Aká môže býť výška dávky počas nezamestnanosti?

17.04.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Prišli ste kvôli koronavírusu o prácu? Pozrite si, kedy máte nárok na dávku v nezamestnanosti. Prinášame tiež návod ako požiadať o dávku.


Kedy máte nárok na dávku počas nezamestnanosti? Musíte byť zamestnanec, ktorý bol povinne nemocensky poistený a prišiel o prácu. V zákone sa to v skratke spomína tak, že je to fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem podľa zákona o sociálnom poistení.

Na dávku v nezamestnanosti má nárok poistenec, ak v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky (730 dní).

V prípade, že ste pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov boli zamestnaní na dobu určitú, máte nárok na dávku, ak ste v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie boli:

 • poistení v nezamestnanosti,

  • tzn. platili poistné na poistenie v nezamestnanosti, či už ako zamestnanec (zamestnaný na dobu určitú), alebo dobrovoľne a to najmenej dva roky (730 dní),

 • a zároveň ste neboli povinne poistení v nezamestnanosti z iného výkonu činnosti zamestnanca.

Na dávku v nezamestnanosti nemajú nárok osoby:

 • zamestnané na základe dohody o brigádnickej práci študentov

 • zamestnané na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorá má priznanú nejakú formu dôchodku

 • v rámci štúdia formou odbornej praxe cez strednú alebo vysokú školu

Ak je vám vyplácané ošetrovné, materské, nemocenské či rodičovský príspevok, nemáte tiež nárok na dávku v nezamestnanosti.

 

ako žiadať o podporu v nezamestnanosti koronavírus

Zdroj: Shutterstock

Ako požiadať o dávku v nezamestnanosti (návod)

 1. Ak ste zaradená/ý do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, o dávku v nezamestnanosti požiadate vypísaním formulára Žiadosť o dávku v nezamestnanosti. K nemu priložíte Oznámenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie.
 2. Ak ste v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie vykonávali zárobkovú činnosť na území iného členského štátu Európskej únie, k žiadosti priložíte aj formulár PD U1 (ak vám ho príslušná inštitúcia Európskej únie vystavila; v opačnom prípade si ho Sociálna poisťovňa vyžiada od príslušnej inštitúcie sama) a doklady preukazujúce výkon práce na území štátu Európskej únie (napr. pracovnú zmluvu, výplatné pásky, atď.).

 3. Všetky uvedené dokumenty doručíte pobočke Sociálnej poisťovne nasledovným spôsobom:
  e-mailom (aj po naskenovaní), poštou, vhodením žiadosti o dávku v nezamestnanosti do schránky pri vstupe do budovy pobočky Sociálnej poisťovne. Kontakty na príslušné pobočky nájdete priamo na stránke Sociálnej poisťovne.

 4. Po doručení Sociálna poisťovňa začne konanie o dávke a vydá rozhodnutie, ktoré doručí žiadateľovi.

V prípade nezrovnalostí v doručených dokumentoch vás bude kontaktovať príslušná pobočka Sociálnej poisťovne telefonicky, resp. e-mailom.

O predĺženie podpory v nezamestnanosti netreba žiadať

Vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu so šírením ochorenia Covid-19 bola schválená novela Zákonníka práce, účinná od 4. apríla 2020, ktorou sa dopĺňa aj zákon o sociálnom poistení. Novelou dochádza k predĺženiu podporného obdobia v nezamestnanosti o jeden mesiac. Predĺženie podporného obdobia sa vzťahuje na tých poistencov, ktorým uplynulo podporné obdobie odo dňa vyhlásenia krízovej situácie, to znamená od 12. marca 2020, a sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Sociálna poisťovňa týmto poistencom predĺži podporné obdobie automaticky - bez potreby podania žiadosti o predĺženie podporného obdobia.

Rozhodnutie o predĺžení podporného obdobia začne Sociálna poisťovňa zasielať poistencom postupne, aj vzhľadom na enormné zaťaženie zamestnancov Sociálnej poisťovne.

Dávka v nezamestnanosti za predĺžené podporné obdobie bude vyplatená spôsobom uvedeným poistencom v žiadosti o dávku v nezamestnanosti, na základe ktorej mu bol priznaný nárok na dávku v nezamestnanosti, najskôr v mesiaci máj 2020.

Zdroj: Sociálna poisťovňaPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvoh