Príspevok na invalidný vozík ŤZP

09.03.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


V roku 2020 existujú dva spôsoby, ako financovať invalidný vozík. Dokonca možno mať až dve takéto zdravotnícke pomôcky hradené poisťovňou resp. štátom súčasne.


Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím majú niekoľko spôsobov, ako financovať potrebné zdravotnícke pomôcky. Pre invalidný vozík môžu požiadať o príspevok zdravotnú poisťovňu alebo štát. Niektoré vozíky sú plne hradené, za tie lepšie sa pripláca. 

V niektorých prípadoch môžu pomôcť aj rôzne nadácie a fondy, invalidný vozík si môže osoba uhradiť aj z vlastnej iniciatívy a na vlastné náklady.

Invalidný vozík hradený poisťovňou

Či už ide o mechanický alebo elektrický invalidný vozík, potrebu tejto zdravotníckej pomôcky predpisuje lekár. Môže tak urobiť najmä špecialista - ortopéd, neurológ prípadne rehabilitačný lekár a osoba musí mať potvrdenú diagnózu ťažkého zdravotného postihnutia. Lekárom predpísaný invalidný vozík je buď z plnej časti alebo z väčšej časti hradený zdravotnou poisťovňou pacienta. 

Po predpísaní vozíka lekárom navštívite výdajňu zdravotníckych pomôcok a na základe poukazu od lekára si vyzdvihnete svoj invalidný vozík. Funguje to rovnako, ako keď idete do lekárne pre lieky. Ak sa jedná o špecifické zariadenia na mieru, príde ho špecialista zamerať a skúsiť priamo k vám domov. 

 

ako požiadať o príspevok na invalidný vozík

Zdroj: Pixabay

Invalidný vozík hradený zo štátnej pomoci

Ak už máte predpísaný invalidný vozík od lekára, môžete požiadať o príspevok od štátu - volá sa to príspevok na invalidný vozík od Úrade práce sociálnych vecí a rodiny. O tento príspevok môžete požiadať výhradne až vtedy, ak už vlastníte invalidný vozík hradený poisťovňou. 

Príspevok od štátu má pomôcť najmä tým, ktorým lekár predpísal vozík, no nevyhovuje ich aktuálnym potrebám a spĺňa len základný štandard. 

Žiadosť o druhý invalidný vozík môže byť na ÚPSVaR podaná, akonáhle budete mať vybavený a doručený mechanický/elektrický invalidný vozík prostredníctvom zdravotnej poisťovne.

Takýto príspevok na invalidný vozík od štátu sa poskytuje v maximalnej výške 1 659,70 eur v prípade mechanického vozíka až 4 979,09 eur v prípade elektrického vozíka. Najviac však do 95% z ceny pomôcky, v závislosti podľa príjmu posudzovaných osôb. To znamená, že ŤZP osoba môže mať dva invalidné vozíky, teda môže mať aj mechanický aj elektrický vozík, pokiaľ boli predpísané lekárom.

Podľa zákona prvý invalidný vozík musíte mať zo zdravotnej poisťovne a o ďalší si môžete požiadať po 5 rokoch, ak máte elektrický vozík o nový môžete žiadať až po 7 rokoch.

Čo musí obsahovať žiadosť na invalidný vozík?

Ak už máte invalidný vozík a idete žiadať o príspevok od štátu na ďalšiu takúto zdravotnícku pomôcku, budete potrebovať pomerne veľa dokladov:

  • osobné údaje osoby, ktorá žiada o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu
  • lekársky nález
  • potvrdenie o príjme uvedenej osoby za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti
  • vyhlásenie o majetku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
  • potvrdenie o príjme fyzickej osoby zo zamestnania za kalendárny mesiac, v ktorom bola podaná žiadosť
  • potvrdenie o príjme fyzických osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú s jej príjmom
  • ďalšie doklady, ktoré si úrad vyžiada

Všetky potrebné tlačivá si viete stiahnuť aj cez stránku www.upsvar.sk

Ide o tieto tlačivá:

  • Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu
  • Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
  • Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby

Odporúčame k žiadosti priložiť už aj predfaktúru od firmy na vybraný vozík ako doklad.

Máte nárok aj na kompenzáciu ďalších výdavkov

Pri odkázanosti na invalidný vozík, vzniká nárok na príspevok na zvýšené výdavky súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva. O ten treba požiadať na úrade práce, oddelenie kompenzácií. Uvedený príspevok zahŕňa aj zvýšené náklady na hygienické prostriedky, ak pacient používa plienky z dôvodu inkontinencie (neschopnosť zadržať moč, alebo stolicu). Nežiada sa oň dvakrát.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvoh