Dedičské konanie a bankový účet: možno vybrať peniaze aj pred oznámením úmrtia?

15.04.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Banky,sporenie - spravodajstvo


Čo sa deje s peniazmi na účte po smrti ich majiteľa? Ako prebieha dedičské konanie a ako k tomu pristupuje banka? Prinášame stručný prehľad.


Úmrtie fyzickej osoby je z pohľadu zákona potrebné nahlásiť na mnohých miestach. Okrem iného aj v banke. Existuje na to špeciálny formulár: Oznámenie o úmrtí. Banka následne zablokuje účet, zruší informačné služby cez SMS a e-maily či zruší dispozičné práva na účet. Robí tak v zmysle zákona, pretože čaká na dedičské konanie, ktorého je bankový účet súčasťou.

V prípade úmrtia blízkej osoby však v mnohých prípadoch nestačí riešiť len samotný bankový účet, ale aj úverové produkty. Banky pozostalým odporúčajú bezodkladne informovať príslušnú banku o úmrtí. Neinformovanie banky o úmrtí klienta môže mať za následok omeškanie sa so splátkami, čo sťaží situáciu dedičom neskôr, pretože na nich prechádza povinnosť splatiť úver, nakoľko za tento záväzok zodpovedajú až do výšky nadobudnutého dedičstva.

Čo sa deje s účtom v banke po oznámení úmrtia?

 • bankový účet dotknutej osoby je okamžite zablkovaný pre prichádzajúce/odchádzajúce platby

 • banka deaktivuje všetky informačné služby dotknutej osoby, najmä e-mail, SMS či push notifikácie

 • osobám disponujúcim s účtom dotknutej osoby je s okamžitou platnosťou zrušená plná moc s disponovaním na účtoch

 • v prípade spoločných účtov, po úmrtí jedného z majiteľov dôjde k zrušeniu trvalých príkazov zadaných zosnulým spolumajiteľom, po 14 dňoch od oznámenia úmrtia

 • v prípade spoločných účtov, po úmrtí jedného zo spolumajiteľov dôjde k zablokovaniu polovice peňažných prostriedkov evidovaných na účte ku dňu oznámenia úmrtia

 • úročenie úverových produktov bude zastavené

 • dlžná čiastka úverových produktov bude prihlásená do dedičského konania

 • po dobu trvania dedičského konania nie je možné vyplácať peniaze a zrušiť účty

 

dedenie a bankový účet: ako postupovať?

Zdroj: Shutterstock

Možno vybrať peniaze z účtu pred oznámením úmrtia?

Netreba zabúdať, že okamihom, kedy prechádza majetok poručiteľa na dedičov, je moment smrti poručiteľa. Ak teda peniaze vyberiete alebo pošlete z bankového účta zosnulého po jeho smrti, môže to byť vyhodnotené ako krádež, resp. neoprávnené nakladanie s cudzím majetkom. V prípade vlastníctva účtu, vkladu alebo vkladnej knižky totiž banka súdnemu komisárovi oznámi zostatok, ktorý bol na účte, vklade alebo vkladnej knižke ku dňu smrti poručiteľa. Dedia sa finančné prostriedky vo výške, v akej boli na účte v deň poručiteľovej smrti a príslušenstvo týchto pros­triedkov.

Pri dedičskom konaní teda súd nakladá aj s informáciou o stave účtu zo dňa, kedy dotknutá osoba zomrela. Táto suma je aj v rozhodnutí o dedičstve rozdelená medzi dedičov. Ak však finančné prostriedky na účte chýbajú, je na dotknutých dedičoch, aby sa domáhali vydania zvyšku dedičstva od toho, kto uvedené finančné prostriedky vybral, a to výz­vou na zaplatenie a potom prípadne návrhom na súd na vydanie bezdôvodného obohatenia.

Kto dedí a akým spôsobom to prebieha?

Dedenie upravuje Občiansky zákonník a konanie o dedičstve Občiansky súdny poriadok. Postup je nasledovný:

 • Ak zosnulý nezanechal závet, dedí sa zo zákona.

 • Keď manželstvo trvalo až do smrti jedného z manželov, najskôr sa vysporiadava bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a až zvyšná polovica sa dedí rovným dielom medzi manželku a deti.

 • Ak zosnulý nemal žiadnych potomkov, v druhej skupine dedí manžel/manželka, rodičia poručiteľa a tí, ktorí žili so zosnulým aspoň počas jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti.

 • V tretej skupine dedia poručiteľovi súrodenci a opäť osoby, ktoré s ním žili počas aspoň jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti. Ak niektorí zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.

 • Vo štvrtej teda poslednej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti, čiže poručiteľovi ujovia, strýkovia a tety.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 5 krát 5 0.5