Musí sa pri bankovom prevode uvádzať konštantný symbol?

11.09.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Banky,sporenie - spravodajstvo


Konštantný symbol v platbách na Slovensku nie je povinný údaj, to však neznamená, že nie je dôležitý.


Konštantný symbol je štvormiestny identifikátor resp. poznávacie číslo, ktoré určuje ekonomický charakter platby a spôsob platenia alebo zúčtovania. Prvé tri čísla identifikujú charakter platby a posledné číslo práve spôsob, akým bola platba vykonaná. Príjemcovi platby vďaka konštantnému symbolu odovzdáte dôležitú informáciu - vie na základe nej platbu zaúčtovať resp. Identifikovať.

Nepovinný, ale dôležitý údaj

Konštantný symbol síce pri bežných prevodoch na Slovensku nie je povinný a obyčajná fyzická osoba ho pravdepodobne nebude často využívať, je to však dôležitý údaj. Pozor by si na jeho správne vyplnenie mali dať najmä podnikatelia. Nájdu ho zväčša v pokynoch od poisťovní či úradov, prípadne vo faktúrach.

Konštantné symboly delíme do tried

Konštantný symbol rozdeľujeme do 10 tried od 0 po 9. Prvé štyri triedy súvisia s platbami orgánom štátnej a verejnej správy, s úhradami medzi firmami, plnením daňových povinností a podobne. Práve preto sa s konštantným symbolom stretávajú najčastejšie menší a strední podnikatelia, ako napr. živnostníci, platiaci pravidelné odvody, poistenia a dane.

Premenná časť konštantného symbolu sa zaraďuje do 10 skupín od 0 do 9:

 • 0 - platby podľa osobitnej dispozície banky
 • 1 - platby na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu
 • 2 - úverovateľné prepravné a úverovateľné platby dodávateľom
 • 3 - výplaty hotovostí na zmluvnom základe v banke, ktorá nevedie účet klienta
 • 4 - prednostné platby
 • 5 - opravné zúčtovanie z podnetu banky
 • 6 - dobropisy (vrátky) na platby bežného roka
 • 7 - dobropisy (vrátky) na platby minulého roka
 • 8 - ostatné bezhotovostné platby
 • 9 - hotovostné platby
 

konštantné symboly používané na Slovensku

Zdroj: Shutterstock

Najpoužívanejšie konštantné symboly na Slovensku

 • Platby za služby: 0308

 • Finančné platby ostatné: 0558

 • Platby poistného poisťovniam: 3558

 • Prechodne poskytnuté pôžičky: 0858

 • Splátky úverov a pôžičiek: 0168

Zoznam konštantných symbolov platných na Slovensku

0008 - Platby za tovar (okrem platieb pod symbolmi 010x)

0028 - Platby za dodávky investičnej povahy

0038 - Prostriedky na mzdy

0058 - Penále, poplatky z omeškania, iné majetkové sankcie, náhrady škôd

0068 - Prevody prostriedkov na mzdy a ostatné osobné náklady

0078 - Tržby za predaný tovar a poskytnuté stravovanie

0108 - Platby za poľnohospodárske výrobky

0138 - Zrážky z miezd

0158 - Hospodársko operatívne výdavky

0168 - Splátky úverov a pôžičiek

0178 - Tržby za poskytnuté služby

0308 - Platby za služby

0358 - Platby určené na výplaty v hotovosti prostredníctvom pôšt

0558 - Finančné platby ostatné

0858 - Prechodne poskytnuté pôžičky

0938 - Dávky sociálneho zabezpečenia

0968 - Ostatné prevody medzi účtami toho istého klienta

1018 - Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku - vo vzťahu k ŠR

1118 - Administratívne a iné poplatky a platby - vo vzťahu k ŠR

1144 - Bežná záloha dane

1144 - Platba bežná, preddavok na daň

1148 - Bežná záloha dane

1318 - Príjmy zo splác. pôžič. poskytnutých zo ŠR a z predaja účas. majetku štátu

1344 - Doúčtovanie daní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

1348 - Doúčtovanie daní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

1548 - Dodatočné daňové priznanie

1744 - Vyúčtovanie dane za posledné zdaňovacie obdobie DPFO a DPPO

1748 - Vyúčtovanie dane za posledné zdaňovacie obdobie (DPFO, DPPO)

1944 - Zúčtovanie rozdielov preddavkov dane z príjmu zo závislej činnosti,

          dane vyberanej zrážkou a zabezpečení dane

1948 - Zúčt. rozdielov predd. na daň z príjmov zo záv. činnosti, zrážky daní

2018 - Ostatné príjmy vo vzťahu k ŠR

2058 - Nákup cenných papierov (akcie, dlhopisy, zmenky)

2144 - Dodatočne vyrubená daň

2148 - Dodatočne vyrubená daň

2558 - Úhrady poistných plnení poisťovňami

2848 - Pauš. daň podľa §15Z.č. 366/1999 Z.z. o dan. z príjmov

3058 - Predaj cenných papierov

3118 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP

3148 - Penále z kontroly

3344 - Sankčný úrok, penále

3348 - Penále zo správy

3548 - Penále vyrubené daňovými organmi z kontroly

3558 - Platby poistného poisťovniam

3718 - Nájomné za prenájom - vo vzťahu k ŠR

3748 - Penále vyrubené daňovými orgánmi zo správy

4058 - Vyplácanie výnosov z cenn. papierov, splatnosť menovitej hodnoty

4948 - Vrátenie dane - nepriame dane

5058 - Ostatné obchody s cennými papiermi

5118 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi - vo vzťahu k ŠR

5144 - Zvýšenie dane

5148 - Zvýšenie dane

5344 - Nadmerný odpočet

5348 - Nárok na odpočet dane

5748 - Dodatočné daňové priznanie

5918 - Splácanie dom. istiny, splác. výnosy z cenných papierov - vo vzťahu k ŠR

5944 - Zvýšenie dane - daňová inšpekcia

5948 - Zvýšenie dane - daňová inšpekcia

6144 - Dodatočná platba z daňovej inšpekcie

6148 - Dodatočná platba z daňovej inšpekcie

6344 - Pokuta z kontroly

6348 - Pokuta z kontroly

6544 - Pokuta zo správy

6548 - Pokuta zo správy

6744 - Pokuty vyrubené daňovou inšpekciou

6748 - Pokuty vyrubené daňovou inšpekciou

6948 - Pokuty vyrubené daňovým orgánom, kt. nie sú príjmom osobného účtu ŠR

7144 - Sankčný úrok z daňovej inšpekcie

7148 - Penále z daňovej inšpekcie

7344 - Úrok pri odklade platenia

7348 - Úrok pri odklade platenia

7544 - Exekučné náklady

7548 - Exekučné náklady

7748 - Úrok platený daňovému subjektu za oneskorenie vrátenia preplatku

7944 - Blokové pokuty vyrubené daňovým úradom

7948 - Blokové pokuty vyrubené daňovým úradom

8144 - Platba (účtovaná súčasne s predpisom)

8148 - Platba (účtovaná súčasne s predPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 2
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Banky,sporenie - spravodajstvo