Exekúcie v koronakríze – aké možnosti využiť, aby ste sa im vyhli?

23.07.2020 | Barbora Magočová, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Pandémia priniesla niektoré ochranné inštitúty, vďaka ktorým môžete odvrátiť nepriaznivé následky vymáhania pohľadávok. Čítajte, čo sa dá robiť, ak vás šírenie COVID-19 uvrhlo do exekučného kolotoča.


Zjednodušené podmienky pre odklad exekúcie

Balíček opatrení zmierňujúcich ekonomické následky obmedzení proti šíreniu koronavírusu ponúka možnosť odloženia exekúcie. Z tohto benefitu môžete profitovať až do 1. decembra 2020. Fyzické osoby majú (až na nižšie uvedené výnimky) na odklad právny nárok.

Odklad vám nebude priznaný, len ak:

 • vaša žiadosť o odklad nebude úplná,
 • exekúcia už na vašu žiadosť bola odložená,
 • exekútor vám už vymáhanú pohľadávku povolil splácať formou splátkového kalendára,
 • exekúcia bola zastavená,
 • je voči vám vymáhaná pohľadávka na výživnom,
 • je voči vám vymáhané právo na nepeňažné plnenie,
 • exekučné konanie začalo už pred 12. marcom 2020.

V prípade, že exekútor na vašu žiadosť o odklad neprihliadne, musí vám tento postup bezodkladne zdôvodniť. Samotná žiadosť o odklad musí obsahovať vaše vyhlásenie, že vám v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej šírením COVID-19 prechodne poklesli príjmy a neodkladná exekúcia by pre vás alebo vašich rodinných príslušníkov mohla mať zvlášť nepriaznivé následky. K žiadosti musíte navyše pripojiť vyhlásenie o vašom majetku. Odklad exekúcie sa poskytuje na dobu 6 mesiacov od vydania upovedomenia o odklade, najdlhšie však do 1. 12. 2020. Dodajme, že jeho trvanie nemá vplyv na právo exekútora vykonávať úkony smerujúce k zisteniu a zabezpečeniu vášho exekvovateľného majetku.

 

Ak pre vás odklad neprichádza do úvahy, skúste požiadať o splátky

V prípade, že nespĺňate niektorú z podmienok pre odklad exekúcie alebo si exekúciu z akýchkoľvek dôvodov odložiť nechcete, môžete skúsiť aspoň požiadať o splátky. Žiadosť nie je naviazaná na zníženie príjmov v dôsledku pandémie a musí jej byť vyhovené, ak:

 • ste fyzickou osobou,
 • vymáhaný nárok ste nespochybnili,
 • o splátky ste ešte v prebiehajúcom exekučnom konaní nepožiadali,
 • vymáhaný dlh presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2 000 EUR,
 • vyhlásite, že vymáhaný dlh zaplatíte najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej budú rovnomerne rozvrhnuté,
 • prvú splátku vo výške najmenej 50 EUR zaplatíte do pätnástich dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlásite, že ďalšie splátky budete platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.

Splnenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených podmienok vám môže exekútor odpustiť, ak s tým veriteľ vyjadrí súhlas. V prípade, že niektorú zo splátok neuhradíte riadne a včas, výhodu povolenia postupného splácania dlhu automaticky strácate.

Exekúcie v koronakríze – aké možnosti využiť, aby ste sa im vyhli?

Zdroj: Shutterstock

Podnikatelia odvrátia exekúcie pomocou tzv. dočasnej ochrany

Ak ste začali (či už formou živnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným) podnikať pred 12. marcom 2020, uvážte, či s ohľadom na vašu finančnú situáciu a potenciálny problém s plnením pohľadávok nepožiadate o dočasnú ochranu. Jej získanie automaticky preruší exekučné konania, ktoré voči vám boli začaté po 12. marci tohto roka pre uspokojenie nároku z vašej podnikateľskej činnosti.

Nad rámec uvedenej výhody vám dočasná ochrana prinesie tiež napríklad:

 • prerušenie konania o veriteľskom návrhu na vyhlásenie konkurzu na váš majetok, ak bol podaný po 12. marci 2020; toto platí aj pre návrhy veriteľov podané počas trvania dočasnej ochrany,
 • odpustenie povinnosti podať počas trvania dočasnej ochrany návrh na vyhlásenie konkurzu; uvedené platí nielen pre dlžníkov – podnikateľov, ale aj osoby, ktoré sú povinné podať návrh na vyhlásenie konkurzu v ich mene (napr. konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným),
 • zákaz výkonu záložného práva vzťahujúceho sa na váš podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k vášmu podniku,
 • možnosť uhrádzať záväzky, ktoré bezprostredne súvisia so zachovaním prevádzky vášho podniku a ktoré vzniknú po poskytnutí dočasnej ochrany prednostne pred skôr splatnými záväzkami,
 • možnosť požiadať súd o primerané zadosťučinenie voči osobe, ktorá je v zmysle vykonateľného súdneho rozhodnutia povinná vám niečo dať, niečo vykonať, niečoho sa zdržať alebo niečo znášať a bez vážnych dôvodov uvedenú povinnosť nesplní, a to až do výšky 10 % vášho čistého obratu za predchádzajúce účtovné obdobie. Pokiaľ je povinným právnická osoba, môžete zadosťučinenie žiadať spoločne a nerozdielne od nej a od osôb, ktoré sú členmi jej štatutárneho orgánu.

Formulár žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany nájdete na stránkach Ministerstva spravodlivosti SR. Vyplnený formulár treba podať na súd príslušný podľa vášho miesta podnikania (resp. sídla, ak podnikáte formou obchodnej spoločnosti). Vecne príslušnými sú len 4 slovenské súdy, a to:

 • Okresný súd Trnava pre obvod krajských súdov v Trnave a Bratislave,
 • Okresný súd Žilina pre obvod krajských súdov v Žiline a Trenčíne,
 • Okresný súd Banská Bystrica pre obvod krajských súdov v Banskej Bystrici  a Nitre a
 • Okresný súd Prešov pre obvod krajských súdov v Prešove a v Košiciach.

Priznanie dočasnej ochrany vás zaväzuje vynaložiť úprimnú snahu o uspokojenie vašich veriteľov v čo najvyššej miere. Počas jej trvania musíte uprednostniť spoločný záujem veriteľov pred vašimi záujmami či záujmami iných osôb. Nesmiete rozdeliť zisk či iné vlastné zdroje a musíte sa zdržať nakladania s majetkovou podstatou vášho podniku a s majetkom, ktorý do nej môže patriť. Dočasná ochrana môže trvať až do 1. októbra 2020; podľa vývoja situácie môže byť vládou plošne predĺžená až do konca tohto roka.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo