Predĺženie doby na podanie daňového priznania - nový termín závisí od konca pandémie

23.06.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Lehota na podanie daňového priznania sa z dôvodu pandémie COVID-19 predĺžila pre všetky podnikateľské subjekty. Kedy treba podať daňové priznanie a zaplatiť? Prinášame prehľad.


Núdzový stav z titulu pandémie COVID-19 sa síce skončil v sobotu 13. júna, no mimoriadna situácia, ktorá sa začala ráno 12. marca 2020, trvá naďalej. Z pohľadu daní a povinností samostatne zárobkovo činných osôb je to kľúčové najmä preto, že núdzový stav a mimoriadna situácia automaticky oddialili termín na podávanie daňového priznania.

Kedy skončí mimoriadna situácia?

Zákon hovorí, že fyzická osoba podáva daňové priznanie k dani z príjmov vždy za kalendárny rok, a to v termíne do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka). V roku 2020 ale kvôli pandémii došlo k zmene resp. predĺženiu štandardného termínu a zároveň aj termínov s odkladom daňového priznania.

V súlade so zákonom č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2019 podáva v novej lehote - do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

Pozor! Skončenie pandémie je deň, kedy vláda SR odvolá na území SR mimoriadnu situáciu podľa osobitného predpisu. Ak teda vláda vyhlási napríklad skončenie pandémie v júli 2020, lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 bude do 31.augusta 2020. V tejto lehote je daňovník povinný daň aj zaplatiť. Núdzový stav bol síce zrušený, ale mimoriadna situácia naďalej trvá. Očakáva sa, že k jej ukončeniu prídu buď v júni alebo júli. 

kedy treba podať daňové priznanie v roku 2020?

Zdroj: Shutterstock

Termín sa predlžuje pre všetkých

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2019 je do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Takže ak obdobie pandémie skončí v júli 2020, termín na podanie daňového priznania bude do 31. augusta 2020 a rovnako aj daň z príjmov bude splatná dňom 31. augusta .2020.

V prípade, ak daňovník má zdaňovacie obdobie, ktorým je hospodársky rok, môže podať odklad daňového priznania k dani z príjmov, avšak toto oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, musí podať do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy dôjde k skončeniu pandémie, pričom lehota sa mu predĺži najviac o tri celé kalendárne mesiace alebo o celých šesť kalendárnych mesiacov od pôvodného termínu na podanie daňového priznania.

Čo ak som už požiadal(a) o odklad?

Ak ste ako daňovník podali odklad daňového priznania a to o celé tri alebo celých šesť kalendárnych mesiacov, pričom predĺžená lehota na podanie daňového priznania uplynie počas obdobia pandémie, daňové priznanie podáte v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom skončilo obdobie pandémie.

Koho sa to týka? Ak ste si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania do 30. Júna 2020 a obdobie pandémie (mimoriadna situácia) skončilo v júni 2020, termín na podanie daňového priznania sa vám automaticky predlžuje do 31. júla 2020.

V akej výške sa bude platiť poistné od júla 2020?

Dátum odovzdania daňového priznania ovplyvňuje aj to či a v akej výške bude daňovník platiť poistné v ďalšom období. A keďže daňové priznanie budú môcť SZČO podať až do konca mesiaca nasledujúceho po tom, ako vláda ukončí trvanie mimoriadnej situácie pre pandémiu - Sociálna poisťovňa im až po odovzdaní daňových priznaní za rok 2019 bude môcť určiť, či a v akej výške budú povinní platiť poistné v ďalšom období. V zásade prichádajú do úvahy tri situácie. 

1. SZČO, ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca 2020

Vznik poistenia sa im bude posudzovať k 1. júlu 2020 tak ako doteraz.

2. SZČO, ktoré nepodali daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca 2020 a využili „novú“ lehotu na podania daňového priznania počas pandémie:

Vznik poistenia sa im bude posudzovať k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania (tá závisí od skončenia mimoriadnej situácie – pandémie).

Príklad z praxe:

Vláda SR vyhlási skončenie mimoriadnej situácie – pandémie – v júni 2020, lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 sa tak končí 31. júla 2020. Vznik poistenia SZČO sa bude posudzovať k 1. októbru 2020. Táto SZČO bude platiť poistné na sociálne poistenie od 1. júla 2020 do 30. septembra 2020 v takej výške, v akej ho platila do 30. júna 2020 na základe daňového priznania za rok 2018. 

3. SZČO, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019:

Tejto skupine živnostníkov sa bude posudzovať vznik/zánik poistenia v závislosti od toho, či posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie najneskôr 30. septembra 2020 alebo po tomto dátume (závisí od skončenia mimoriadnej situácie – pandémie).

Ak lehota na podanie daňového priznania v predĺženej lehote skončí:

  • do 30. septembra 2020, vznik poistenia sa im posúdi k 1. decembru 2020;

  • po 30. septembri 2020, vznik poistenia sa im posúdi od prvého dňa tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania.

Sociálna poisťovňa má naďalej povinnosť oznámiť SZČO vznik poistenia, a to do 20 dní od tohto vzniku. Živnostníci teda dostanú po skončení mimoriadnej situácie od Sociálnej poisťovne písomné oznámenie aj s určením výšky „nového“ poistného na základe údajov z daňového priznania za rok 2019.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5