Práca z domu a stravné lístky: čo hovorí zákon?

22.10.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Zamestnanci majú nárok na gastráče po odpracovaní štyroch hodín denne a to bez ohľadu na to či pracujú z domu alebo zo sídla firmy. Výnimkou je zavretie prevádzky či celozávodné voľno.


V súvislosti s mimoriadnou situáciou vyplývajúcou z prijatých vládnych opatrení proti šíreniu infekčného ochorenia COVID-19 sa u mnohých zamestnancov zmenila dočasne forma a režim ich práce na výkon práce z domu, tzv. home office. Ako túto situáciu upravuje Zákonník práce? Majú zamestnanci nárok na stravovanie počas vykonávania práce touto formou?

Zamestnanci pracujúci z domu viac ako štyri hodiny počas pracovného dňa majú nárok na stravné lístky. Nárok na stravné lístky má totiž každý zamestnanec, ktorý vykonal svoju prácu, a to bez ohľadu na to, či ju vykonával z domu, alebo na inom pracovisku. 

V zmysle ustanovení § 52 ods. 5 Zákonník práce v danom prípade nemožno považovať vykonávanú prácu za domácku prácu alebo teleprácu a napríklad aj učitelia škôl majú tiež nárok na stravný lístok tak, ako keby vykonávali túto prácu priamo na pracoviskách zamestnávateľa.

Zavretá prevádzka či celozávodná dovolenka sú problém

Iná situácia však môže nastať vtedy, ak zamestnávateľ musel uzatvoriť prevádzku a zamestnanec zostal doma z titulu prekážky na strane zamestnávateľa. V takejto situácii zamestnancovi nevzniká nárok na stravné - nepracuje totiž a neodpracoval ani viac ako štyri hodiny denne. Ak nie je v kolektívnej zmluve alebo iných interných predpisoch dohodnuté inak, podobná situácia nastane aj v prípade nariadenia celozávodnej dovolenky.

V prípade, že sa zamestnávateľ rozhodol použiť inštitút nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, vzniká zamestnancovi, ktorý odpracoval viac ako štyri hodiny denne, nárok na stravné lístky.

Pri home office musia byť splnené tieto podmienky:

  • musí byť so súhlasom zamestnanca,

  • práca musí byť vhodná na výkon z domu.

 

gastrolístky a home office

Zdroj: Pixabay

Príspevok na stravu môže mať viacero podôb

Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie svojim zamestnancom najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny buď vo vlastnom stravovacom zariadení, prípadne v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo - najbežnejšie - zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom subjektu oprávneného sprostredkovať stravovacie služby, a to najčastejšie formou stravovacích poukážok alebo elektronických stravovacích kariet.

Zákon tiež ďalej hovorí, že ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.

Koľko hradí zamestnávateľ a koľko zamestnanec?

Firma prispieva zamestnancovi na stravu sumou vo výške najmenej 55% ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Tak hovorí zákonník práce. 

Suma stravného pre pracovnú cestu v trvaní 5 až 12 hodín je v súčasnosti 5,10 eura, príspevok zamestnávateľa teda nesmie prekročiť sumu 2,81 eura. Okrem toho poskytuje zamestnávateľ na stravovanie zamestnancom príspevok podľa zákona o sociálnom fonde.

Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu.

Firma môže upravovať podmienky stravovania či náhrady stravy

Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov

  • upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci, alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci,

  • umožniť stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom,

  • rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie, a ktorým bude prispievať na stravovaniePomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5