Čo robiť, ak je pre vás bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nevýhodné?

30.07.2020 | Barbora Magočová, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Po uzatvorení manželstva nemusí byť automaticky všetko spoločné. Čítajte, ako postupovať, keď je váš manželský partner chronickým dlžníkom alebo si každý z vás chce nechať svoje príjmy pre seba.


Zúženie BSM: výhoda pri rozvode, ale problematické voči veriteľom

Ak potrebujete rozsah spoločného majetku len zúžiť, musíte sa vydať na notársky úrad. Dohodu o zúžení zákonom stanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva totiž treba uzatvoriť vo forme notárskej zápisnice. V dôsledku zúženia sa potenciálne súčasti spoločného majetku stávajú výlučným vlastníctvom toho z manželov, ktorý ich má podľa dohody nadobudnúť. Vďaka tomu možno predísť zdĺhavým sporom o ich rozdelenie po rozvode, keď sú bývalí manželia omnoho menej naklonení kompromisom.

Súdna prax aj odborná verejnosť sa zhodujú na tom, že dohoda nemôže mať spätnú účinnosť – bude sa teda vzťahovať len na majetok, ktorý bol nadobudnutý po jej uzatvorení (napr. rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 7Sžr/17/2017). Zúženie pre vás nemusí byť optimálnym riešením ani vtedy, ak nad ním uvažujete z dôvodu ochrany majetku pred následkami neplatenia dlhov jedného z manželov. Voči inej osobe sa totiž môžete dovolávať dohody o zúžení len vtedy, ak s ňou bola oboznámená. Veriteľa zároveň nepostačí informovať až pred začatím exekučného vymáhania. V zmysle judikatúry súdov musí o dohode vedieť najneskôr ku dňu vzniku jeho pohľadávky (rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, sp.zn. 20 Cdo 279/2003).

Príklad 1: Neoznámenie zúženého bezpodielového spoluvlastníctva a exekúcia

Manželia sa pred notárom dohodnú na zúžení bezpodielového spoluvlastníctva. Následne sa jeden z nich zaviaže k splácaniu úveru, veriteľovi však pri tej príležitosti nepredloží výtlačok dohody o zúžení spoločného majetku a neinformuje ho o nej ani iným spôsobom. Zaviazaný manžel prestane hradiť splátky úveru včas, veriteľ ho zažaluje na zaplatenie zvyšku úveru a po získaní súdneho rozhodnutia sa obráti na exekučný úrad. Exekútor v popísanom prípade môže dlh uspokojiť aj z majetku, ktorý sa na základe dohody o zúžení stal výlučným vlastníctvom manžela, ktorý nie je dlžníkom z úveru.

Príklad 2: Zúženie BSM a nesplácanie úveru

Skutkové okolnosti sú rovnaké, ako v príklade 1; jediný rozdiel je v tom, že manžel pri uzatváraní zmluvy o úvere veriteľovi preukázateľne predložil uzatvorenú dohodu o zúžení rozsahu spoločného majetku. V tomto prípade môže exekútor siahnuť len na majetok manžela v postavení dlžníka a na majetok, ktorý ostal v bezpodielovom spoluvlastníctve; nemôže však pohľadávku uspokojovať z majetku, ktorý by mal byť podľa zákona v bezpodielovom spoluvlastníctve, ale v zmysle dohody sa stal výlučným majetkom druhého z manželov.

Dodajme, že dohodou nemožno bezpodielové spoluvlastníctvo manželov úplne zrušiť (rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 5Cdo 58/2017). O cene za zúženie sa treba informovať u vami vybraného notára.

Zdroj: Shutterstock

Podnikateľom zákon umožňuje jednoduché zrušenie spoločného majetku

Ak potrebujete bezpodielové spoluvlastníctvo z akéhokoľvek dôvodu úplne zrušiť, musíte sa obrátiť na súd. Priebeh súdneho konania o zrušení spoločného majetku bude závisieť od toho, z akého dôvodu oň žiadate.

Pokiaľ návrh na zrušenie odôvodníte tým, že jeden z vás získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť, súd mu musí vyhovieť. Návrh formálne podáva ten z manželov, ktorý nie je podnikateľom; ak podnikáte obaja, môže podať návrh ktorýkoľvek z vás. Podmienka statusu podnikateľa sa považuje za splnenú aj vtedy, ak síce podnikateľské oprávnenie (napr. živnostenské oprávnenie) máte, ale reálne podnikateľskú činnosť nevykonávate (rozsudok Krajského súdu Trnava, sp.zn. 10Co/289/2006). Požiadavky na jednoduchšie zrušenie spoločného majetku naopak nespĺňate, pokiaľ zárobkovú činnosť vykonávate v postavení spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným (rozsudok Krajského súdu Bratislava, sp.zn. 2Co/416/2012).

Ak je jeden z manželov gambler či neplatič, musíte to súdu preukázať

V prípade, že ani jeden z vás nepodniká, pripravte sa na zdĺhavejšie súdne konanie. Nepodnikatelia totiž musia pre dosiahnutie zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva tvrdiť a hlavne dokázať, že je odôvodnené závažnými dôvodmi. Zákon ich výslovne nešpecifikuje; ako príklad uvádza len situáciu, v ktorej by ďalšie trvanie spoločného majetku odporovalo dobrým mravom.

Ako dostatočne závažné dôvody prax akceptovala napríklad hráčsku závislosť (na hazardných hrách alebo hráčskych automatoch), neprimeranú márnotratnosť jedného z manželov či dlhotrvajúce zrušenie spoločnej domácnosti. Posledný z menovaných dôvodov však nebude dôvodom pre zrušenie spoločného majetku vždy. Pokiaľ oddelené vedenie domácností netrvá značnú dobu a je len následkom rozvratu manželstva a prebiehajúceho rozvodového konania, nemusí súd návrhu na zrušenie vyhovieť (rozhodnutie Krajského súdu Trnava, sp.zn. 11CoP/220/2017).

Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva súdom vás vyjde minimálne na 165,50 EUR, ktoré musíte uhradiť formou súdneho poplatku; ak necháte návrh spísať advokáta, počítajte aj s jeho odmenou (bližšie: Ako si najať advokáta a koľko to bude stáť?).Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo