Ako si najať advokáta a koľko to bude stáť?

11.05.2020 | Barbora Magočová, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Prevody nehnuteľností, spory so susedmi či vyporiadanie majetku po rozvode – v týchto situáciách je lepšie obrátiť sa na advokáta. Ako ho nájsť a koľko mu zaplatíte? Kedy máte nárok na bezplatnú právnu pomoc?


Spoľahnite sa na referencie alebo oslovte viacerých e-mailom

Aj keď ste pri iných službách zvyknutí navštíviť najbližšiu kamennú prevádzku, v prípade advokácie to nerobte. Existujú na to pádne dôvody. Advokáti sú pomerne zaneprázdnení ľudia, svoj pracovný čas trávia často mimo kancelárie a ak tam aj sú, zväčša sa vám nebudú venovať bez ohlásenia. Vžitá predstava, že takmer akýkoľvek právny problém môže byť vyriešený jednoznačnou odpoveďou do piatich (maximálne desiatich) minút, je veľmi vzdialená realite. Zodpovedný advokát musí aj za zdanlivo jednoduchou kauzou hľadať špecifické okolnosti, na ktoré sa vás podrobne povypytuje; tí úplne najopatrnejší svoje stanovisko poskytujú len písomne, keď si ho znovu overia aj v texte príslušného zákona (hoci ho majú dôkladne naštudovaný) a prelustrujú aj najnovšiu judikatúru. Ak teda nájdete advokáta, ktorý vás príjme tzv.  na počkanie, býva to skôr podozrivé. Každý nový klient si vyžaduje dostatok nerušeného času, aby sa eliminovalo riziko, že sa v jeho prípade niečo dôležité prehliadne.

Ideálnou stratégiou pri hľadaní advokáta, s ktorou máte najväčšiu šancu na obojstranne vyhovujúcu spoluprácu vedúcu k úspechu, býva oslovenie advokáta e-mailom. V ňom popíšete, čo by ste potrebovali právne ošetriť či vyriešiť, najlepšie aj s návrhom konkrétneho termínu, dokedy by to malo byť hotové. Ak vzhľadom na dobré referencie od známych netrváte na osobe konkrétneho advokáta, môžete rozoslať hromadný e-mail viacerým advokátom, ktorých si vyhľadáte (napríklad podľa sídla kancelárie alebo ich špecializácie) na webových stránkach Slovenskej advokátskej komory (SAK). V jej zozname je zapísaný každý, kto dosiahol patričné vzdelanie a zložil odbornú skúšku potrebnú na to, aby v súlade so slovenskými právnymi predpismi zastupoval klientov či poskytoval odborné právne rady. Evidovanie advokáta v uvedenom zozname zároveň  garantuje, že tento za kvalitu (či naopak nekvalitu) poskytnutia právnych služieb bude niesť aj patričnú zodpovednosť. Ak teda právnika, ktorého sa chystáte osloviť, v zozname advokátov zverejnenom komorou nenájdete, zvážte, či ho budete vôbec kontaktovať. Do advokátskej kancelárie sa spravidla môžete objednať aj telefonicky. E-mailovú adresu aj telefónne číslo nájdete v už spomínanom zozname advokátov zverejnenom na webe SAKu.

 

Koľko si na advokáta pripraviť peňazí?

Na odmenu za požadované právne služby sa môžete spýtať už pri dojednávaní termínu. Mnoho advokátov však bude chcieť vašu záležitosť podrobnejšie posúdiť a cenu určiť až podľa skutočného rozsahu a zložitosti kauzy. Všeobecne však môžete očakávať 4 nasledujúce varianty odmien:

  1. Hodinová odmena patrí medzi najbežnejšie používané s tým, že u rôznych advokátov je nastavená odlišne; rozdiely sú odôvodnené povahou riešenej problematiky a tiež tým, aké má advokátska kancelária renomé. Výška odmeny závisí aj od regiónu, v ktorom advokát pôsobí; v Bratislave si pravdepodobne za svoje služby vypýta viac, než v malom okresnom mestečku. V priemere čakajte od 30,- EUR do 100,‑ EUR na hodinu (výnimočne aj viac).
  2. Odmena určená paušálnou čiastkou spočíva v tom, že za vyriešenie celej kauzy zaplatíte konkrétnu vopred stanovenú sumu. Tento druh odmeny sa však v praxi reálne uplatňuje len pri niektorých službách – napríklad pri zakladaní obchodných spoločností či bežnejších zmluvách (darovacia či kúpna na nehnuteľnosť). V mnohých kauzách ju advokáti nedojednávajú preto, lebo skutočný časový rozsah práce vopred nemožno dobre odhadnúť (najmä ak závisí aj od komunikácie s protistranou alebo ak ide o zastúpenie v súdnom spore).
  3. Podielová odmena je určená podielom na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok tohto konania veľmi neistý a advokát vás o tom poučí. Maximálna výška nesmie presiahnuť 20 % z hodnoty veci a advokát na ňu má právo, len ak vo veci dosiahol úspech. V prípade čiastočného neúspechu sa pomerne znižuje aj samotná odmena.
  4. Tarifná odmena advokátovi náleží, ak sa s ním nedohodnete inak. Ide o odmenu určenú podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z., o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Konkrétne sadzby sú odstupňované podľa tzv. tarifnej hodnoty veci (napr. výšky vymáhanej pohľadávky) a ich podrobný prehľad nájdete v našom článku: Koľko stojí súdny spor, v ktorom vymáhate pohľadávku?

Pre úplnosť treba dodať, že keď vám advokát vyhrá súdny spor, zaviaže súd protistranu, aby vám náklady na právne služby preplatila práve vo výške tarifnej odmeny – v konečnom dôsledku sa vám teda vaše náklady na advokáta nakoniec vrátia.

Návod ako si najať advokáta

Zdroj: Shutterstock

Kedy máte nárok na bezplatnú právnu pomoc?

Ak spĺňate stanovené podmienky, ponúka vám zákon aj možnosť bezplatných právnych služieb. Tieto sú zabezpečované prostredníctvom oblastných kancelárií Centra právnej pomoci. Vaša finančná účasť za poskytnutie právnej pomoci sa nevyžaduje, ak:

  1. váš príjem nepresahuje 1,4-násobok sumy životného minima a nemôžete si využívanie právnych služieb zabezpečiť ani svojím majetkom,
  2. váš spor sa z právneho hľadiska nejaví ako zrejme bezúspešný,
  3. hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy (netýka sa sporov, ktorých hodnotu nie je možné vyčísliť v peniazoch, napr. rozvod či určenie otcovstva).

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci sa podáva vo forme vyplneného formulára, ktorý nájdete na stránkach Centra právnej pomoci alebo v ktorejkoľvek jeho kancelárii.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5