Príspevok od štátu sa opäť zvýši! Prvá pomoc ++ bude platiť až do júna 2021

05.02.2021 | Roland Regely, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Koronakríza zasiahla peňaženky takmer všetkých občanov na Slovensku. Ako môžete požiadať štát o pomoc a ktoré skupiny obyvateľstva majú nárok na dávku?


Štát po vypuknutí pandémie koronavírusu spustil opatrenia finančnej pomoci rodinám, zariadeniam sociálnych služieb, zamestnávateľom, SZČO a ľuďom, ktorí zostali zo dňa na deň bez príjmu. Rezort práce približne za sto dní vyplatil takmer 500 miliónov eur, čím v koronakríze pomohlo viac ako miliónu obyvateľov, niektorým opakovane každý mesiac. Koncom roka štát pomoc podnikateľom zasiahnutým koronakrízou zdvojnásobil - vďaka opatreniu PRVÁ POMOC PLUS môžu aj v súčasnosti žiadať SZČO alebo zamestnávatelia o náhradu straty príjmu. 

Prvého februára minister práce Milan Krajniak predstavil nový projekt Prvá pomoc ++ pre zamestnávateľov a SZČO postihnutých pandémiou. Pravidlá sa menia od februára a platiť by mali do konca júna. Novú schému schválila vláda v utorok 2. februára. Odsúhlasiť ju ešte musí aj Európska komisia.

Príspevky na opatrenia v novej schéme bude možné žiadať od marca, a to spätne aj za február. Žiadatelia budú môcť podávať žiadosti respektíve výkazy za február po mesačnom zúčtovaní miezd a schválení schémy EÚ, teda najskôr v druhej polovici marca.

„Spustili sme najväčšiu finančnú pomoc v dejinách Slovenska. Pomohli sme doteraz viac ako 200 000 rodinám, vyše 500 000 zamestnancom, 75 000 SZČO, 12 000 ľuďom, ktorí ostali absolútne bez príjmu, pomohli sme zariadeniam sociálnych služieb. Celkovo išlo z našej pomoci ľuďom približne pol miliardy eur. Vláda sa rozhodla šetriť a zaviazala sa znížiť personálne náklady štátu, či nákup tovarov a služieb o 10 %.“ zdôrazňuje minister práce Milan Krajniak. 

Čo sa mení od februára 2021?

Rozširuje sa okruh zamestnancov, na ktorých bude možné žiadať príspevok. Firma tiež bude môcť za február žiadať pomoc na zamestnancov, ktorí uzatvorili pracovný pomer v čase od 2. 9. 2020 do 1. 2. 2021 (vrátane). Rovnako sa takáto pomoc rozširuje na SZČO, ktoré začali vykonávať svoju činnosť v čase od 2. 9. 2020 do 1. 2. 2021. Zvyšuje sa príspevok na zamestnanca do výšky 100 % celkovej ceny práce, príspevky pre SZČO (opatrenie č. 2 na základe poklesu tržby) a tiež príspevok pre SZČO a jednoosobové eseročky v rámci opatrenia 4a a 4B.

  • Opatrenie č.1: Podľa nových podmienok dostane zamestnávateľ príspevok na úhradu časti mzdových nákladov zamestnanca vo výške 100 % jeho celkovej ceny práce za čas, keď mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa. Maximálna výška príspevku zostáva na úrovni 1 100 eur.

 

  • Opatrenie č.2: Tí zamestnávatelia alebo SZČO, ktorý museli zatvoriť svoje prevádzky alebo im poklesli tržby môžu požiadať o vyššie finančné príspevky a to o 50 %. Nová suma sa pohybuje od 330 eur do 870 eur v závislosti od poklesu tržieb (namiesto pôvodných 270 eur až 810 eur). Pri súbehu s pracovným pomerom sa výška príspevku zníži o čistý príjem z pracovného pomeru za príslušný mesiac. Po novom tak môže napr. kaderníčka, ktorá nemá iný príjem a poklesli jej tržby o viac ako 80 %, dostať namiesto 810 eur až 870 eur. Ak žiada podnikateľ o príspevok v rámci tohto opatrenia, musí byť povinne nemocensky a dôchodkovo poistený v Sociálnej poisťovni alebo čerpať odvodové prázdniny. Žiadať za február bude môcť aj ten, kto sa dobrovoľne poistí nemocensky a dôchodkovo do 15. februára 2021 a dobrovoľné poistenie mu naďalej trvá. 

 

  • Opatrenie č.3: Výška príspevku pri opatrení 3A sa zvyšuje z 80 % priemerného zárobku zamestnanca na 100 % celkovej ceny práce zamestnanca za čas, keď mal prekážku na strane zamestnávateľa. V praxi to bude napr. znamenať, že maloobchodná sieť, ktorá má na prekážke 100 zamestnancov, dostala za september 88 000 eur, v októbri pri rovnakom počte môže dostať až 110 000 eur. Príspevok úrad práce prizná na každého zamestnanca v pracovnom pomere. O príspevok nemôže požiadať firma na zamestnanca, ktorý bol viac ako 50 % mesačného pracovného času na prekážkach (bol PN, bol na OČR alebo čerpal dovolenku).

 

  • Opatrenie č.4: Menia sa aj podmienky pre SZČO, ktoré nie sú poistené v Sociálnej poisťovni (opatrenie č. 4A) a pre jednoosobové eseročky (opatrenie 4B). SZČO, ktoré nemajú príjem z podnikania, by si podľa nového návrhu mali prilepšiť o 45 eur. Od štátu budú môcť dostať príspevok 360 eur (dnes 315 eur). Ministerstvo práce teraz odporúča SZČO, ktoré chcú ďalej čerpať Prvú pomoc z opatrenia č. 2, aby sa nemocensky a dôchodkovo poistili. SZČO bez poistenia môže požiadať o príspevok z opatrenia č. 4.

Prvá pomoc ++: kto o ňu môže žiadať?

O príspevky v rámci projektu „Prvá pomoc++“ od mesiaca február budú môcť žiadať súčasní prijímatelia pomoci, aj noví záujemcovia od 8. februára 2021. Zamestnávatelia a SZČO, ktorí už pomoc čerpali a majú s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvorenú dohodu o poskytnutí príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ alebo „Prvá pomoc plus“ už nemusia podpisovať nový dodatok.

V prípade, ak žiadateľ prevzal dodatok k dohode elektronicky podpísaný elektronickou pečaťou úradu, zasiela úradu dodatok k dohode naspäť elektronicky podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak žiadateľ dostal dodatok k dohode prostredníctvom pošty, jeden podpísaný výtlačok dodatku k dohode zasiela späť poštou alebo v ojedinelých prípadoch ho doručí osobne do podateľne úradu. Následne je potrebné príslušnému úradu práce poslať vyplnený výkaz za ten-ktorý mesiac.

Ako požiadať o príspevok Prvá pomoc ++?

Noví žiadatelia posielajú úradu práce žiadosť a výkaz podľa opatrenia, pre ktoré sa rozhodnú. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pripraví podľa žiadosti dohodu o poskytnutí príspevku v rámci projektu, ktorú musí žiadateľ podpísať.

Zamestnávateľovi, v prípade opatrenia č. 1 alebo č. 3, zasiela úrad dohodu elektronicky podpísanú elektronickou pečaťou úradu. Túto dohodu žiadateľ elektronicky podpíše kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Žiadateľovi o príspevok cez opatrenie č. 2 alebo opatrenie č. 4, ktorý nemá aktivovanú elektronickú schránku, zašle úrad podpísanú dohodu poštou. Jeden podpísaný výtlačok dohody zasiela späť poštou alebo v ojedinelých prípadoch ho doručí osobne do podateľne úradu. Po podpise a skontrolovaní výkazu úrad poskytne príspevok.

V nasledujúcich mesiacoch môže žiadateľ opätovne žiadať o pomoc. Ak tak urobí v rámci toho istého opatrenia, stačí, ak zašle úradu už iba vyplnený výkaz.

Prvá pomoc v podobe SOS dotácie je už ukončená

Na podporu ľudí, ktorí pred vypuknutím krízy pracovali, avšak počas nej prišli o príjem, rezort práce pripravil SOS dotáciu. V nej sa našli napr. aj SZČO, ktoré nemajú nárok na inú pomoc. „Touto dávkou zachytávame tých ľudí, ktorí z rôznych individuálnych dôvodov nesplnili systémové podmienky pre čerpanie pomoci,“ dopĺňa minister.

Ministerstvo práce od 8. augusta zastavuje prijímanie nových žiadostí o SOS dotáciu. Túto pomoc poskytne ľuďom, ktorých žiadosti boli doručené do 7. augusta tohto roka.

 

Pomoc pre zamestnancov a podnikateľov - koronavírus a dávky

Zdroj: Pixabay

Odklad odvodov za najťažšie mesiace

Ďalším podporným balíkom je odklad odvodov za marec, máj a jún pre zamestnávateľov a SZČO, ktorým poklesli tržby o 40 % a viac. Splatiť ho môžu do konca tohto roka. Za apríl sme odvody odpustili tým, ktorí mali uzatvorenú aspoň 1 prevádzku najmenej na 15 kalendárnych dní.

Pandemická péenka

Zamestnancom, ktorým bola pre ochorenie Covid-19 nariadená karanténa, sme umožnili čerpať pandemickú PN. Tú hradí už od prvého dňa Sociálna poisťovňa. Tým, ktorým v tomto období uplynulo šesť mesačné podporné obdobie v nezamestnanosti, štát umožnil poberať ho dlhšie. Doteraz sa poskytovanie dávky v nezamestnanosti predĺžili už trikrát.

Pomoc subjektom rozdelili do šiestich skupín

  1. zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia - Ak patríte do tejto skupiny, ešte stále môžete požiadať o príspevok na náhradu mzdy zamestnanca.
  2. SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby o najmenej 20 %. - Ak patríte do tejto skupiny, ešte stále môžete požiadať o paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti.
  3. zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. Ak patríte do tejto skupiny, ešte stále môžete požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca.
  4. SZČO a jednoosobovým s.r.o., ktoré nemajú žiaden iný príjem. Ak patríte do tejto skupiny, ešte stále môžete požiadať o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti.
  5. občanom, ktorí sa počas pandémie koronavírusu ocitli v krízovej situácii bez príjmu. Ak patríte do tejto skupiny, mohli ste požiadať o dotáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR do 8. augusta.
  6. zamestnávateľom, ktorí udržia pracovné miesta v materskej škole aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Ak patríte do tejto skupiny, ešte stále môžete požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca.

Rodinám pomáha aj ošetrovné

Rezort práce vyplatil rodinám spolu viac ako 114 miliónov eur. Išli najmä na predĺžené ošetrovné, ktoré mohli poberať rodičia s deťmi počas celej doby zatvorenia škôlok, škôl a jaslí. V jeho vyplácaní sa pokračuje aj počas letných mesiacov. 

Nárok na pandemickú OČR majú rodičia, ktorí z kapacitných dôvodov alebo z obavy o zdravie nedajú svoje dieťa do škôlky či jaslí. „Rodinám sme pomohli aj predĺženým poskytovaním rodičovského príspevku. O ten môžu žiadať rodičia, ktorým počas krízovej situácie končí nárok na tento príspevok a nemajú prácu, do ktorej by sa vrátili,“ približuje Milan Krajniak.

Seniori a príspevok na opatrovanie

Aby sme ochránili seniorov v zariadeniach sociálnych služieb a taktiež aj deti v centrách pre deti a rodinu, zabezpečili sme pre ne ochranné a dezinfekčné pomôcky, zvýšili sme im príspevky na poskytovanie služieb, rovnako aj príspevok na opatrovanie. „V krátkom čase sa nám podarilo zásobiť všetky zariadenia sociálnych služieb a ochránili sme tak približne 90 000 klientov a zamestnancov týchto zariadení,“ opisuje situáciu minister Krajniak. Na pomoc zariadeniam sociálnych služieb a ochranu ich klientov a zamestnancov sme doposiaľ vynaložili viac ako 10 miliónov eur.

Výzva pre najbližšie obdobie

K hlavným výzvam pre nasledujúce mesiace bude nepochybne patriť stabilizácia pracovného trhu a udržanie pracovných miest, s čím súvisí zavedenie trvalého systému „kurzarbeit“. Ide o systém, v ktorom zamestnanci pracujú kratšie a výpadok príjmu im nahradí štát. Zamestnávateľ sa tým zaviaže zachovať pracovné miesta.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo