Kedy navštíviť advokáta a kedy notára

08.06.2020 | Barbora Magočová, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Notár aj advokát sa venujú riešeniu právnych záležitostí. Ak váhate, s čím sa obrátiť na advokáta a čo pre vás naopak zabezpečí len notár, čítajte ďalej.


Advokáta navštívte, ak potrebujete poradiť

Advokáti sa v rámci výkonu svojej profesie zameriavajú najmä na presadzovanie a obhajovanie záujmov svojich klientov. Mnoho ľudí sa domnieva, že so špecifickým právnym problémom sa treba obrátiť na špecializovaného advokáta; v skutočnosti však na trhu pôsobí mnoho advokátskych kancelárii, ktoré sa venujú tzv. generálnej praxi. Znamená to, že sú schopné poskytnúť pomoc v širokom spektre právnych oblastí. Aj samotná advokátska skúška je koncipovaná tak, aby budúci advokát preukázal svoju odbornú pripravenosť naprieč všetkými frekventovanými právnymi odvetviami. 

Užšia špecializácia advokátov väčšinou prichádza až v neskorších rokoch praxe. V súvislosti s uvedeným možno advokátov rozdeliť na dve základné skupiny: advokátov, ktorí riešia najmä súkromnoprávne prípady a advokátov, ktorí sa naopak zaoberajú najmä trestným právom. Obe skupiny sa však prelínajú a stretnete sa aj s advokátom, ktorý sa venuje obom disciplínam približne rovnako. 

Za advokátom „civilistom“, čiže advokátom, ktorý rieši súkromnoprávne kauzy, sa vydajte napríklad ak:

  • potrebujete vypracovať zložitejšiu zmluvu alebo zmluvu, ktorá sa týka plnenia s vyššou finančnou hodnotou (typicky kúpnu zmluvu, ktorou sa prevádza vlastnícke právo k nehnuteľnosti, rôzne zmluvy medzi podnikateľmi alebo nájomnú zmluvu),
  • s vami zamestnávateľ rozviazal pracovný pomer a domnievate sa, že to neurobil v súlade so zákonom,
  • ste naopak zamestnávateľom a chcete so zamestnancom rozviazať pracovný pomer s tým, že už vopred tušíte, že zamestnanec sa môže proti jeho skončeniu brániť,
  • chcete riešiť vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
  • potrebujete pomôcť s rozvodom manželstva,
  • chcete súd požiadať o zvýšenie či zníženie výživného (typicky ako zákonný zástupca maloletého dieťaťa, ale aj v iných prípadoch uplatňovania práva na výživné – bližšie Výživné sa neplatí len deťom - kto vás oň ešte môže žiadať?),
  • potrebujete vymôcť peňažnú pohľadávku,
  • chcete vyriešiť šikanovanie zo strany suseda, známeho či zamestnávateľa.
 

Na advokáta „trestňáka“ sa obráťte, ak:

  • ste podozrivý či dokonca obvinený z trestnej činnosti,
  • ste trestnou činnosťou poškodený.

Ak riešite právny problém týkajúci sa sociálneho zabezpečenia, rôznych dávok či daní alebo autorského práva, vždy sa radšej dopredu (napríklad telefonicky) ubezpečte, že sa vami oslovená advokátska kancelária týmto odvetviam venuje. Prípady z uvedených oblastí práva nemusí každý advokát riešiť na pravidelnej báze a možno vám radšej odporučí iného kolegu, ktorý sa na ne naopak špecializuje.

Tip: Súdne poplatky v roku 2020: Kedy sa súdite zadarmo?

Kedy navštíviť advokáta a kedy notára

Zdroj: Shutterstock

Za notárom najmä vtedy, keď potrebujete osvedčiť skutočnosť či stav

Notár je (na rozdiel od advokáta) od štátu poverený právomocami, vďaka ktorým jeho úkony majú kvalifikovanú právnu závažnosť. Podobne ako za advokátom, aj za notárom môžete ísť, ak chcete spísať zmluvu – notár vám však zmluvný text môže vteliť do formy notárskej zápisnice. Jej výhodou je, že má zo zákona silu verejnej listiny. Ak by váš zmluvný partner dohodu vo forme notárskej zápisnice pred súdom spochybnil, musel by preukazovať, že ide (lapidárne povedané) o podvrh. V súvislosti s procesom vzniku zápisnice a jej následnou evidenciou je pre neho preukázanie uvedenej skutočnosti prakticky nemožné. Ak má teda zmluva formu notárskej zápisnice, skutočne pre ňu platí české príslovečné: „Co je psáno, to je dáno“. Mnoho zmlúv vzniká tak, že advokát s ohľadom na hlbšiu znalosť konkrétnych záujmov svojho klienta pripraví ich text; následne sú však uzatvorené vo forme notárskej zápisnice, aby mali požadovanú dôkaznú hodnotu.

V praxi vyššiu dôkaznú silu notárskej zápisnice využívajú tiež záujemcovia o spísanie závetu. Zároveň zákon ohľadom niektorých úkonov dokonca ich spísanie vo forme notárskej zápisnice povinne vyžaduje. Ide napríklad o dohodu manželov o rozšírení alebo zúžení rozsahu ich bezpodielového spoluvlastníctva či testament maloletých, ktorí dovŕšili 15. rok veku. 

Okrem iného notár osvedčuje pravosť podpisov či zhodu kópie listiny s originálom. V súčasnosti pribúda tiež prípadov, v ktorých notár osvedčí, že na webovej stránke či sociálnej sieti skutočne bol v určitej dobe zverejnený určitý obsah (napríklad pri riešení nárokov vyplývajúcich z ochrany osobnosti či rôznych sporov medzi obchodnými konkurentami). 

U notára sa tiež riešia úkony súvisiace s dedičským konaním po poručiteľovi – zatiaľ čo advokát vám v súvislosti s dedičským konaním pomôže napríklad so žalobou na neplatnosť poslednej vôle, notár má pôsobiť nestranne a  vybaviť dedičské konanie tak, aby bol majetok poručiteľa rozdelený medzi dedičov v súlade so zákonom.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5h