Koľko stojí výpis z katastra nehnuteľností?

05.08.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Výšku poplatkov na katastri určuje sadzobník zákona o správnych poplatkoch. Prinášame ich súhrn.


Chystáte sa kúpiť nehnuteľnosť? Alebo si len potrebujete overiť informáciu z katastra nehnuteľností? Dnes už je to jednoduchšie ako kedysi. Ak chcete nahliadnuť do listu vlastníctva, postačí vám online kataster. Ak ho potrebujete pre právne účely, čaká vás návšteva pošty alebo obecného úradu.

Výpis z listu vlastníctva na počkanie pre právne úkony vybavíte na katastrálnom odbore daného Okresného úradu. Musíte však navštíviť ten úrad, pod ktorý regionálne spadá daná nehnuteľnosť. Inými slovami o výpis z nehnuteľnosti v Košiciach si môžete požiadať len na úrade v Košiciach.

Aj preto je omnoho pohodlnejšie získať výpis cez pobočku Slovenskej pošty. Tam je možné získať výpis z listu vlastníctva v rámci celého Slovenska do 24 hodín. Rovnaký poplatok 8 eur zaplatíte na úrade i na pošte. Výpis z listu vlastníctva na právne úkony je platný len tri mesiace.

Výpis listu vlastníctva alebo kópiu listu vlastníctva musí úrad vydať komukoľvek. Originál listu vlastníctva nemožno vydať nikomu, avšak je možné za rovnaký poplatok získať kópiu.

Ak nepotrebujete kópiu, ale chcete si len niečo overiť, pokojne postačí aj návšteva internetového portálu katasterportal.sk, kde zadarmo viete nahliadnuť do potrebných údajov. Viete si tak veľmi rýchlo a jednoducho urobiť obraz o vlastníckych vzťahoch konkrétnej nehnuteľnosti. Na webstránke mapka.gku.sk si potom viete pozrieť rovno aj mapové podklady z katastra nehnuteľností.

 

List vlastníctva vybavíte aj na pošte, k nahliadnutiu postačí online kataster

Zdroj: Shutterstock

Čo si všímajte na liste vlastníctva?

 • okres, obec, katastrálne územie nehnuteľnosti,

 • číslo listu vlastníctva,

 • výmera v m2, druh stavby, pozemku,

 • súpisné číslo, parcelné číslo pozemku,

 • vlastníci, podiel,

 • typ nadobudnutia (kúpna zmluva, darovacia zmluva),

 • záložné právo (v prospech banky – hypotéka, pôžičky, exekúcia).

Buďte veľmi opatrný najmä vtedy, ak na liste vlastníctva nájdete plombu alebo poznámku.

Každý výpis z listu vlastníctva obsahuje aj dátum vyhotovenia, takže ak chcete úplne aktuálny výpis, musíte navštíviť príslušný katastrálny odbor daného Okresného úradu.

Ak sa vyberiete na kataster, čakajú vás v spojitosti s údajmi o nehnuteľnosti nasledovné poplatky:

Poplatky za základné informácie z katastra

 • vydanie výpisu z katastra nehnuteľností (list vlastníctva) - 8 eur

 • kópia z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu A3, A4 - 8 eur

 • vydanie písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel alebo grafickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel zobrazených na liste formátu A4 v mierke mapy - 8 eur

 • kópia originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých 20 parciel alebo 20 bytov a nebytových priestorov - 8 eur

 • vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu uvedených listín - 3 eurá

Poplatky za vklad do katastra

 • návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností (t.j. vklad vlastnickeho práva, záložneho práva, vecného bremena alebo predkupného práva). Okresný úrad by mal o návrhu rozhodnúť do 30 dní od doručenia návrhu - 66 eur

 • urýchlené konanie o návrhu na začatie konania o povolení vkladu k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností (t.j. vklad vlastníckeho práva, záložného práva, vecného bremena alebo predkupného práva). Okresný úrad by mal o urýchlenom návrhu rozhodnúť do 15 dní od doručenia návrhu - 266 eur

Poplatky za ďalšie informácie z katastra

 • vydanie údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, za každých aj začatých 20 parciel - 8 eur

 • poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu, náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností v rámci jedného katastrálneho územia - 3 eurá

 • poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia - 17 eur

 • poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci jedného katastrálneho územia - 7 eur

 • overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií - 27 eur

 • overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu - 7 eur

 • vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých 5 strán formátu A4 - 8 eur

Kontakt na katastrálne úrady na Slovensku

Katastrálny úrad

Adresa

Telefón

Emailová adresa

Kataster Bratislava

Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava 2

02 2081 6800

skba@skgeodesy.sk

Kataster Senec

Hurbanova 21, 903 01 Senec

02 2081 6961, 02 2081 6981

sksc@skgeodesy.sk

Kataster Košice

Južná trieda č. 82, 040 17 Košice

055 281 8033

skke@skgeodesy.sk

Kataster Nitra

Štefánikova 69, 949 01 Nitra

037 6549 389

sknr@skgeodesy.sk

Kataster Malacky

Záhorácka 2942/116, 901 26 Malacky

034 281 7001

skma@skgeodesy.sk

Kataster Trnava

Vajanského 2, 917 01 Trnava

033 281 9001, 033 281 9271

sktt@skgeodesy.sk, kutt@skgeodesy.sk

Kataster Žilina

Andreja Kmeťa 17, 011 32 Žilina

041 281 7811

skza@skgeodesy.sk

Kataster Pezinok

Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok

033 281 7021

skpk@skgeodesy.skPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo