Ako si navýšiť dedičský podiel?

06.07.2020 | Barbora Magočová, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Okrem závetu ovplyvňujú veľkosť dedičských podielov aj iné úkony poručiteľa. Na čo možno v dedičskom konaní poukázať, aby ste z pozostalosti získali maximum?


Ak poručiteľ rozdal majetok ešte za života, treba to zohľadniť

Pri určovaní veľkosti dedičských podielov treba vždy myslieť aj na pravidlo započítania plnení poručiteľa v prospech dedičov. V zmysle tohto pravidla sa vo výške podielov zohľadní všetko, čo dediči od poručiteľa bezplatne dostali ešte za jeho života. Výnimkou sú len obvyklé darovania.

Príklad 1: Pozemok darovaný len jednému zo súrodencov

Ak na vás rodičia bezplatne previedli pozemok, zatiaľ čo na vášho súrodenca sa nedostalo, je veľmi pravdepodobné, že súrodenec bude v rámci dedičského konania požadovať, aby došlo k započítaniu hodnoty tohto pozemku na váš zákonný dedičský podiel, ktorý sa tým pádom zníži.

Príklad 2: Automobil ako dar k promócii

Rodič vám pri promócii daroval automobil s tým, že vaša rodina bola pomerne dobre situovaná a hodnotnejšie dary pri zvláštnych príležitostiach v nej neboli ničím výnimočným. Hodnota automobilu by sa na váš dedičský podiel v takom prípade nemala započítať – je však potrebné ustáť tvrdenie o obvyklosti takéhoto daru.

Ako si navýšiť dedičský podiel?

Zdroj: Shutterstock

Bezplatným prevodom nie je len darovanie

V praxi sa veľmi často stáva, že predkovia majú v úmysle potomkom hodnotnejší majetok darovať, ale „pre istotu“ (aj s prihliadnutím na možné započítanie v dedičskom konaní) sa uzatvorí kúpna zmluva, v ktorej je ako kúpna cena uvedená len symbolická čiastka. Tento postup bol súdmi odobrený ako legitímny; v zmysle dostupnej judikatúry ale treba vziať do úvahy aj skutočnosť, že budúci dediči boli takto „odmenení“ za dlhoročnú starostlivosť a doopatrovanie poručiteľa (bližšie napr. rozhodnutie Ústavného súdu SR, sp.zn. III. ÚS 412/2016-10 alebo rozhodnutie Krajského súdu Košice, sp.zn. 9Co/48/2015).

Na druhej strane však súdy ako dôvod zníženia dedičského podielu uznali napríklad dohodu o zúžení bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v dôsledku ktorej došlo k bezplatnému majetkovému zvýhodneniu pozostalého manžela; rovnaké následky by malo aj rozšírenie spoločného majetku o (pôvodne) výlučný majetok poručiteľa (bližšie rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, sp.zn. 21 Cdo 1531/2016).  

 

Dar nebol poskytnutý dedičovi, ale členovi jeho rodiny – ako ho započítať?

Započítanie darovania na dedičský podiel vždy nevyžaduje, aby bol dar poskytnutý priamo dedičovi. Ak má v rámci prvej dedičskej skupiny dediť potomok potomka (t.j. podiel dieťaťa prarodičov zdedí rovno vnuk kvôli predčasnému úmrtiu jeho rodiča), započítava sa na jeho dedičský podiel aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal jeho predok (vo vyššie uvedenom modelovom príklade sa započíta dar, ktorý prarodič poskytol rodičovi vnuka).

Na druhej strane však súdna prax dospela k tomu, že opačne to neplatí. Ak teda starí rodičia darujú vnukovi nehnuteľnosť, nemožno jej hodnotu v dedičskom konaní automaticky započítať na podiel jeho rodiča (bližšie rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, sp.zn. 21 Cdo 486/2016).

Kedy sa započítava pri dedení zo závetu

Pokiaľ sa dedičstvo rozdeľuje podľa testamentu, pripúšťa zákon započítanie v dvoch prípadoch. V prvom rade je k nemu možné pristúpiť, ak naň dal poručiteľ výslovný príkaz. Druhou možnosťou jeho uplatnenia je situácia, v ktorej by bol obdarovaný dedič v dôsledku bezplatného plnenia poručiteľa neodôvodnene zvýhodnený oproti tzv. neopomenuteľným dedičom. Takého postavenie majú podľa zákona potomkovia poručiteľa.

Ako započítanie prebieha a v akej hodnote sa dar započíta

Samotné započítanie sa realizuje tak, že hodnota bezplatného plnenia poručiteľa v prospech dediča sa pripočíta k celkovej hodnote zanechaného majetku; zo súčtu sa určí výška podielov podľa zákona a od takto vypočítaného podielu sa u dediča zvýhodneného bezplatným plnením odpočíta hodnota plnenia (najčastejšie daru).

Hodnota započítavaného plnenia sa stanovuje k okamihu jeho nadobudnutia dedičom. Dátum úmrtia poručiteľa či doba, v ktorej dochádza k započítaniu, teda nie je podstatná. Výška hodnoty plnenia sa odvíja od jeho všeobecnej ceny, ktorou sa rozumie cena, za ktorú by v danej lokalite bolo možné získať podobnú vec (k pravidlám pre započítanie bližšie napr. rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 3Cdo/40/2017).Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo