Núdzový stav kvôli COVID-19: za porušenie karentény aj 4 roky "na tvrdo". Čo všetko sa môže a nemôže?

14.10.2020 | Barbora Magočová, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


V snahe riešiť situáciu spôsobenú koronavírusom bol vyhlásený núdzový stav. Do akej miery ho môže vláda ešte rozšíriť a ako sa to môže dotknúť bežných občanov?


Núdzový stav môže byť vyhlásený len na určitý čas

Od pondelka 1. 10. 2020 bol vládou vyhlásený núdzový stav. 

Pre vyhlásenie núdzového stavu sú stanovené veľmi prísne zákonné podmienky. Upravuje ich ústavný zákon, ktorý v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu rozširuje právomoci exekutívy. Tento postup je v súčasnosti odôvodnený ochranou života a zdravia obyvateľov Slovenskej republiky v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID‑19.

Podľa zákona môže byť núdzový stav vyhlásený len na určitý čas. V zásade má trvať len nevyhnutú dobu; maximálne však 90 dní. Odborná verejnosť sa zhoduje na tom, že ak by vláda chcela tento stav predĺžiť, mohla by tak urobiť len prostredníctvom zmeny ústavného zákona. Otázkou je, ako k tomu (budúca) vláda pristúpi, a to aj vzhľadom na rôzne zverejňované predikcie ohľadom trvania pandémie, ktoré sú skôr pesimistické. 

 

Vláda môže zasiahnuť aj do práva na súkromný majetok

Ako už bolo uvedené vyššie, aktuálne je núdzový stav vyhlásený len pre oblasť zdravotníctva. V prípade, že by sa situácia zhoršila, smie ho vláda rozšíriť aj na ďalšie sektory či osoby. Podľa okolností rozšírenia ochorenia spôsobeného koronavírusom na území Slovenska by vláda mohla podľa zákona pristúpiť aj k tomu, že by:

  • obmedzila nedotknuteľnosť osôb a ich súkromia evakuáciou na určené miesto (napr. z dôvodu sprísnenia povinnej karantény),
  • uložila niektorých osobám alebo skupinám osôb pracovné povinnosti na zabezpečenie zásobovania, udržiavania pozemných komunikácií a železníc, vykonávania dopravy, prevádzkovania vodovodov a kanalizácií, výroby a rozvodu elektriny, plynu a tepla, výkonu zdravotnej starostlivosti, udržiavania verejného poriadku a tiež povinnosti k odstraňovaniu vzniknutých škôd,
  • obmedzila výkon vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na rozmiestnenie vojakov, príslušníkov ozbrojených zborov, zdravotníckych zariadení, zásobovacích zariadení, záchranných služieb a uvoľňovacích a iných technických zariadení
  • obmedzila výkon vlastníckeho práva k hnuteľných veciam zákazom vjazdu motorových vozidiel alebo obmedzením ich používania na súkromné účely a na podnikanie,
  • obmedzila nedotknuteľnosť obydlí na ubytovanie evakuovaných osôb,
  • obmedzila doručovanie poštových zásielok,
  • obmedzila slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v určenom čase a zákazom vstupu na postihnuté alebo bezprostredne ohrozené územie (napr. by mohla uzatvoriť konkrétne mestá),
  • obmedzila právo slobodne rozširovať informácie bez ohľadu na hranice štátu a slobodu prejavu na verejnosti,
  • zakázala uplatňovanie práva na štrajk (k tomuto obmedzeniu už vláda pristúpila v oblasti zdravotníctva).

Tip: Koronavírus: Zatvorené obchody, školy a hraničné kontroly

Nudzový stav: Vyššie tresty a pokuty, obmedzené práva

Zdroj: Shutterstock

Núdzový stav má vplyv aj na zvýšenie trestných sadzieb

Núdzový stav neznamená len širšie spektrum právomocí štátnych orgánov a väčšie reštrikcie pre občanov. Jeho vyhlásenie spôsobuje aj to, že za spáchanie určitých trestných činov môžete dostať oveľa prísnejší trest. Týka sa to napríklad trestného činu ublíženia na zdraví, ale aj krádeže či podvodu.

Dodajme, že v súvislosti s nedodržaním povinnej karantény sa sprísnenie trestnej sadzby vzťahuje aj na trestný čin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Za bežných okolností by bol páchateľ za úmyselné zavlečenie alebo rozšírenie choroby potrestaný odňatím slobody podľa konkrétnych okolností trestom odňatia slobody od jedného do ôsmich rokov. Ak sa uvedeného konania dopustíte za vyhláseného núdzového stavu, môžete si „odsedieť“ štyri až desať rokov. V tejto súvislosti treba dodať, že úmysel nemusí byť priamy – postačí aj nepriamy spočívajúci v tom, že ste vedeli, že svojím konaním môžete zavlečenie alebo rozšírenie spôsobiť, a pre prípad, že ho spôsobíte, boli ste s tým uzrozumení.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo