Čo všetko za vás môže vybaviť manžel bez vášho súhlasu?

16.03.2020 | Barbora Magočová, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy či prevzatie úveru, preberanie pošty alebo výplaty. Čo všetko za vás môže urobiť manžel, aké dokumenty môže aj bez vášho vedomia podpísať a ako sa proti tomu brániť?


Dispozície s nehnuteľnosťami musia robiť obaja, iné úkony môžu byť diskutabilné

Zákon stanoví, že na vybavenie bežnej záležitosti týkajúcej sa spoločných vecí postačí jeden z manželov; v ostatných veciach sa pre platnosť právneho úkonu vyžaduje súhlas obidvoch. 

Ak ste na vážkach, čo bežnou záležitosťou ešte je a čo naopak už nie, nie ste sami. Obsah pojmu je postupne vyjasňovaný rozhodnutiami súdov, ktoré sa v zásade zhodujú, že definícia bežných vecí sa môže u rôznych manželských párov líšiť. Pre nadštandardne situovaných manželov nebude významné, že jeden z nich si kúpil bez súhlasu druhého drahší automobil. V prípade manželov s horšími majetkovými pomermi bude naopak zakúpenie auta neobvyklou záležitosťou, ktorá zďaleka presahuje hranice každodennosti. Z uvedeného príkladu je zrejmé, že pri posudzovaní situácií, v ktorých môže jeden z manželov konať v súvislosti so spoločnými vecami aj za iného, sa vychádza z okolností konkrétneho prípadu. Zvažuje sa, či záležitosť prekračuje obvyklú rutinu majetkových dispozícií, ktoré manželia robia a či konanie jedného z manželov neohrozuje majetkové záujmy druhého. 

V drvivej väčšine prípadov sa za bežnú vec nebude považovať predaj či kúpa nehnuteľnosti, prípadne jej darovanie. Pre platné uzatvorenie sprostredkovateľskej zmluvy na predaj nehnuteľností sa ale naopak podľa súdov podpis oboch manželov nevyžaduje (rozhodnutie Krajského súdu Banská Bystrica, sp.zn. 12Co/355/2017). K už spomínaným dispozíciám s motorovými vozidlami sa slovenské súdy vyjadrili tak, že ich predaj či darovanie budú pri priemerných majetkových pomeroch bez súhlasu druhého manžela považované za neplatné (rozhodnutie Krajského súdu Trnava, sp.zn. 11CoP/256/2017).

 

Pri záväzkoch je problémom najmä exekúcia zo spoločného majetku

Kritérium bežných vecí sa uplatní aj pri posudzovaní právneho režimu záväzkov prevzatých počas manželstva. Váš manžel za vás napríklad môže platne uznať dlh z obvyklého nedoplatku na úhradách služieb poskytovaných v súvislosti s užívaním spoločného bytu (rozhodnutie Najvyššieho súdu SSR, sp.zn. 3 Cz 60/1981). Vo vzťahu k pôžičkám Najvyšší súd naopak výslovne uviedol, že ak si jeden z manželov od iného požičia a v zmluve vystupuje ako samostatný dlžník, je voči veriteľovi zaviazaný len on (rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 4 Cdo 28/2019). Neinformovaných manželov sa judikatúra zastala aj v prípade ručiteľského prehlásenia, ktorým sa spoločník ako fyzická osoba zaručil za záväzky svojej spoločnosti. Z príslušného rozhodnutia vyplýva, že nedostatok súhlasu druhého z manželov robí takéto prehlásenie neplatným (rozhodnutie Krajského súdu Trnava, sp.zn. 24Co/206/2018). 

Napriek reštriktívnemu nahliadaniu súdov na možnosti jedného z manželov zaväzovať druhého sa majte na pozore. Skutočnosť, že dlh manžela bude posúdený ako výlučný, spoločný majetok v podstate nechráni. Pri výkone rozhodnutia môžu byť totiž pohľadávky zodpovedajúce takýmto dlhom uspokojené aj z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 

Súhlas manžela s úverom či kúpou nehnuteľonosti

Zdroj: Shutterstock

Ako sa brániť, ak manžel konal aj nad rámec bežných vecí

Pokiaľ vás manžel zaviazal nad zákonom povolený rozsah, nebude záväzok automaticky neplatným. Pôjde len o tzv. relatívne neplatný právny úkon, na ktorý treba nahliadať ako na platný až dovtedy, kým sa jeho neplatnosti aktívne nedovoláte. Z hľadiska potenciálneho súdneho konania je v praxi najlepšie doručiť druhému účastníkovi úkonu list, v ktorom ho upozorníte, že ako manžel účastníka úkonu uplatňujete relatívnu neplatnosť s odkazom na jeho povahu nad rámec bežnej záležitosti. Podľa situácie sa rovnakou argumentáciou treba brániť aj v prípadnom súdnom konaní (napr. ak si veriteľ podá žalobu na vymoženie plnenia zo zmluvy).

Ako je to s preberaním mzdy a poštových zásielok?

Vyplatená mzda sa stáva súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V tomto smere teda v určitom zmysle patrí aj vášmu manželskému partnerovi. Napriek tomu Zákonník práce nepovoľuje, aby ju zamestnávateľ odovzdal aj do jeho rúk. Ak potrebujete, aby ju za vás manžel prebral, musíte ho k tomu písomné splnomocniť. 

Ohľadom poštových zásielok platí, že ich manželia za seba navzájom môžu preberať. Výnimkou sú poštové zásielky v režime „do vlastných rúk“. Okrem nich pošta vášmu manželovi nevydá ani zásielky, u ktorých sa vyžaduje potvrdenie prevzatia v prípade, že ste ho z prijímania zásielok aktívne vylúčili. K vylúčeniu dochádza na základe žiadosti podanej prostredníctvom špeciálneho tlačiva získaného od pošty.

Čo robiť, ak vám zákonná úprava ohľadom konania manželov nevyhovuje

V prípade, že potrebujete, aby vás manžel zastúpil aj v situácii, v ktorej mu to zákon automaticky neumožňuje, pomôže vám už zmienené splnomocnenie, ktoré si môže podľa konkrétnych okolností vyžadovať aj úradne osvedčenie vášho podpisu (napr. ak sa právny úkon týka prevodu nehnuteľností). 

Ak chcete, aby jeden z vás konal ohľadom spoločného majetku aj nad rámec bežných vecí a potrebujete mať od počiatku istotu, že konanie bude posúdené ako platné, vystavte písomný súhlas s takýmto konaním. 

Splnomocnenie či udelenie súhlasu s konaním druhého manžela sú riešeniami ad hoc – používajú sa spravidla vo vzťahu ku konkrétnym úkonom. Zákon však umožňuje manželom uzatvoriť aj všeobecnú dohodu o správe spoločného majetku. Uzatvára sa vo forme notárskej zápisnice. V tomto smere ale treba podotknúť, že voči iným osobám bude mať táto dohoda účinky len vtedy, ak ich o nej aj upovedomíte.  Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5