy. Taktiež si ho môžete stiahnuť priamo z našich stránok: daňové formuláre na stiahnutie.

Zamestnávateľ však vykoná ročné zúčtovanie iba takému zamestnancovi, ktorý mal v roku 2019 len príjmy zo závislej činnosti.  Ak ste mali v roku 2019 aj iné príjmy, napríklad z vedľajšej živnosti, z prenájmu veci alebo ste vyhrali hodnotnejšiu vec či predali nehnuteľnosť, podávate si daňové priznanie sami.  Vtedy vám zamestnávateľ vystaví Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch.

Aké doklady dávate zamestnávateľovi do daní

Zdroj: Shutterstock

Znížiť daň si každý daňovník môže na konci roka tak, že si uplatní nezdaniteľné časti základu dane a daňové bonusy. V žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania tak zamestnávateľovi uvediete aké nezdaniteľné časti a daňový bonus si budete uplatňovať. 

 Ako vyplniť žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania

V prvej časti žiadosti sa vyplnia údaje o zamestnancovi. Okrem osobných údajov a adrese je dôležité označiť či skôr neoznačiť, ak sa zamestnanca týka daná situácia:

  • vyhlásenie o daňovom nerezidentstve s tým, že až 90 % príjmov je zo zdrojov na území SR
    • vtedy si takýto daňovník môže uplatniť nezdaniteľné časti zd a daňový bonus
  • informácia o tom, či zamestnanec poberá dôchodok
    • takýto daňovník si uplatní nezdaniteľnú časť ZD na daňovníka len ak jeho dôchodok nie je vyšší než suma nezdaniteľnej časti.  Pokiaľ je suma jeho dôchodku za rok 2019 nižšia než 3 937,35 eur, uplatní si nezdaniteľnú časť vo výške rozdielu medzi 3 937,35 a sumov dôchodku.

U väčšiny zamestnancov zostane táto položka neoznačená.

II. Nezdaniteľné časti základu dane v žiadosti o ročné zúčtovanie

V druhej časti žiadosti sa vyplňujú údaje k uplatneniu nezdaniteľných častí základu dane (NČZD). Ako už z názvu tejto daňovej úľavy vyplýva, ich použitím sa zníži základ dane. Zjednodušene keď od hrubých príjmov odpočítame zaplatené poistné na sociálne a zdravotné poistenie dostaneme čiastkový základ dane. Z tohto základu potom vypočítavame 19 %-nú daň z príjmu.  Použitím nezdaniteľnej časti si tak svoju daň znížite nepriamo. Znížite základ, z ktorého sa vypočítava 19 %. Čím nižší základ pre výpočet je, tým nižšiu daň v skutočnosti zaplatíte. To je rozdiel medzi nezdaniteľnými časťami základu dane a daňovými bonusmi. Daňový bonus už priamo znižuje sumu vypočítanej dane.

Najskôr sa zistí základ dane. Na ten sa uplatnia nezdaniteľné časti dane.  Z tejto sumu sa vypočíta daň a nakoniec sa daň zníži o sumu daňových bonusov.

Bod 1: Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku

Túto nezdaniteľnú časť si môže zamestnanec uplatniť len ak žije manželka s daňovníkom v domácnosti a starala sa o vyživované maloleté dieťa, ktoré s manželmi tiež žije v spoločnej domácnosti. To je najčastejší dôvod pre uplatnenie NČZD na manželku/manžela. ďalší dôvod je ak manželka žijúca v jednej domácnosti s daňovníkom poberala v roku 2019 príspevok na opatrovanie, alebo bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie, je zdravotne alebo ťažko zdravotne postihnutá.

Výška NČZD na manželku/manžela je z príjmov za rok 2019 v sume 3 937,35 eur. Príjmy manželky sa však od tejto nezdaniteľnej časti odpočítavajú, preto sa v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania uvádzajú.

Vypočítať výšku nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela si môžete v našej kalkulačke. Dozviete sa tu aj viac o tom, čo patrí a nepatrí medzi príjmy manželky a o koľko sa zníži NČZD, ak mal daňovník v roku 2019 vysoký základ dane (viac ako 36 256,38 eura).

  • Daňovník dokladá čestné vyhlásenie manželky/manžela o výške vlastného príjmu.

Bod 2: Uplatnenie NČZD na daňovníka dôchodcom

Tento bod vyplňuje daňovník, ktorý v prvom oddiely uviedol "x" vedľa, informácie, že poberá dôchodok a zároveň je jeho dôchodok nižší ako NČZD na daňovníka. Daňovník - dôchodca uvedie sumu celkového dôchodku za rok 2019.

  • Prikladá doklad o ročnom úhrne vyplateného dôchodku alebo rozhodnutie o priznaní dôchodku.

Bod 3: Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

Uplatniť sa môže len suma preukazateľne zaplatených príspevkov do tretieho dôchodkového sporenia, teda na doplnkové dôchodkové sporenie.

  • Ako doklad môže poslúžiť potvrdenie od doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (DDS-ky), kam si daňovník sporil.

Pre úplnosť však dodajme, že maximálne si daňovník môže uplatniť 180 eur za rok, aj keby boli jeho príspevky do DDS-ky vyššie ako uvedená suma.

Bod 4: Uplatenie úhrad súvisiacich s kúpeľnou starostlivosťou

Daňovník si môže uplatniť najviac 50 eur na úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou pre seba a 50 eur za manželku a 50 eur dieťa.  Ak si túto nezdaniteľnú časť môže uplatniť aj manželka, musia sa s daňovníkom dohodnúť, ktorý z nich si uplatní 50 eur za dieťa.  Uplatniť si ho môže len jeden z rodičov.

  • Prikladá sa doklad o zaplatení úhrady súvisiacej s kúpeľnou starostlivosťou (faktúra z kúpeľov + výpis účtu s vyznačenou úhradou, pokladničný poklad potvrdzujúci platbu v hotovosti a pod.)

Zamestnanci si v ročnom zúčtovaní uplatnia aj daňový bonus na dieťa, daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky a taktiež môžu žiadať o vystavenie potvrdenia na poukázanie 2 % a 3 % zo svojej dane. O týchto položkách zo žiadosti o ročné zúčtovanie sa dočítate v článku: Ako si uplatniť daňový bonus na dieťa a na úroky z hypotéky u zamestnávateľa.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dane - spravodajstvoh