Kedy môže kataster vrátiť návrh na vklad?

25.03.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Pripravujete návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností? Na tieto veci si dajte pozor.


Návrh na vklad potrebujete vtedy, keď idete kupovať či predávať byt, dom, garáž či inú nehnuteľnosť. Ale nielen vtedy. Neobídete sa bez neho napríklad ani keď ohlasujete hotovú stavbu, delíte pozemky alebo inak meníte ich hranice.

Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností si pred podaním poriadne skontrolujte. Ak vám ho kataster vráti, značne sa predĺži doba, kým dostanete list vlastníctva. Katastrálny zákon sa menil pred dvomi rokmi, pribudlo pár noviniek k návrhu, ktoré musí zapisujúca osoba doplniť.

Vlastnícke právo vzniká na katastri

Vlastníkom nehnuteľnosti sa stávate vkladom do katastra nehnuteľnosti. Rovnako tak každá zmena či zánik prebieha takýmto úkonom. 

Konanie o povolení vkladu do katastra sa začína na návrh účastníka konania. Vlastnícke právo však prechádza na majiteľa až odo dňa rozhodnutia príslušnej správy katastra o povolení vkladu do katastra nehnuteľností.

Spolu s návrhom podávate aj prílohy, ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. Závisí to od toho, aký vklad idete robiť. Spravidla ide o tieto dokumenty:

 • zmluva (dve vyhotovenia), ktorá sa považuje za základný dokument a na základe nej má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra
 • verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva,
 • identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva,
 • geometrický plán, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje alebo pri zriadení vecného bremena k pozemku,
 • dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom; podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený, ak sa osvedčenie podpisu vyžaduje,
 • oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej podobe tlačiva v papierovej podobe
 

ako spraviť zápis do katastra nehnuteľností bez chyby

Čo nesmie v návrhu na vklad chýbať

Podľa poslednej úpravy zákona musí byť v návrhu na vklad uvedené aj identifikačné údaje navrhovateľa ako dátum narodenia, rodné priezvisko a údaj o štátnej príslušnosti fyzickej osoby. 

Od cudzinca kataster vyžaduje aj iný identifikátor. Po novom treba do návrhu vyznačiť aj slovenskú doručovaciu adresu, ak sa zúčastnené osoby zdržujú na inej adrese, napríklad sú dlhodobo v zahraničí. 

Zákon tiež vyžaduje, že navrhovateľ v návrhu na vklad musí uviesť, čoho sa domáha. 

Pri vypĺňaní si dajte obzvlášť pozor na zápis nasledovných vecí:

 • údaje o katastrálnom území
 • parcelné číslo pozemku
 • druh pozemku
 • výmeru pozemku
 • súpisné čísle stavby
 • parcelné číslo pozemku, na ktorom je stavba postavená
 • číslo bytu alebo nebytového priestoru
 • číslo poschodia
 • číslo vchodu
 • číslo spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, prípadne priľahlom pozemku, súpisnom čísle stavby a parcelnom čísle pozemku, na ktorom je dom postavený
 • veľkosť spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku, v prípade, ak nehnuteľnosť je v spoluvlastníctve viacerých osôb

Podpisy na návrhu na vklad nemusia byť úradne osvedčené. Pozor, osvedčiť však treba podpisy na zmluvách. 

Koľko trvá návrh na vklad a čo to stojí?

Kataster rozhoduje o návrhu na vklad do 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy doručíte návrh. Ak podávate osobne, platíte kolky v hodnote 66 eur, ak elektronicky ušetríte polovicu - na e-kolky miniete 33 eur. 

V ponuke je aj zrýchlená forma rozhodnutia - tzv. urýchlené konanie o návrhu na vklad. Osobne táto možnosť stojí 265,50 eur, ak podávate návrh elektronicky, ušetríte viac ako polovicu sumy - táto služba je spoplatnená sumou 130 eur. Zrýchlený návrh znamená, že kataster rozhodne do 15 kalendárnych dní odo dňa, kedy doručíte návrh. 

Kataster môže o návrhu na vklad rozhodnúť aj jeho prerušením či zastavením.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5