SZČO reklamuje produkty rovnako ako fyzická osoba. Zaúčtovanie je zložitejšie

25.06.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Ak SZČO zistí odhalí nekvalitný výrobok, môže si uplatniť reklamáciu voči dodávateľovi, rovnako ako fyzická osoba. Zaúčtovanie závisí najmä od toho, či si podnikateľ vedie podvojné účtovníctvo alebo nie.


Pod vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Ako sa však postupuje, ak ide o reklamačné konanie živnostníka? Živnostník resp. SZČO podniká vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a keďže produkt kupuje do užívania ako fyzická osoba, platia pre ňho rovnaké podmienky ako pre bežného spotrebiteľa. Rozdiel je len v účtovníctve - záleží na tom, či si SZČO vedie jednoduché alebo podvojné účtovníctvo

Ak si živnostník na konci daňového obdobia povie, že si uplatňuje paušálne výdavky a nedokladuje reálne výdavky - tým pádom nerieši vo svojom podnikaní ani reklamácie. Ak ide o podnikateľa, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva, reklamáciu musí riadne zaúčtovať. 

V zásade ide najmä o to, či už je daný výrobok po kúpe evidovaný v účtovníctve alebo ešte nie. Ak ešte nie je a po zistení vady sa vymení pri reklamácii napríklad počítača alebo mobilného telefónu kus za kus, v účtovníctve sa to nemusí objaviť. Iné je to však vo chvíli, keď je produkt riadne zaúčtovaný a k poruche alebo k odstúpeniu od zmluvy dôjde počas záručnej doby. Potom je potrebné s účtovníkom riešiť najmä to, či majiteľ produktu odstúpi od zmluvy alebo mu produkt opravia/vymenia - v účtovníctve sa obe situácie riešia inak.

Kedy má živnostník nárok na reklamáciu?

Reklamácie môžu vznikať z rôznych dôvodov, napr. z dôvodu:

 • zlej akosti veci,

 • poškodenia produktu,

 • nesprávne uvedenej ceny,

 • dodania iného tovaru alebo dodania iného množstva než požadovaného a pod.

 

Ako reklamuje výrobky živnostník?

Zdroj: Shutterstock

Čo robiť keď zistíte nedostatok?

 • V prípade zistenia vady výrobku je potrebné uplatniť reklamáciu bezodkladne (výrobok ďalej nepoužívať), a to u predávajúceho alebo u určenej osoby.

 • Predávajúci je povinný fyzickú osobu - SZČO - riadne informovať o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ako aj o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť sprístupnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.

 • Živnostník spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť.

 • Ak to charakter výrobku umožňuje, SZČO predávajúcemu (určenej osobe) výrobok odovzdá pri uplatnení reklamácie. Ak povaha výrobku neumožňuje doručiť výrobok predávajúcemu (určenej osobe), spotrebiteľ môže pri uplatnení reklamácie požadovať odstránenie vady na mieste, kde sa výrobok nachádza alebo si s predávajúcim (určenou osobou) dohodnúť spôsob prepravy výrobku.

 • Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie.

 • Pri uplatnení reklamácie je potrebné doložiť doklad o kúpe a/alebo záručný list (v prípade, ak bol spotrebiteľovi vydaný). 

 • Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (napr. elektronickou poštou), predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 • Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola reklamácia uplatnená. Lehotu na vybavenie reklamácie nie je možné žiadnym spôsobom predĺžiť. Po jej márnom uplynutí vzniká spotrebiteľovi nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí za reklamovaný výrobok.

 • Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na jeho výsledok všetky náklady znáša predávajúci.

 • Ak SZČO/spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže SZČO/spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba). Ak bude odborný posudok v prospech SZČO/spotrebiteľa, môže reklamáciu uplatniť znova; znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. 

Zákonný nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu vzniká len vtedy, keď živnostník spotrebiteľ zakúpil tovar prostredníctvom:

 • zmluvy uzavretej na diaľku (zmluvy medzi predávajúcim a SZČO/spotrebiteľom dohodnutej a uzavretej výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a SZČO/spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu), a

 • zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho 

Spotrebiteľ/SZČO môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci. Učiniť tak môže v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Na druhej strane, spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu.

Ako zaúčtovať reklamáciu produktu?

Spôsob účtovania reklamácií závisí tiež od toho:

 • čo je predmetom reklamácie,

 • či sa reklamovaný predmet sa dá opraviť, alebo nie,

 • či sa dá reklamovaný predmet vymeniť za nový,

 • či dodávka bola už zaplatená alebo nie,

 • či je reklamovaná cena v dôsledku nedostatočnej kvality a pod.

Väčšinou sa reklamácia rieši dobropisom

V podnikateľskej praxi sa bežne stáva, že dodaný tovar alebo produkt nie je v požadovanej kvalite, objednanom množstve, je poškodený, nefunkčný alebo má skrátka iné nedostatky a účtovná jednotka ich musí reklamovať. Pod reklamáciou rozumieme oznámenie predávajúcemu, že dodaný produkt nie sú v súlade so zmluvne dohodnutými podmienkami. Na uznanú reklamáciu, prípadne na zľavu z ceny sa vystavuje tzv. dobropis.

Zákon hovorí, že z pohľadu dodávateľa sa reklamácie voči odberateľovi účtujú v súlade s § 50 ods. 5 na účte 325 – Ostatné záväzky, na ktorom sa účtujú aj záväzky voči obchodnému partnerovi, ktorý preberá záručné záväzky za predané výkony. V praxi sa pri účtovaní reklamácií často zohľadňuje skutočnosť, či faktúra za dodávku bola alebo nebola pred uplatnením reklamácie zaplatená.

Pri účtovaní o reklamáciách je dôležitá aj tá skutočnosť, kedy možno o reklamáciách účtovať a v ktorom účtovnom období a kedy bude reklamácia vybavená. Taktiež odlišný postup pri účtovaní o reklamáciách bude u dodávateľa a iný bude u odberateľa.

Záleží aj na tom, či sa výrobok dá opraviť alebo nie

Spôsob účtovania reklamácií závisí od toho, čo je predmetom reklamácie, či odberateľ dodávateľovi reklamovaný tovar fyzicky vráti alebo nevráti, či reklamované zásoby sú opraviteľné, ako a kedy sa reklamácia vybaví, akým spôsobom účtujete výrobu a pod. 

Pre uplatňovanie, vybavovanie a účtovanie reklamácií neexistujú jednoznačné pravidlá, kritériá a postupy, preto sa každý prípad reklamácie posudzovať individuálne a vychádza sa z príslušných predpisov a zo zmlúv uzatvorených v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Najčastejším javom ale je, že pri účtovaní aj zmene stavu výrobkov sa celá dodávka vráti, dodávateľ vystaví dobropis a tento má vplyv na zníženie tržieb ako aj na zmenu stavu výrobkov/produktov.



Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5



Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.