Chyby, ktoré vás môžu pripraviť o materské a rodičovský príspevok

24.02.2020 | Barbora Magočová, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Ako postupovať, keď chcete mať súbežne s materským aj príjem zo zamestnania? A čo vás naopak pripraví o rodičovský príspevok ešte pred dosiahnutím tretieho roku dieťaťa? Čítajte, ako rozhodli súdy.


Otec mal vedľajší príjem, súd nárok na materské neuznal

V posledných rokoch sa aj na Slovensku rozmáha trend oteckov na rodičovských dovolenkách. Niektorí sa skutočne chcú viac podieľať na starostlivosti o dieťa, u iných je dôvodom vyšší príjem partnerky. Pomerne veľká časť rodín sa však pre čerpanie rodičovskej dovolenky otcom rozhoduje aj preto, lebo to môže byť v konečnom dôsledku ekonomicky výhodné. Sociálna poisťovňa dokonca ešte donedávna pripúšťala prax, v rámci ktorej otec z dôvodu rodičovskej dovolenky poberal materské; zároveň si však privyrábal v inom pracovnom pomere, než v tom, z ktorého mu vyplýval nárok na materské. Fakticky sa teda o dieťa naďalej starala matka, ktorá materské (ani rodičovský príspevok) nepoberala.

Zhruba od druhej polovice predminulého roka Sociálna poisťovňa tomuto spôsobu čerpania materského učinila prietrž. Našli sa otcovia, ktorí to akceptovali, niektorí však rozhodnutie poisťovne napadli žalobou podanou k správnemu súdu. V decembri 2019 vydal Krajský súd Žilina rozsudok, ktorým názor Sociálnej poisťovne potvrdil (bližšie rozsudok Krajského súdu Žilina zo dňa 10. 12. 2019, sp.zn. 28Sa/14/2019).

Súdne rozhodnutie bolo vydané v prípade otca, ktorý začal čerpať rodičovskú dovolenku zo svojho pôvodného pracovnoprávneho vzťahu; s rovnakým zamestnávateľom však uzatvoril ďalšiu pracovnú zmluvu na iný druh práce. Trvanie nového pracovného pomeru bolo dohodnuté na obdobie rodičovskej dovolenky s tým, že pracovná doba bola dojednaná na 37,5 hodín týždenne. Hoci sa otec v súdnom konaní bránil, že veľkú časť práce vykonáva v režime home office, súd uzavrel, že takýto rozsah pracovnej doby neumožňuje, aby sa o dieťa staral v rozsahu, ktorý je potrebný pre poberanie materského. Súd ďalej zdôraznil, že materské je koncipované ako kompenzácia za stratu príjmu z pôvodného pracovného pomeru – z tohto dôvodu by bolo v rozpore s účelom zákona, keby sa vyplácalo otcom, ktorí naďalej pracujú a napriek čerpaniu rodičovskej dovolenky venujú svoj čas práci a nie starostlivosti o dieťa. Prekážkou by však podľa súdneho rozhodnutia nebol taký vedľajší príjem, ktorý by časovo umožňoval venovať sa dieťaťu v adekvátnom rozsahu.

 

Ako sa treba so zamestnávateľom dohodnúť, aby ste okrem mzdy dostali aj materské

Zo záverov formulovaných Krajským súdom Žilina vyplýva, že ak chcete ako otec na rodičovskej dovolenke čerpať materské, musí váš prípadný ďalší príjem spĺňať nasledujúce kritériá:

  • otec by mal pracovať len v takom časovom rozsahu, ktorý nebráni jeho osobnej starostlivosti o dieťa (napr. 2 – 3 hodiny denne, kým dieťa spí),
  • ak je práca dohodnutá u toho istého zamestnávateľa, musí ísť o iný druh práce, než bol vykonávaný v pracovnom pomere, z ktorého plynie nárok na materské,
  • ideálne je, ak je výslovne dohodnutý režim práce vo forme home office,
  • príjem by bez obhájiteľného dôvodu nemal dosahovať výšku príjmu z predošlého zamestnania (aby Sociálna poisťovňa nekonštatovala obchádzanie zákona – zvlášť, ak by mal byť tento príjem neprimeraný vykonanej práci),
  • pomôže tiež, keď sa matka dieťaťa zamestná (otec ľahšie preukáže, že práve on je osobou, ktorá sa o dieťa osobne stará).

Chyby, ktoré vás môžu pripraviť o materské a rodičovský príspevok

Zdroj: Shutterstock

Ak máte deti príliš skoro za sebou, prídete o rodičovský príspevok

Okrem podmienok pre poskytnutie materského sa Krajský súd Žilina vyjadril aj k nároku na vyplácanie rodičovského príspevku v prípade jeho súbehu s materským na druhé dieťa. Stalo sa tak v rozhodnutí zo dňa 27. 8. 2019, vydanom pod sp.zn. 29Sa/5/2019. Súdne konanie proti Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny iniciovala nespokojná mamička, ktorej bol odňatý rodičovský príspevok. Úrad práce k tomuto kroku pristúpil v nadväznosti na zistenie, že jej spolu s rodičovským príspevkom súvisiacim so starostlivosťou o skôr narodené dieťa bolo vyplácané aj materské, a to po narodení druhého dieťaťa.

Matka sa v podanej správnej žalobe bránila tým, že rodičovský príspevok musí byť z povahy veci viazaný na jedno konkrétne dieťa a vznik nároku na materské na iné (mladšie) dieťa teda nemôže spôsobiť jeho odňatie. Súd však dal za pravdu žalovanému správnemu orgánu a uviedol, že rodičovský príspevok je v skutočnosti zamýšľaný ako finančné zabezpečenie rodiča z dôvodu výpadku jeho príjmu počas starostlivosti o dieťa. Ak tento poberá materské, ktoré tiež kompenzuje nemožnosť zárobku, nemôže zároveň poberať ďalšiu dávku majúcu zhodný účel. Vznik nároku na materské na neskôr narodené dieťa teda spôsobuje zánik nároku na rodičovský príspevok poberaný v súvislosti s jeho starším súrodencom.  Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 4 krát 5 0.5