Ukradli mi doklady v zahraničí. Čo teraz?

27.07.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Ak dôjde ku krádeži alebo k strate vašich dokladov v zahraničí, je dôležité túto skutočnosť bezodkladne ohlásiť zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky v zahraničí.


Pokiaľ ste v zahraničí prišli o občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný dôležitý doklad, ešte nie je všetko stratené. Zastupiteľský úrad SR v tej-ktorej krajine vám vydá dočasný doklad, vďaka ktorému sa budete môcť bezpečne vrátiť naspäť domov na Slovensko. Pozor však na skutočnosť, že momentom ohlásenia straty/krádeže sa stáva občiansky preukaz neplatný, čo znamená, že ho nie je možné ďalej používať, a to ani v prípade, že sa doklad neskôr nájde. 

Stratený cestovný doklad nahradí potvrdenie

Krádež v zahraničí samozrejme ohláste aj miestnej polícii. Na príslušnom útvare Policajného zboru s vami spíšu zápisnicu, ale omnoho dôležitejšie pre vás je, aby ste to oznámili na zastupiteľskom úrade (veľvyslanectve SR). Tam vám totiž bude vydané potvrdenie o občianskom preukaze, ktoré dočasne slúži ako náhrada dokladu a zároveň sa predkladá na vyhotovenie nového občianskeho preukazu. 

Pri strate pasu je to o čosi komplikovanejšie pri návrate domov. Ak totiž dôjde k strate alebo odcudzeniu cestovného pasu v zahraničí, musíte to bezodkladne nahlásiť na zastupiteľskom úrade SR a po návrate do Slovenskej republiky tiež orgánu, ktorý cestovný pas vydal. Zároveň je potrebné priložiť doklad o strate alebo odcudzení cestovného dokladu od orgánu, kde ste stratu/odcudzenie nahlásili. Ak je potvrdenie v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, musíte zabezpečiť aj preklad do štátneho jazyka.

Ak v zahraničí stratíte vodičák alebo vám ho ukradnú máte tiež rovnakú povinnosť nahlásiť okresnému dopravnému inšpektorátu do siedmich dní, prípadne ihneď po návrate z cudziny.

Stratu alebo krádež osvedčenia o evidencii a technického osvedčenia vozidla máte tiež povinnosť hlásiť na ktoromkoľvek pracovisku vedenia evidencie vozidiel v Slovenskej republike. 

Ostatné doklady, karty, preukazy hláste ihneď inštitúciám, ktoré ich vystavili. Ohlásenie týchto strát je nutné vykonať čo najskôr, pretože môže dôjsť k ich zneužitiu. Najmä v prípade straty bankomatovej či kreditnej karty konajte rýchlo a tento platobný nástroj ihneď telefonicky zablokujte.

 

Čo robiť, ak mi ukradli doklady na dovolenke?

Zdroj: Shutterstock

Koľko budú stáť nové doklady?

Žiaľ za stratené alebo ukradnuté doklady sa platí poplatok. V prípade občianskeho preukazu platíte v oboch situáciách správny poplatok 16,50 eur. Pri opakovanej strate alebo odcudzení dokladov v priebehu dvoch za sebou nasledujúcich rokov sa správny poplatok zvyšuje na 33 eur. Avšak platí, že ak sa vášho občianskeho preukazu násilím zmocnila iná osoba a vy ste to nahlásili v zahraničí na polícii, za podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu nemusíte platiť. Treba však mať potvrdenie z miestnej polície.

Od poplatku je oslobodené aj podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu osobou, ktorá má viac ako 60 rokov alebo ak ide o občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

V prípade cestovného pasu je pokuta za nenahlásenie poriadne vysoká. Ak totiž neohlásite bezodkladne stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zneužitie cestovného pasu, dopustíte sa priestupku, za ktorý vám môže byť uložená pokuta až do výšky 331 eur. 

Koľko stojí vydanie cestovného dokladu na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí? Prinášame prehľad:

  • vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov stojí 40 eur,

  • vydanie cestovného pasu osobe od 6 do 16 rokov 15 eur,

  • vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 6 rokov 10 eur,

  • vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16 rokov 30 eur,

  • vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov 10 eur,

  • žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu 10 eur,

  • žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu opakovane v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov 20 eur.

Ak si cestovný pas budete vybavovať po návrate domov, budete platiť štandardnú cenu. Výnimkou je opäť len situácia, kedy sa niekto násilne zmocnil vášho cestovného dokladu.

Po návrate domov vás čakajú vybavovačky

Po návrate domov si budete musieť zbehnúť na políciu, resp. Oddelenie vydávania dokladov. O vydanie nového občianskeho preukazu možno požiadať na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve. Požiadať okresné riaditeľstvo o vydanie nového občianskeho preukazu v prípade jeho straty alebo odcudzenia musíte ako občan najneskôr do 30 dní od neplatnosti občianskeho preukazu. Pozor! Nedodržanie tejto zákonom stanovenej lehoty sa považuje za priestupok, a môžete zaň dostať pokutu do výšky 33 eur.

Nezabudnite, že pri podávaní žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu z dôvodu jeho straty alebo odcudzenia, je občan (resp. jeho zákonný zástupca) povinný predložiť doklad preukazujúci jeho rodné číslo. Aby ste nemuseli chodiť na políciu viackrát, odporúčame priniesť si so sebou príslušné doklady (napr. rodný list alebo cestovný pas) už pri nahlasovaní straty/krádeže občianskeho preukazu. 

Stratu inak po novom môžete nahlásiť aj prostredníctvom verejného portálu Slovensko.sk. Môžete tak urobiť ale len v prípade, že vlastníte nový občiansky preukaz s čipom.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo