Výška ošetrovného v roku 2020 a rozdiel medzi klasickým ošetrovným a pandemickou OČR

16.09.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Na ošetrovné má nárok zamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, fyzická osoba, ktorej vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.


Ošetrovné je nemocenská dávka poskytovaná z dôvodu osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťaťa. Nárok naň máte, ak je dieťa vaše, alebo ste si ho osvojili, prípadne vám bolo zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu,  chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela či manželky. Ošetrovné sa poskytuje sa tiež z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do desiatich rokov jeho veku. V roku 2020 došlo v prípade ošetrovného k niekoľkým zmenám.

Rozdiel medzi „klasickým“ ošetrovným a pandemickým ošetrovným je v tom, že pandemické ošetrovné sa poskytuje po neobmedzenú dobu počas celej krízovej situácie. „Klasické“ ošetrovné sa poskytuje iba 10 kalendárnych dní.

Ošetrovné v roku 2020 - pandémia a školský rok

Slovenskí zákonodarcovia museli v roku 2020 výnimočne upraviť čerpanie ošetrovného kvôli pandémii koronavírusu. Novela bola schválená v tzv. skrátenom legislatívnom konaní a začala platiť už od 28. marca 2020.

 

Zdroj: Shutterstock

Čo ovplyvňuje výšku ošetrovného

  • Do vymeriavaceho základu pre výpočet ošetrovného sa počíta súhrn hrubých príjemov za posledných 12 mesiacov, z ktorých zamestnanec/SZČO odvádzal nemocenské poistenie v SR.

  • Denný vymeriavací základ sa spočíta ako podiel vymeriavaceho základu a počtu dní v rozhodujúcom období (365, resp. 366 dní).

  • Denný vymeriavací základ (DVZ) sa zaokrúhluje na 4 desatinné miesta nahor.

  • Maximálny denný vymeriavaci základ sa počíta ako 2 násobok všeobecného denného vymeriavaceho základu z predchádzajúceho roku, ak sa nachádzame v druhom polroku, alebo z pred dvoch rokov, ak sme v prvom polroku, ku ktorému sa viaže ošetrovné.

Osoba, ktorá bola uznaná za dočasne práceneschopnú, má po splnení zákonom stanovených podmienok nárok na nasledovnú výšku nemocenského (PN-ky):

  • od 1. do 3. dňa dočasnej PN: 25 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného DVZ,

  • od 4. dňa dočasnej PN: 55 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného DVZ.

Maximálna výška nemocenského v roku 2020, tak môže byť:

  • v prvých troch dňoch dočasnej PN: 25 % z 66,6083 € = 16,6521 €/ deň,

  • od štvrtého dňa dočasnej PN: 55 % z 66,6083 € = 36,6346 €/deň.

Maximálna výška ošetrovného teda v roku 2020 môže byť v sume 36,6346 €/deň. Takže pri ošetrovnom resp. óčéerke napríklad na 10 kalendárnych dní, môže rodič dostať maximálne ošetrovné vo výške 366,40 eur.

Pandemické ošetrovné od septembra 2020

Od 1. septembra 2020 nárok na pandemické ošetrovné nevznikne rodičom školopovinných detí v prípadoch, kedy by zákonný zástupca dieťaťa neprejavil záujem o účasť dieťaťa na prebiehajúcom výchovno-vzdelávacom procese v škole z dôvodu obavy o jeho zdravie. Inými slovami - ak sa budete báť umiestniť svoje dieťa do školy, na peniaze z ošetrovného môžete z tohto titulu zabudnúť.

Nárok na pandemické ošetrovné vznikne len v prípadoch, kedy počas trvania krízovej situácie budú školy alebo ich časti (napr. konkrétne triedy) uzatvorené na základe rozhodnutia príslušného orgánu, resp. v prípadoch, kedy sa budú považovať za uzatvorené.

Rodičia škôlkarov, ktorí budú poskytovať dieťaťu osobnú a celodennú starostlivosť a dieťa neumiestnia do predškolského zariadenia z dôvodu obavy o jeho zdravie, si môžu uplatniť nárok na pandemické ošetrovné aj naďalej.

Uvedené platí rovnako aj vo vzťahu k zariadeniam starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (jasle) a zariadeniam sociálnych služieb.

Čo ak dieťa ešte nechodilo do školy?

V prípade čerpania ošetrovného podľa § 293ev zákona o sociálnom poistení, napríklad v prípade dieťaťa, ktoré do predškolského zariadenia ešte vôbec nechodilo a dieťa malo 3. narodeniny v čase od 12. marca 2020, je za súčasného právneho stavu nárok na ošetrovné "bez obmedzenia", respektíve dovtedy, kým dieťa nezačne nejaké predškolské zariadenie navštevovať alebo pokiaľ sa príslušným spôsobom neupraví zákon o sociálnom poistení.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo