Práca popri poberaní materského? Súd dal otcom novú nádej

14.04.2020 | Barbora Magočová, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Riešite s manželkou starostlivosť o dieťa? Ak chcete poberať materské a zároveň obaja naplno pracovať, na Sociálnej poisťovni zatiaľ nepochodíte. Vďaka nedávnemu súdnemu rozhodnutiu ale svitá na lepšie časy. 


Súdy sa ohľadom materského pre otcov nevedia dohodnúť

Približne od septembra roku 2018 Sociálna poisťovňa prestala otcom pracujúcim popri rodičovskej dovolenke priznávať nárok na materské. Odmietanie poskytovania materského v prípade súbehu rodičovskej dovolenky a nového pracovného pomeru odôvodňovala tým, že pracujúci otcovia sa o deti osobne nestarajú a z dôvodu výkonu zárobkovej činnosti im nie je potrebné kompenzovať stratu príjmu.

Niektorí otcovia rozhodovaciu činnosť poisťovne akceptovali, iní sa obrátili so žalobami na príslušné správne súdy. Len nedávno sme vás v našom článku informovali o rozhodnutí, ktoré sa týkalo uvedenej problematiky; v decembri minulého roka ho vydal Krajský súd Žilina a v podstate v ňom prevzal argumentáciu Sociálnej poisťovne.

Už vo februári tohto roka sa ale iný súd pre zmenu postavil na stranu otcov. Krajský súd Trnava prišiel s právnym názorom, ktorý pracujúcim otcom ponúka nádej, že Sociálna poisťovňa svoju prax vo veci nepriznávania materského v budúcnosti prehodnotí.

 

Krajský súd Žilina: Materské je náhradou príjmu, otcovia musia byť s dieťaťom

V rozhodnutí zo dňa 10. 12. 2019 vydanom pod sp.zn. 28Sa/14/2019 posudzoval Krajský súd Žilina nárok na materské v prípade otca, ktorý nastúpil na rodičovskú dovolenku; v súvislosti s jej čerpaním však so svojím zamestnávateľom uzavrel ďalšiu pracovnú zmluvu na iný (hoci čiastočne podobný) druh práce. Keď požiadal o materské, Sociálna poisťovňa mu ho nepriznala. Zdôvodnila to tým, že nesplnil podmienku prevzatia starostlivosti o dieťa, pretože mu jeho nový pracovný pomer neumožňuje, aby sa o dieťa staral v potrebnom rozsahu osobne. Dodajme, že v pracovnom pomere, z ktorého si uplatnil dávku na materské, mal dojednaný pracovný čas v rozsahu 37,5 hodín týždenne. V novom pracovnom pomere zostala táto dĺžka pracovného času zachovaná.

Otec sa teda obrátil na správny súd. Sociálna poisťovňa sa na výzvu súdu vyjadrila, že dávku nepriznala aj preto, lebo z okolností prípadu vyplynulo, že úmyslom otca bolo naďalej pracovať. Starostlivosť o dieťa fakticky zabezpečila iná osoba. Krajský súd Žilina svoje rozhodnutie založil najmä výklade ustanovenia § 49 ods. 2 písm. d) zákona o sociálnom poistení, ktoré vznik nároku otca na rodičovskej dovolenke na materské podmieňuje tým, že:

  1. sa na tom otec s matkou najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu dohodne,
  2. matka nebude na to isté dieťa poberať materské alebo rodičovský príspevok,
  3. otec prevezme dieťa do starostlivosti.

Práve poslednú z vyššie uvedených podmienok vyložil súd tak, že prevzatím do starostlivosti sa podľa zákona rozumie jej osobný výkon. Ak má teda otec zároveň pracovať 37,5 hodiny týždenne, je podľa súdu evidentné, že dieťaťu v útlom veku musí reálne poskytovať podstatnú časť starostlivosti niekto iný. Materské má byť podľa súdu náhradou za výpadok príjmu z pracovného pomeru, ktorý otec nemôže dosahovať práve kvôli starostlivosti o dieťa. Hoci sa otec bránil, že podstatná časť jeho pracovnej náplne je vykonávaná formou home office, nepomohlo to. Súd žalobu otca zamietol.

Môže otec pracovať aj poberať materské?

Zdroj: Shutterstock

Krajský súd Trnava: Sociálna poisťovňa pracujúcich otcov diskriminuje

Krajský súd Trnava sa k problematike vzniku nároku na materské v prípade súbežného pracovného pomeru vyjadril (napríklad) v rozhodnutí zo dňa 3. 2. 2020, vydaným pod sp.zn. 44Sa/5/2019. Zo skutkového hľadiska boli okolnosti prípadu veľmi podobné okolnostiam posudzovaným žilinským krajským súdom. Z hľadiska miery starostlivosti o dieťa by sa dalo dokonca povedať, že otec jej v tomto prípade venoval ešte menej priestoru, keďže dĺžka jeho pracovného času v pracovnom pomere vykonávanom súbežne popri rodičovskej dovolenke činila až 40 hodín týždenne (t.j. o 2,5 hodiny viac, než u otca zo žilinského kraja). Otec navyše otvorene priznal, že po väčšinu dňa zabezpečujú starostlivosť o dieťa starí rodičia. Sociálna poisťovňa opäť materské nepriznala, pretože otec podľa jej názoru nespĺňal podmienku prevzatia starostlivosti o dieťa.

Súd však tentokrát jej rozhodnutie zrušil. V prvom rade poisťovňu upozornil, že sa dopúšťa nesprávneho výkladu podmienky prevzatia dieťaťa do starostlivosti. Tú je potrebné chápať tak, že okrem osobne poskytovanej starostlivosti je možné ju zabezpečiť aj inou plnoletou osobou (starí rodičia, opatrovateľka) či inštitúciou (jasle).

Okrem toho poukázal na prax poisťovne, ktorá matkám popri poberaní materského umožňuje pracovať, zatiaľ čo o dieťa sa stará iná osoba. Vzhľadom na to, že otcom rovnaké právo nepriznáva, dopúšťa sa ich diskriminácie na základe pohlavia.

Aktuálny stav je teda taký, že ak spadáte do obvodu Krajského súdu Žilina, na materské v prípade súbehu rodičovskej dovolenky a výkonu práce zrejme nedosiahnete. Ak naopak patríte pod Trnavu, existuje slušná šanca, že vám bude priznané. Oba súdy sa zhodujú na tom, že ak chcete popri poberaní materského pracovať, musí ísť o iný pracovný pomer, než ten, z ktorého plynie nárok na uvedenú dávku. Na celoslovenskej úrovni by judikatúru mohol záväzne zjednotiť Najvyšší súd. Momentálne teda nezostáva nič iné, než čakať, na koho stranu sa v konaní o prípadnej kasačnej sťažnosti prikloní.


Kvíz: 9 najčastejších otázok a odpovedí o materskom

Aké sú podmienky nároku na materskéPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo