Mgr., Ing., PhD.....Ako oslovovať ľudí s titulom

26.08.2020 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Jediný titul, s ktorým nemá nikto problémy a vie ako správne oslovovať jeho nositeľa, je MUDr.. S doktormi sa stretávame od prvého dňa svojho života. Čo robiť, ak potrebujete osloviť niekoho s PharmDr, s doc. alebo MBA?


Už každý z nás aspoň raz písal email, kedy si nebol istý, ako správne osloviť adresáta. Aj vy nechcete uraziť hneď v oslovení? Prinášame vám stručný prehľad a príklady, ako správne oslovovať ľudí s akademickým titulom

 

Aké tituly sa používajú na Slovensku

Absolvetnom 1. stupňa vysokoškolského štúdia sa udeľuje akademický titul bakalár - Bc., alebo bakalár umenia BcA..

Absolventi 2. stupňa vysokoškolského štúdia získavajú titul, ktorý sa odlišuje podľa obdbornosti, ktorú štúdiom získali. Sú to nasledovné tituly:

 • Mgr. - magister
 • Mgr. art. - magister umenia
 • Ing. - inžinier
 • Ing. arch. - inžinier architekt
 • MUDr. - doktor všeobecného lekárstva
 • MDDr. - doktor zubného lekárstva

Tieto tituly sa píšu pred menom. Ak niekto absolvuje dve vysoké školy a získa odlišné tituly, zapisuje si oba tituly v poradí, v akom mu boli udelené. Napríklad ak pán Novák získal inžiniersky titul v roku 2018 a v roku 2019 úspešne ukončil aj magisterské štúdium uvádza si pred menom Mgr. Ing. Peter Novák. Najskôr ide najnovšie získaný titul, potom ten starší a potom meno.  V prípade, že by pán Novák získal v roku 2018 aj v roku 2019 titul Mgr. zapisuje si ho len raz. Správne je Mgr. Peter Novák a nie Mgr. Mgr. Peter Novák, aj keď absolvoval dve odlišné vysoké školy (napríklad právo a učiteľstvo).

Ako oslovovať ľudí s titulom Zdroj: Shutterstock

Po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky sa absolvent stáva doktorom v danej oblasti. Už nepoužíva titul bc ani tituly patriace k druhému stupňu vysokoškolského štúdia. Podmienkou rigorózneho štúdia je úspešné absolvovanie 2. stupňa vysokoškolského štúdia. Kedže je titul z rigorózneho štúdia nadradený a píše sa pred menom, ostatné nižšie tituly z daného oboru sa neuvádzajú. V rigoróznom štúdiu je možné získať takýto titul:

 • RNDr. - doktor prírodných vied
 • PharmDr. - doktor farmácie
 • PhDr. - doktor filozofie
 • JUDr. - doktor práv
 • PaedDr. - doktor pedagogiky
 • ThDr. - doktor teológie

Napríklad Pani Kováčová po ukončení štúdia na vysokej právnickej škole získala titul Mgr. Teda jej celé meno aj s titulom vypadalo takto: Mgr. Jarmila Kováčová. Po pár rokoch právnickej praxe úspešne absolvovala rigorózne skúšky a získala titul JUDr.. Od tej doby si uvádza meno s titulom nasledovne: JUDr. Jarmila Kováčová.

Akademický titul PhD.  (doktor/philosopiae doctor) sa píše za menom. Neobsahuje písmenko "r". Označuje ukončenie 3. stupňa vysokoškolského štúdia tzv. doktorského, ide o veľký doktorát. Napr. Mgr. Peter Novák, PhD

PhD. nahradil staršie v minulosti používané tituly, ktoré sa uvádzali za menom: Dr., CSc. a DrSc. Osoby s týmto titulom oslovujeme doktor/doktorka.

Pri absolovaní vyššej odbornej školy (VOŠ) získavajú absolventi titul DiS. - diplomovaný špecialista. Tento titul patrí za meno a týmto titulom obvykle neoslovujeme. Napríklad osobu Petra Nováková, DiS. oslovíme pani Nováková.

Ako oslovujeme ľudí s titulom

Nie každému je známe, čo ktorý titul znamená a mnohí majú problém ako správne osloviť ľudí s titulom. Nápomocná vám bude nasledujúca tabuľka.

Tabuľka: Tituly a oslovovanie ľudí s titulom

Akademický titul Oslovovanie
Bc., BcA. bakalár,
Tímto titulom sa neoslovuje.
DiS. diplomovaný špecialista,
Tímto titulom sa neoslovuje.
Mgr., Mgr. art. pán magister / pani magisterka
Ing., Ing. arch. pán inžinier / pani inžinierka
MUDr. pán doktor / pani doktorka
MDDr. pán doktor / pani doktorka
RNDr. pán doktor / pani doktorka
PharmDr. pán doktor / pani doktorka
PhDr. pán doktor / pani doktorka
JUDr. pán doktor / pani doktorka
PaedDr. pán doktor / pani doktorka
ThDr. pán doktor / pani doktorka

Ženu s titulom oslovujeme vždy "pani plus titul" aj keď nie je vydatá. Nikdy nie slečna. Napríklad pani inžinierka, pani magistra. Slečna inžinierka je nesprávne.

Ako správne oslovovať osoby ak majú viac titulov, pred aj za menom?

Tu platí pravidlo, že sa používa to, ktoré označuje najvyššie dosiahnuté vzdelanie. Pomôckou vám môžu byť písmenká "Dr.". Ak titul obsahuje "Dr." oslovením "pán doktor/pani doktorka" určite nič nepokazíte. Ak komunikujete s osobou, ktorá používa titul za menom PhD. (staršie CSc.- kandidát vied, Dr. či DrSc. - doktor vied ), oslovujte ju pán doktor, pani doktorka. Napríklad: Ing. Ján Streda, Phd. - pán doktor Streda, nie pán inžinier Streda.

Ľudia, študenti, ktorí sa pohybujú na akademickej pôde sa často stretnú aj s titulmi doc. a prof.. Ide o vedecko- alebo umelecko-pedagogické tituly. Označujú sa malým písmenom pred menom a ostatnými akademickými titulmi.

Titul doc. patrí úspešným absolventom habilitačného konania, ktorých oslovujeme pán docent, pani docentka. Napríklad doc. Mgr. Jozefína Malá, PhD. oslovíme pani docentka Malá.

Profesorom sa na Slovensku môže stať docent, ktorého vymenuje prezident (prezidentka) Slovenskej republiky. Tomuto predchádza vymenúvacie konanie na návrh inaguračnej komisie a vedeckej rady príslušnej vysokej školy. Vedecká rada potom predloží svojho kanditáta prezidentovi prostredníctvom Ministerstva školstva. Po získaní titulu prof. sa už titul doc. nepíše. Je nahradený. Napríklad prof. Mgr. Jozefína Malá, PhD je už ďalej oslovovaná pani profesorka Malá.

Zahraničné tituly často súvisia s manažmentom a podnikaním

Najčastejšie sa na Slovensku stretávame s titulom MBA. Získať ho môže študent, ktorý študoval na súkromnej zahraničnej školy, ktorá má na Slovensku svoje pôsobisko. Alebo ho získa študent, ktorý študoval v zahraničí.

Okrem MBA sú pomerne časté aj ďalšie zahraničné tituly. Zahraničné tituly nie sú na Slovensku upravené zákonom. Stoja obvykle za menom a neoslovujeme nimi.

Najčastejšie zahraničné tituly:

 • MBA - Master of Business Administration
 • MSc - Master of Science
 • BSBA - Bachelor of Science in Business Administration
 • LL. M – Master of Law
 • a iné.


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 4 krát 5 0.5